Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2013

vyhodnotenie regionálnej, krajskej postupovej prehliadky neprofesionálneho divadla
Divadelná Šuňava 2013, Krajská scénická žatva 2013

Vyhodnotenie
Krajská scénická žatva 2013 Levoča
26.-27.apríl 2013


 

Činoherné divadlo:
1.miesto s návrhom na postup: DS RAMAGU Sp. Stará Ves – Matka, réžia Michal Novák, Dušan Kubáň
2.miesto : DS KĽUD Kladzany – Zemplinske rozpravki pre dospelich... , réžia Ján Jenčo
3.miesto: DS TATRATÁLIA Vysoké Tatry – Pavučina, réžia Vlado Benko

 

Divadlo mladých:
1.miesto s návrhom na postup: DS MAM ZUŠ Prešov – Wécélogy, réžia Mária Kuderjava a kol.
2.miesto s návrhom na postup: SD ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad – Hamlet, réžia Michal Novák, Dušan Kubáň
3.miesto: DS TRMA – VRMA ZUŠ SŠ Poprad – O ceste neceste , réžia Alena Varádyová

 

Cena za výchovu mladých a rozvoj neprofesionálneho divadla:
DS FRÍ – KUL – IN   ZUŠ Levoča – Láska k blížnemu, réžia Ľubomíra Kučková
DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad – Tri etudy dvoch mímov, réžia Michal Novák, Dušan Kubáň

Cena organizátora KSŽ 2013
Za divácky najúspešnejšie divadelné predstavenie:

DS MLADÝCH Šuňava – Muž mojej ženy, réžia Vlado Benko

Cena za udržiavanie a rozvoj neprofesionálneho divadla:
DS ONDAVAN Stropkov – Ženba, réžia Dano Soóš
DS SOS Sabinov – Skrotenie zlej ženy, réžia Vlado Benko

Cena za účasť:
DS ART ACADEMY Poprad – Pacient doktora Freuda, réžia Tatiana Husárová
DS THEATROBALANS Sp. Belá – 10 malých černoškov, réžia Michal Novák, Dušan Kubáň

Individuálne ocenenie:
Mužský herecký výkon:
Lukáš Marhefka – DS RAMAGU Sp. Stará Ves, Matka
Martin Frank – DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad, Tri etudy dvoch mímov

Ženský herecký výkon:
Alica Mária Bujnová – DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ Poprad, Hamlet

 

 

Spracoval: Ladislav Havlík POS v Poprade 29.apríl 2013

 

 

 

 

Vyhodnotenie XXI. Divadelná Šuňava 2013 

/ 5.-7.4.2013 / 

KD Šuňava


28 div. Predstavení, cez 220 účinkujúcich, 3 dni

Kategória detské divadlo / postup na krajskú prehliadku Rozprávkový Stropkov /
1.miesto s postupom – Vaska, nespi!  DS Tote tam ZUŠ Kežmarok
2.miesto s postupom – Dospelí môžu všetko  DS Trma vrma ZUŠ SŠ Poprad
3.miesto s postupom – Nechceme rezance  DS FRÍ KUL IN ZUŠ Levoča

Kategória detská miniatuúra / postup na krajskú prehliadku Rozprávkový Stropkov /
1.miesto s postupom – Rozprávka o princezne na hrášku  DS L ZUŠ Levoča
2.miesto s posupom – Pridlhé, či prikrátke ?  DS Trma vrma ZUŠ SŠ Poprad

Kategória divadlo mladých / postup na krajskú prehliadku KSŽ Levoča /
1.miesto s postupom – Hamlet  DS Šťastlivec ZUŠ Poprad
2.miesto s postupom – Láska k blížnemu  DS FRÍ KUL IN   ZUŠ Levoča
3. miesto s postupom – Tri etudy dvoch mínov  DS Šťastlivec ZUŠ Poprad

Kategória divadlo hrané deťom / postup na krajsku prehliadku KSŽ Levoča /
1.miesto s postupom – O ceste neceste  DS Trma vrma ZUŠ SŠ Poprad

Kategória divadlo poézie / postup na krajsku prehliadku Hviezdoslavov Kubín Svidník /
1.miesto s postupom – Postoj pri nás dobrá chvíľa  DS Tote tam ZUŠ Kežmarok

Kategória činoherné divadlo / postup na krajskú prehliadku KSŽ Levoča /
1.miesto s postupom – Matka  DS RAMAGU Sp. Stará Ves
2.miesto s postupom – Muž mojej ženy  DS Mladých Šuňava
3.miesto s posupom – Desať malých černoškov  DS Theatrobalans Sp. Belá
Mužský herecký výkon: Michal Ilenčík, Michal Zajac – Muž mojej ženy Šuňava
Ženský herecký výkon : Lívia Dermová  - Matka, Radka Matušková – Hamlet
Réžia: Michal Novák, Dušan Kubáň – Matka
Cena starostu obce Šuňava – DS Mladých Šuňava – Muž mojej ženy


Porota:
Marián Lacko, Dana Turanská, Ladislav Péchy, Dušan Krnáč


Za POS Poprad  – Ladislav Havlík

 

 

 

 

Propozície Krajskej scénickej žatvy 2013

súťažná  postupová  prehliadka  amatérskej divadelnej tvorby


Vyhlasovateľ:, NOC Bratislava, Prešovský samosprávny kraj
Organizátor: POS Poprad
Spoluorganizátor: Mesto Levoča, MsKS Levoča
Dátum konania:  26. - 28. apríl 2013  /piatok, sobota, nedeľa /
Miesto konania: Mestské divadlo Levoča
Súťažné kategórie: Činoherné divadlo, Divadlo dospelých hrané deťom /Divadlo a deti/, Divadlo mladých, Hudobné divadlo, iné / pantomíma, divadlo jedného herca, divadlo poézie, kabaret .../

Účasť na prehliadke:
Jeden zástupca danej kategórie z každého okresu Prešovského kraja, ktorého deleguje príslušné ROS.
1. podmienkou je doporučenie odbornej poroty z okresnej – regionálnej súťaže.

Uzávierka prihlášok: najneskôr do 26. marca 2013/ po tomto termíne už nebude možné z organizačných dôvodov akceptovať žiadne prihlášky /
2. Ku prihláške je nutné priložiť kópiu scenára hry /je možné priniesť so sebou – neposielať E-mailom/, taktiež vyplnenú prezenčnú listinu - dvojmo

Organizátor a spoluorganizátor zabezpečí: odbornú porotu a ubytovanie pre ňu, priestory pre DS, divadelnú techniku, propagáciu podujatia, diplomy a ceny pre víťazov, občerstvenie pre účastníkov festivalu
Účastník /jeho zriaďovateľ/ zabezpečí: prepravu DS / úhradu  cestovného  / , účastnícky poplatok 13 € / 390.- Sk/ za súbor - oproti daňovému dokladu

Adresa zaslania prihlášok: Podtatranské osvetové stredisko Poprad
                                           Sobotské námestie 1729/4
                                           058 01 Poprad
E-mail: lacohavlikh@gmail.com
                                          
                                           Poznámka:

Presný časový harmonogram festivalu pošlú organizátori KSŽ 2013 na základe zaslaných záväzných prihlášok priamo jednotlivým súborom a príslušným ROS najneskôr do 12. apríla 2013 spolu s pokynmi a prezenčnou listinou .

 

                                                                                             PaedDr. Peter Šuca
                                                                                             riaditeľ POS Poprad

Vybavuje:                                                                                 
Ladislav Havlík, zástupca. riad. POS Poprad
Tel:052/77 22 466
fax: 052/77 32 140
mail: lacohavlikh@gmail.com

 

Záväzná prihláška na KSŽ 2013
na „Krajskú scénickú žatvu“ – Prešovský kraj
Levoča  26. – 28. apríla 2013

Obec: / mesto / : miesto pôsobenia súboru:..................................................................................

Názov divadelného súboru:...........................................................................................................

Zriaďovateľ divadelného súboru:...................................................................................................

Vedúci súboru: Meno a priezvisko:................................................................................................
                         
Adresa bydliska:..........................................................................................PSČ:..........................
                        
Adresa do zamestania:................................................................................PSČ:..........................
                          .
Kontakt:  tč.domov:.................................        práca:..............................................
                                        
Mail:.....................................................         mobil:..............................................

 

Kategória: a/ činoherné divadlo                                b/ divadlo dospelých hrané deťom            

               c/ Divadlo mladých                                    e/ iné........................................./ uviesť /

                                      / zakrúžkovať správnu kategóriu /

Ku prihláške je potrebné priložiť kópiu scenára /stačí priniesť so sebou, neposielať E-maillom/

Názov inscenácie:.........................................................................................................................

Autor:.....................................................                   Úprava:.......................................................

Hudba:...................................................                    Scénografia:................................................

Réžia:.....................................................                   Asistent réžie:.............................................

Choreografia:.........................................                    Kostýmy:....................................................

Zvuk:......................................................                    Svetlá:........................................................

Dátum a miesto konania okresnej – regionálnej súťaže:  .................................................................

Dĺžka trvania predstavenia spolu s prestávkami:...................................................................min.

Nevyhnutný čas potrebný na prípravu scény a techniky / nie priestorové skúšky /:..................min.

Nevyhnutný čas potrebný na likvidáciu scény a techniky:.......................................................min.

Predstavenie súbor uvedie : a/ v tradičnom divadelnom priestore.....................................................
                                        b/ v netradičnom. div. priestore / konkrétne /............................................

Priestorové skúšky / max. 5 min / ÁNO – NIE
Technické požiadavky, čo je potrebné zabezpečiť v mieste konania festivalu: ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Celkový počet zúčastnených členov súboru:.............osôb, t.j. herci + realizačný tím
Slovo / stručne /  o súbore, niečo z histórie, charakteristika činnosti súboru, dosiahnuté úspechy, účasť na zahraničných festivaloch, domácich a pod.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

O s o b y   a   o b s a d e n i e

 

................................................................                   ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                   .....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

................................................................                   .....................................................................

 

 

.........................................             .............................................        ........................................
        pečiatka a podpis                            pečiatka a podpis                         podpis vedúho
     vysielajúceho ROS                                zriaďovateľa                                  súboru

 


V ..............................dňa..................

 

 

 

..........................................................................................

Vyhlásenie výsledkov Krajská scénická žatva 2012

Oficiálne výsledky hodnotenia poroty na Krajskej scénickej žatve 2012 – Prešovský kraj
uskutočnenej 23. – 25. apríla 2012 v Mestskom divadle v Levoči


Kategória Divadlo mladých:

I. miesto – DS Frí-Kúl-In, ZUŠ Levoča „ KABÁTY V SKRINI“ s návrhom na postup
II .miesto – DS ZOČI, CVČ Humenné „ NABOSO“, s návrhom na postup
     II. miesto – DS Šťastlivec, ZUŠ Poprad, „NA ÚTEKU“ , s návrhom na postup
III. miesto – DS TOTE TAM, ZUŠ Kežmarok, „ Uvádzačky“, s návrhom na postup

      Kategória Činoherné divadlo:

I. miesto – DS COMMEDIA, Poprad „ NEPREBUDENÝ“ s návrhom na postup
II. miesto – Divadlo mladých Šuňava, „ RYSAVÁ JALOVICA“ s návrhom na postup
III. miesto – DS SOS Sabinov, „ŽENSKÝ ZÁKON“
III. miesto – DS KĽUD Kladzany, „FOTBALAMUTA“                                                                                  


Kategória Divadlo dospelých hrané deťom:

DS Theatrobalans, Spišská Belá, „ RABALO“ Diplom za účinkovanie
/ jediné predstavenie v tejto kategórii/

Individuálne ocenenia:
Za ženský herecký výkon – Eva Arvayová /Mara-jeho žena/, v hre Ženský zákon, DS SOS Sabinov
Za ženský herecký výkon – Alexandra Varcholová /An/ v hre Naboso, DS ZOČI, Humenné
Za mužský herecký výkon – Michal Novák /Ondráš/ v hre Neprebudený, Divadlo COMMEDIA Poprad
Za mužský herecký výkon – Michal Zajac /Adam Krt/ v hre Rysavá Jalovica, Divadlo mladých Šuňava
Za scenár k hre Fotbalamuta – Jozef Jenčo a DS KĽUD Kladzany

Odborná porota nominovaná NOC Bratislava:  Mgr.A Ján Fakla -predseda,  Mgr. Alžbeta Verešpejová,  Mgr.art. Miklos Forgácz

 


 


7291687

Úvodná stránka