Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2014

Propozície
Výsledky
2014

Rómska paleta 2014

Propozície V. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ a ŠZŠ v SR, PL

Propozície XXIII . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo základných a špeciálnych škôl okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ a ŠZŠ na Slovensku.

 

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

.......................................................................................................................................................

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

  • Kategória do 10 rokov
  • Kategória od 11 rokov
  •  

Téma súťaže 2014 :     LETO

 

Práce prosíme označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

adresa školy, učiteľ, / evetn. t.č. školy /:

 

Práce zasielajte na adresu:  

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4

058 01 Poprad  

 

do  30. 6. 2014  

......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy bude 1. 10. 2014  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 25. 10. 2014 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.

 

 

P o d t a t r a n s k é     o s v e t o v é      s t r e d i s k o    v  P o p r a d e

 

 

XXIII. Rómska paleta 2014

celoslovenská  súťaž  výtvarných  prác  rómskych  žiakov  ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ

 

 

Vyhlasovateľ: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4,058 01 Poprad

 

Porota: Ak.maliarka Anna Fedáková Poprad

              odb.prac.POS v Poprade Zuzana Nováková, Danka Rožárová

 

Téma súťaže: LETO

 

Vyhodnotenie uskutočnené 23.09.2014 v priestoroch POS v Poprade

 

Zúčastnilo sa  v obidvoch kategóriách spolu: 235 / J /  škôl v  z celého Slovenska

Účastníci súťaže boli  žiaci ZŠ, ŠZŠ. Zaregistrované boli aj práce   ZUŠ.

Celkovo porota hodnotila 374  prác v 1.kategórii a 650 prác v 2.kategórii. Práce, ktoré neboli riadne označené – vid. propozície, boli zo súťaže vyradené.

 

Už po 23.krát sa stretla porota pri vyše tisícke detských výtvarných prác. Porota ocenila výnimočnú účasť, ktorá bola na celoslovenskej súťaži – Rómska paleta 2014.  Cez 1000 prác, ktoré sa niesli témou LETO, boli potešením pre oko poroty a veríme, budú  aj pre návštevníkov následne zrealizovanej výstavy.

Porota prihliadala na  detskú zručnosť v zvládnutí rôznych výtvarných techník, od jednoduchých kresliacich – pastelky, pastel / mastný, suchý/, tuš, cez výtvarné, vodové, temperové, anilínové. Štýly  sa striedali od jednoduchých kresieb, cez kombinované koláže. Do súťaže sa prihlásili aj priestorové kreácie témy, 3D výjavy. Z materiálov porota zaregistrovala :  hlina, sádra,  textil,  krepový papier, klasický papier.

Porota vysoko ocenila práce zo ZŠ s VJM Šíd a ZŠ MŠ Lomnička. Porota skonštatovala, že po dlhoročnom prvenstve ŠZŠ Spišský Štiavnik / vďaka p. u. Majovskej, odchod do dôchodku  /  sa favoritmi tento rok stali menované školy.

 

Porota srdečne ďakuje pedagógom, ich trpezlivosti a kreativite a  zúčastneným súťažiacim za ich talent a chuť pracovať v oblasti výtvarníctva. Práca s deťmi je vždy výnimočná a krásna. A celoslovenská súťažná výstava prác rómskych žiakov „ Rómska paleta 2014 „  je toho hmotným dôkazom.

 

I.kategória žiaci do 10 rokov – 374 prác

diplom – 42 prác

čestné uznanie – 41 prác

II.kategória žiaci nad 11 rokov – 650 prác

diplom – 30  prác

čestné uznanie – 36 prác

 

Výstava ocenených prác sprístupnená od 01.10.2014  do 25.10.2014 vo výstavných priestoroch POS v Poprade.

Celá výstava sa po ukončení prezentácie v Poprade presúva na výstavu do výstavných priestorov osvetového  strediska vo Svidníku. Ocenené práce s témou Cirkus z roku 2013 si našli po výbere svoje stále miesto v NsP Poprad – lôžkové oddelenia.

 

 

DIPLOM     1.kategória

Rómska paleta 2014

S tanislava Polhošová 7rokov,ZŠ Huncovce, Školská 212/19

Ľubomíra Pechová 10 rokov,ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča

Elemér Botoš 10 rokov,ZŠ  s VJM Šíd 241

Jozef Botoš 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Gabriel Rézmuves 9 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Oliver Oláh 10 rokov,ZŠ  s VJM Šíd 241

Kristián Ladič 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Vanesa Oláhová 9 rokov, ZŠ s VJM Šíd 2

Melisa Bariová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Jozef Bohó 9 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Irena Dlhopolcová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Erika Botošová 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Ladislav Botoš 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Timea Ďuránová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Monika Ďuránová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Ákos Berky 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Otakar Tokoly 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Kristián Ladič 8 rokov,Július Rémzuves 7 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Monika Ďuránová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Veronika Červeňáková 9 rokov,ZŠ Ihľany 127

Karin Karolová 7 rokov,ZŠ Ihľany 127

Mirka Dunková  10 rokov,ZŠ Ihľany 127

Emil Lakatoš  9 rokov,ŠZŠ Hradná 7 Komárno

Leila Lakatošová 7 rokov,ŠZŠ Hradná 7 Komárno

Rebeka Horváthová  7 rokov,ZŠ ul. 17. novembra Sabinov

Nikola Hangurbadžová  7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Andrea Oračková  9 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Sandra Mirgová  8 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Jaroslav Červeńák 7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Katarína Mirgová  7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Sabina Lakatošová  10 rokov,ŠZŠ Ádorská 35, Dunajská Streda

Tamara Joniová 8 rokov,ZŠ Budovateľská 1992/9  Snina

Samuel Fedák  9 rokov,ZŠ MŠ Budkovce 80

Frank Baláž  9 rokov,ŠZŠ  Palárikova 2758  Čadca

Klára Bendíková 8 rokov,ZŠ Fričovce 21

Alex Gabriš  8 rokov,ZŠ Fričovce 21

Alex Mika  8 rokov,ZŠ Fričovce 21

Lukáš Čonka  7 rokov,ZŠ Ladomirová 32

Helena Siváková  10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Katarína Kandráčová  9 rokov,ŠZŠI Sama Chalupku 315/16 Kremnica

Veronika Kotlárová  9 rokov,Spoj. škola ŠZŠI pre žiakov s NKS Pod Kalváriou 941  Topoľčany

 

 

 

 

Čestné uznanie   1.kategória

Rómska paleta 2014

 

Jozefína Žigová 9 rokov,ZŠ Školská 790 Východná

Lucia Kováčová 10 rokov,ŠZŠ  Veľký Krtíš

Martina Kotľárová 10 rokov,Spoj. škola Tehelná 23 Lipany

Rayner Berky 10 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Rayner Berky 10 rokov,Erika Botošová 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Melisa Bariová 10 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Vivien Mihályová 8 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Andrea Bohóová 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Gabriel Rézmuves 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Gabriel Rézmuves 9 rokov,Jozef Bohó 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Árpád Botoš 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Kevin Botoš 10 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Daniel Z upko 9 rokov,Spoj.škola intern., elokov.triedy, Osloboditeľov 26, Čaňa

Aneta Bajzová 10 rokov,ZŠ MŠ Klenová 111

Jana Mišalková 10 rokov,ZŠ Ihľany 127

Beáta Mišalková  7 rokov,ZŠ Ihľany 127

Peter M išalko 9 rokov,ZŠ Ihľany 127

Stázka Lakatošová  8 rokov,ŠZŠ Hradná 7, Komárno

Klaudia Rafaelová  10 rokov,ŠZŠ Hradná 7, Komárno

Estera Dunková 10 rokov,ZŠ Bystrany 13

Marcela Kandráčová 10 rokov,ZŠ Bystrany 13

Sandra Mirgová 8 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Andrea Oračková 9 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Adam Oračko 7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Annamária Mišalková 6 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Vanesa Szakálová 9 rokov,ŠZŠ Čakanská cesta 800/1, Zlaté klasy

Adrián Fedák 9 rokov,ZŠ MŠ Budkovce 80

Lucia Vidličková 9 rokov,ŽŠ Kamenná Poruba 110, Vranov n.Topľou

Alexandra Pušková 8 rokov,ŠZŠ Čierny Balog, Hlavná 236/67

Ján Pompa 10 rokov,ZŠ Jánovce 212

Martina Mirgová,Spoj.škola Chmianske Jakubovany 21

Erika Vaňková 10 rokov,1 ZŠ Hrnčiarska 795/61, Stropkov

Vladimíra Cinová 7 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Tereza Tavaliová  10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Nikola Siváková 10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Karin Čonková  7 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Helena Siváková 10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Dušan Mihalík  7 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Martina Mirgová 9 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Richard Antal 6 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Tatiana Paulíková 9 rokov,ŠZŠ s MŠ M.R.Štefánika 38 Hlohovec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOM     2.kategória

Rómska paleta 2014

Veronika Kováčová  14 rokov,ŠZŠI Mičurova 364/1 Bytča

Katarína Žigová 13 rokov,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Simona Gáborová,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Nikolas Červeňák 12 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Jakub Červeňák 14 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Monika Horváthová 15 rokov,ZŠ Školská 29 Veľký Šariš

Agáta Hudyová 11 rokov,ZŠ Školská 29 Veľký Šariš

Roman Bary 15 rokov,ŠZŠ s vyuč.jazykom maďar.Rimavská Seč

Timea Demeterová,ZŠ Pugačevova 1381/7 Humenné

Kevin Voroš 12 rokov,ŠZŠ Šafáriková 38 Galanta

Nikola Horváthová 16 rokov,ZŠ  Hranovnica Sládkovičova 510

Erika Polhošová 12 rokov,Spoj.škola int. J.Vojtašáka Kláštorská 24/a Levoča

Nikola Oláhová 12 rokov,ŠZŠ Veľký Krtíš

Jozef Berky 15 rokov,ŠZŠ Veľký Krtíš

Patrik Červeńák  13 rokov,ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie 270

Lucia Kandráčová 14 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Nikola Suchá  13 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Daniel Baláž 15 rokov,Spoj.škola inter.sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Anna Tutková 16 rokov,Spoj.škola inter.sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Natália Ščuková 16 rokov,ZŠ MŠ Švábovce 180

Kristína Tancošová , Diana Siváková,Laura Šamková, Angelika Pelecháčová ,1.ZŠ Hrnčiarska 795/61,Stropkov

Vanesa Mirgová 12 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Ján Palian 13 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Lucia Kandráčová 14 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Nikola Suchá 13 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Ľudovít Cibuľa 16 rokov,Špec.trieda ZŠ ul. Mieru 154, Jesenské

Ruženka Duždová 16 rokov,diagn.centrum Skalka 36 Lietavská Lúčka

Mária Tokárová 16 rokov,ŠZŠ Třebíčska 16, Humenné

Chiara Kaloková 14 rokov,ŠZŠ Třebíčska 16, Humenné

Nina  Červeňáková 14 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

 

 

Čestné uznanie   2.kategória

Rómska paleta 2014

Martin Žiga,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Marcela Pačajová 13 rokov,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Adam Koňa,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Natália Červeňáková 15 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Mária Červeňáková 14 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Livia Mižigarová 15 rokov,ZŠ Školská 29 Veľký Šariš

Lukáš Puška 15 rokov,ŠZŠI  Švermova 1 Valaská

Dominika Slišková,ZŠ  Pugačevova 1381/7 Humenné

Vierka Ferencová ,ZŠ  Pugačevova 1381/7 Humenné

Kevin Voroš 12 rokov,ŠZŠ Šafáriková 38, Galanta

Kristián  Dome 16 rokov,ŠZŠ Šafáriková 38, Galanta

Marek Koky 16 rokov,ZŠ Hranovnica Sládkovičova 510

Natália Šarišská 13 rokov,ZŠ  Komenského 3, Smižany

Veronika Pačajová  14 rokov,ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138/6

Kristián Rakaš  15 rokov,ZŠ MŠ Krivany, Nachajky 1/28

 

Ivan Bily,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Svetlana Horváthová,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Simona Ferková,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Angelika B andyová 14 rokov,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Nikola Bilá 12 rokov,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Lucia Kandráčová  14 rokov,ŠZŠ Sokolská 111, Zvolen

Viktória Gašparová 14 rokov,ŠZŠ Sokolská 111, Zvolen

Dominika Poláková  13 rokov,ŠZŠ Kollárova 21 Holíč

Júlia Prieložná  15 rokov,Spoj.škola intern. Sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Renka Bogdanová  13 rokov,Spoj.škola intern. Sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Viktória Z oltárová ,Spoj.škola intern. Sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Patrik Polák  11 rokov,ZŠ Fričovce 21

Jozef Šandor 17 rokov, Barbora Hemanová 19 rokov,ŠZŠ M.R.Štefánika 38 Hlohovec

Barbora Hermanová 19 rokov , Jozef Šandor 17 rokov,Patrik Šimanský ,ŠZŠ M.R.Štefánika 38 Hlohovec

Nikolas Mirga 15 rokov,ZŠ MŠ Švábovce 180

Sára Horváthová 15 rokov,Spoj.škola Chminianske Jakubovany 21

Vanesa Mirgová 12 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Kristián Lacko 13 rokov,ZŠ Školská Východná

Veronika Ištóková 15 rokov,ZŠ Školská Východná

Rebeka Žigová 13 rokov,ZŠ Školská Východná

skupinová práca žiakov od 11,ZŠ MŠ Koškovce 134

 

                   


 

Rómska paleta 2014
celoslovenská súťaž
výtvarných prác
rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ

VYHODNOTENIE

XXIII. Rómska paleta 2014

celoslovenská  súťaž  výtvarných  prác  rómskych  žiakov  ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ

 

 

Vyhlasovateľ: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4,058 01 Poprad

 

Porota: Akad.mal.  Anna Fedáková

              odb.prac.POS v Poprade Zuzana Nováková, Danka Rožárová

 

Téma súťaže: LETO

 

Vyhodnotenie uskutočnené 23.09.2014 v priestoroch POS v Poprade

 

Zúčastnilo sa  v obidvoch kategóriách spolu: 235   škôl v  z celého Slovenska

Účastníci súťaže boli  žiaci ZŠ, ŠZŠ. Zaregistrované boli aj práce   ZUŠ.

 

Celkovo porota hodnotila 374  prác v 1.kategórii a 650 prác v 2.kategórii. Práce, ktoré neboli riadne označené – vid. propozície, boli zo súťaže vyradené. Oproti minulému roku je to nárast prác.

 

     Už po 23.krát sa stretla porota pri vyše tisícke detských výtvarných prác. Porota ocenila výnimočnú účasť, ktorá bola na celoslovenskej súťaži – Rómska paleta 2014.  Cez 1000 prác, ktoré sa niesli témou LETO, boli potešením pre oko poroty a veríme, budú  aj pre návštevníkov následne zrealizovanej výstavy.

     Porota prihliadala na  detskú zručnosť v zvládnutí rôznych výtvarných techník, od jednoduchých kresliacich – pastelky, pastel / mastný, suchý/, tuš, cez výtvarné, vodové, temperové, anilínové. Štýly  sa striedali od jednoduchých kresieb, cez kombinované koláže. Do súťaže sa prihlásili aj priestorové kreácie témy, 3D výjavy. Z materiálov porota zaregistrovala :  hlina, sádra,  drevo, textil,  krepový papier, klasický papier.

     Porota vysoko ocenila práce zo ZŠ s VJM Šíd a ZŠ MŠ Lomnička. Porota skonštatovala, že po dlhoročnom prvenstve ŠZŠ Spišský Štiavnik / vďaka p. u. Majovskej, odchod do dôchodku  /  sa favoritmi tento rok stali menované školy.

     Porota srdečne ďakuje pedagógom, ich trpezlivosti a kreativite a  zúčastneným súťažiacim za ich talent a chuť pracovať v oblasti výtvarníctva. Práca s deťmi je vždy výnimočná a krásna. A celoslovenská súťažná výstava prác rómskych žiakov „ Rómska paleta 2014 „  je toho hmotným dôkazom.

 

I.kategória žiaci do 10 rokov – 374 prác

diplom – 42 prác

čestné uznanie – 41 prác

II.kategória žiaci nad 11 rokov – 650 prác

diplom – 30  prác

čestné uznanie – 36 prác

 

     Výstava ocenených prác je sprístupnená od 01.10.2014  do 25.10.2014 vo výstavných priestoroch POS v Poprade.

     Celá výstava sa po ukončení prezentácie v Poprade presúva na výstavu do výstavných priestorov osvetového  strediska vo Svidníku. Ocenené práce s témou Cirkus z roku 2013 si našli po výbere svoje stále miesto v NsP Poprad – lôžkové oddelenia.

 

 

DIPLOM     1.kategória

Stanislava Polhošová 7rokov,ZŠ Huncovce, Školská 212/19

Ľubomíra Pechová 10 rokov,ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča

Elemér Botoš 10 rokov,ZŠ  s VJM Šíd 241

Jozef Botoš 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Gabriel Rézmuves 9 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Oliver Oláh 10 rokov,ZŠ  s VJM Šíd 241

Kristián Ladič 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Vanesa Oláhová 9 rokov, ZŠ s VJM Šíd 2

Melisa Bariová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Jozef Bohó 9 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Irena Dlhopolcová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Erika Botošová 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Ladislav Botoš 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Timea Ďuránová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Monika Ďuránová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Ákos Berky 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Otakar Tokoly 8 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Kristián Ladič 8 rokov,Július Rémzuves 7 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Monika Ďuránová 10 rokov,ZŠ s VJM Šíd 241

Veronika Červeňáková 9 rokov,ZŠ Ihľany 127

Karin Karolová 7 rokov,ZŠ Ihľany 127

Mirka Dunková  10 rokov,ZŠ Ihľany 127

Emil Lakatoš  9 rokov,ŠZŠ Hradná 7 Komárno

Leila Lakatošová 7 rokov,ŠZŠ Hradná 7 Komárno

Rebeka Horváthová  7 rokov,ZŠ ul. 17. novembra Sabinov

Nikola Hangurbadžová  7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Andrea Oračková  9 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Sandra Mirgová  8 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Jaroslav Červeńák 7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Katarína Mirgová  7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Sabina Lakatošová  10 rokov,ŠZŠ Ádorská 35, Dunajská Streda

Tamara Joniová 8 rokov,ZŠ Budovateľská 1992/9  Snina

Samuel Fedák  9 rokov,ZŠ MŠ Budkovce 80

Frank Baláž  9 rokov,ŠZŠ  Palárikova 2758  Čadca

Klára Bendíková 8 rokov,ZŠ Fričovce 21

Alex Gabriš  8 rokov,ZŠ Fričovce 21

Alex Mika  8 rokov,ZŠ Fričovce 21

Lukáš Čonka  7 rokov,ZŠ Ladomirová 32

Helena Siváková  10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Katarína Kandráčová  9 rokov,ŠZŠI Sama Chalupku 315/16 Kremnica

Veronika Kotlárová  9 rokov,Spoj. škola ŠZŠI pre žiakov s NKS Pod Kalváriou 941  Topoľčany

 

Čestné uznanie   1.kategória

 

Jozefína Žigová 9 rokov,ZŠ Školská 790 Východná

Lucia Kováčová 10 rokov,ŠZŠ  Veľký Krtíš

Martina Kotľárová 10 rokov,Spoj. škola Tehelná 23 Lipany

Rayner Berky 10 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Rayner Berky 10 rokov,Erika Botošová 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Melisa Bariová 10 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Vivien Mihályová 8 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Andrea Bohóová 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Gabriel Rézmuves 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Gabriel Rézmuves 9 rokov,Jozef Bohó 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Árpád Botoš 9 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Kevin Botoš 10 rokov,ZŠ v VJM Šíd 241

Daniel Z upko 9 rokov,Spoj.škola intern., elokov.triedy, Osloboditeľov 26, Čaňa

Aneta Bajzová 10 rokov,ZŠ MŠ Klenová 111

Jana Mišalková 10 rokov,ZŠ Ihľany 127

Beáta Mišalková  7 rokov,ZŠ Ihľany 127

Peter M išalko 9 rokov,ZŠ Ihľany 127

Stázka Lakatošová  8 rokov,ŠZŠ Hradná 7, Komárno

Klaudia Rafaelová  10 rokov,ŠZŠ Hradná 7, Komárno

Estera Dunková 10 rokov,ZŠ Bystrany 13

Marcela Kandráčová 10 rokov,ZŠ Bystrany 13

Sandra Mirgová 8 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Andrea Oračková 9 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Adam Oračko 7 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Annamária Mišalková 6 rokov,ZŠ MŠ Lomnička 29

Vanesa Szakálová 9 rokov,ŠZŠ Čakanská cesta 800/1, Zlaté klasy

Adrián Fedák 9 rokov,ZŠ MŠ Budkovce 80

Lucia Vidličková 9 rokov,ŽŠ Kamenná Poruba 110, Vranov n.Topľou

Alexandra Pušková 8 rokov,ŠZŠ Čierny Balog, Hlavná 236/67

Ján Pompa 10 rokov,ZŠ Jánovce 212

Martina Mirgová,Spoj.škola Chmianske Jakubovany 21

Erika Vaňková 10 rokov,1 ZŠ Hrnčiarska 795/61, Stropkov

Vladimíra Cinová 7 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Tereza Tavaliová  10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Nikola Siváková 10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Karin Čonková  7 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Helena Siváková 10 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Dušan Mihalík  7 rokov,ZŠ  Ladomirová 32

Martina Mirgová 9 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Richard Antal 6 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Tatiana Paulíková 9 rokov,ŠZŠ s MŠ M.R.Štefánika 38 Hlohovec

 

DIPLOM   2. kategória

 

Veronika Kováčová  14 rokov,ŠZŠI Mičurova 364/1 Bytča

Katarína Žigová 13 rokov,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Simona Gáborová,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Nikolas Červeňák 12 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Jakub Červeňák 14 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Monika Horváthová 15 rokov,ZŠ Školská 29 Veľký Šariš

Agáta Hudyová 11 rokov,ZŠ Školská 29 Veľký Šariš

Roman Bary 15 rokov,ŠZŠ s vyuč.jazykom maďar.Rimavská Seč

Timea Demeterová,ZŠ Pugačevova 1381/7 Humenné

Kevin Voroš 12 rokov,ŠZŠ Šafáriková 38 Galanta

Nikola Horváthová 16 rokov,ZŠ  Hranovnica Sládkovičova 510

Erika Polhošová 12 rokov,Spoj.škola int. J.Vojtašáka Kláštorská 24/a Levoča

Nikola Oláhová 12 rokov,ŠZŠ Veľký Krtíš

Jozef Berky 15 rokov,ŠZŠ Veľký Krtíš

Patrik Červeńák  13 rokov,ZŠ MŠ Šarišské Jastrabie 270

Lucia Kandráčová 14 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Nikola Suchá  13 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Daniel Baláž 15 rokov,Spoj.škola inter.sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Anna Tutková 16 rokov,Spoj.škola inter.sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Natália Ščuková 16 rokov,ZŠ MŠ Švábovce 180

Kristína Tancošová , Diana Siváková,Laura Šamková, Angelika Pelecháčová ,1.ZŠ Hrnčiarska 795/61,Stropkov

Vanesa Mirgová 12 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Ján Palian 13 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Lucia Kandráčová 14 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Nikola Suchá 13 rokov,ŠZŠ Sokolovská 111, Zvolen

Ľudovít Cibuľa 16 rokov,Špec.trieda ZŠ ul. Mieru 154, Jesenské

Ruženka Duždová 16 rokov,diagn.centrum Skalka 36 Lietavská Lúčka

Mária Tokárová 16 rokov,ŠZŠ Třebíčska 16, Humenné

Chiara Kaloková 14 rokov,ŠZŠ Třebíčska 16, Humenné

Nina  Červeňáková 14 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

 

Čestné uznanie   2.kategória

 

Martin Žiga,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Marcela Pačajová 13 rokov,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Adam Koňa,ŠZŠ Slnečná 421 Spišský Štiavnik

Natália Červeňáková 15 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Mária Červeňáková 14 rokov,Spoj.škola Tehelná 23 Lipany

Livia Mižigarová 15 rokov,ZŠ Školská 29 Veľký Šariš

Lukáš Puška 15 rokov,ŠZŠI  Švermova 1 Valaská

Dominika Slišková,ZŠ  Pugačevova 1381/7 Humenné

Vierka Ferencová ,ZŠ  Pugačevova 1381/7 Humenné

Kevin Voroš 12 rokov,ŠZŠ Šafáriková 38, Galanta

Kristián  Dome 16 rokov,ŠZŠ Šafáriková 38, Galanta

Marek Koky 16 rokov,ZŠ Hranovnica Sládkovičova 510

Natália Šarišská 13 rokov,ZŠ  Komenského 3, Smižany

Veronika Pačajová  14 rokov,ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138/6

Kristián Rakaš  15 rokov,ZŠ MŠ Krivany, Nachajky 1/28

 

Ivan Bily,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Svetlana Horváthová,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Simona Ferková,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Angelika B andyová 14 rokov,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Nikola Bilá 12 rokov,ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

Lucia Kandráčová  14 rokov,ŠZŠ Sokolská 111, Zvolen

Viktória Gašparová 14 rokov,ŠZŠ Sokolská 111, Zvolen

Dominika Poláková  13 rokov,ŠZŠ Kollárova 21 Holíč

Júlia Prieložná  15 rokov,Spoj.škola intern. Sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Renka Bogdanová  13 rokov,Spoj.škola intern. Sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Viktória Z oltárová ,Spoj.škola intern. Sv. Jozefa  Jašíkova 219, Turzovka

Patrik Polák  11 rokov,ZŠ Fričovce 21

Jozef Šandor 17 rokov, Barbora Hemanová 19 rokov,ŠZŠ M.R.Štefánika 38 Hlohovec

Barbora Hermanová 19 rokov , Jozef Šandor 17 rokov,Patrik Šimanský ,ŠZŠ M.R.Štefánika 38 Hlohovec

Nikolas Mirga 15 rokov,ZŠ MŠ Švábovce 180

Sára Horváthová 15 rokov,Spoj.škola Chminianske Jakubovany 21

Vanesa Mirgová 12 rokov,ZUŠ Rakúsy 33

Kristián Lacko 13 rokov,ZŠ Školská Východná

Veronika Ištóková 15 rokov,ZŠ Školská Východná

Rebeka Žigová 13 rokov,ZŠ Školská Východná

skupinová práca žiakov od 11,ZŠ MŠ Koškovce 134

                                                                                    v Poprade 01.10.2014 vypracovala Zuzana Nováková

 

 

 

 

 

Rómska paleta 2014
Propozície V. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ a ŠZŠ v SR, PL
Propozície XXIII . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo základných a špeciálnych škôl okresov Kežmarok , Levoča a Poprad

Cieľ  projektu:
         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ a ŠZŠ na Slovensku.

 

Cieľ  súťaže:
Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.
Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.
         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.
.......................................................................................................................................................
Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:
I. Kategória do 10 rokov
II. Kategória od 11 rokov
 

Téma súťaže 2014 :     LETO

 

Práce prosíme označiť:
meno priezvisko žiaka:
vek, kategória:
adresa školy, učiteľ, / evetn. t.č. školy /:

Práce zasielajte na adresu: 
Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4
058 01 Poprad 

do  30. 6. 2014 
......................................................................................................................................................
Vernisáž výstavy bude 1. 10. 2014  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 25. 10. 2014 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.

Zuzana Nováková , prac. POS v Poprade
t.č. 052/ 77 22 466                      


                                                                                                    PaedDr. Peter Šuca
                                                                                                 riaditeľ POS v Poprade


 


7291742

Úvodná stránka