Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2015

Propozície Divadelná Šuňava 2015

Výsledky

23.ročník Divadelná Šuňava 2015

 

13.-14. február 2015 , kultúrny dom Šuňava

medziokresná postupová prehliadka neprofesionálneho divadla pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča

 

vyhlasovateľ: Národné osvetové stredisko Bratislava

realizátor: PSK – Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

spolurealizátor: obec Šuňava

víťazi postupujú na krajské divadelné súťažné postupové prehliadky:

Rozprávkový Stropkov,

Krajská Scénická žatva Levoča,

krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín Prešov

 

počet DS: 7

DS Trma Vrma – ZUŠ pri Spoj.škole Letná Poprad

DS TOTE TAM – ZUŠ A. Cígera Kežmarok

DS „L“ - ZUŠ Levoča

DS RAMAGU – Spišská Stará Ves

DS Šťastlivec – ZUŠ Poprad

DS Gašparko – ZŠ Lendak

DS Theatrobalans – Spišská Belá

 

počet účinkujúcich: 140

počet predstavení: 21

potora: PhDr. Ľubomír Šárik

Dušan Krnáč

Mgr. Marián Lacko

Mgr. Art.. Dana Turanská

 

už 23.krát sa v kultúrnom dome Šuňavy rozorvučala znelka Divadelnej Šuňavy – postupovej súťaže pre neprofesionálne divadelné súbory z okresov Poprad, Kežmarok, Levoča. Tento ročník bol citeľne spojený s témou - chrípka :), ktorá ovplyvnila aj počet prihlásených súborov, na poslednú chvíľu odstúpili 3 DS, aj nutné a urýchlené alternácie v nejednom predstavení a dokonca sa s chrípkou pasovala aj porota.

Našťastie - valentínsky termín tohtoročnej prehliadky pozitívne ovplyvnil celý priebeh súťaže a na sobotňajšom vyhodnotení podujatia predseda poroty p. Šárik skonštatoval, že napriek nižšej účasti DS sme videli 21 predstavení, čo sa nestáva ani na vyšších prehliadkach. Divadelná Šuňava si už roky drží štandartnú vysokú kvalitatívnu a organizačnú úroveň, DS z okresov Poprad, Kežmarok, Levoča, ktoré prechádzajú Divadelnou Šuňavou a víťazia – sú majiteľmi aj 1.miest na celoslovenských prehliadkach vo svojich kategóriách, tvorivého činu roka zo Scénickej žatvy v Martine, reprezentujú náš kraj a štát na medzinárodných divadelných súťažiach a festivaloch . Na seminároch a tvorivých dielňach, ktoré boli súčasťou prehliadky sa súťažné divadelné súbory, herci, režiséri konfrontovali s názorom poroty a kreatívne pristupovali k ponúkaným zmenám a novým nápadom, ako vylepšiť jednotlivé divadelné predstavenia. Aj tento rok starosta Šuňavy udelil svoju cenu predstaveniu, ktoré ho najviac oslovilo. Dovidenia na 24. ročníku Divadelnej Šuňavy 2016.

 

Tento rok sa porota rozhodla následovne:

 

1.miesto s postupom

detský div. kolektív

okres kežmarok

chaos v rozprávke – DS Gašparko Lendak

 

1.miesto s postupom

detský div. kolektív

okres poprad

ukradnutý čas – DS Ttrma Vrma Ppoprad

 

2.miesto s návrhom na postup

detský div. kolektív

okres kežmarok

lenka – DS TOTE TAM Kežmarok

 

1.miesto s postupom

detský div. kolektív – miniatúra

okres levoča

Oplatilo sa - DS „L“ – Levoča

 

1.miesto s postupom

detský div. kolektív - miniatúra

okres poprad

mimi a líza – DS Šťastlivec Poprad

…............................................................................

 

1.miesto s postupom

divadlo mladých

okres poprad

Nahí – DS Trma Vrma Poprad

 

1.miesto s postupom

divadlo mladých

okres kežmarok

den ako stvorený pre... - DS TOTE TAM Kežmarok

 

3.miesto

divadlo mladých

okres poprad

čože? - DS Šťastlivec Poprad

 

3.miesto

divadlo mladých

okres poprad

následník tronu – DS Šťastlivec Poprad

 

3.miesto

divadlo mladých

okres poprad

potomok – DS Šťastlivec Poprad

 

3.miesto

divadlo mladých

okres poprad

na pieskovisku – DS Šťastlivec Poprad

 

…..................................................................

 

1.miesto s postupom

divadlo dospelých deťom - miniatúra

okres poprad

čakanka – DS Trma Vrma Poprad

 

1.miesto s postupom

divadlo dospelých deťom - miniatúra

okres kežmarok

kým si po nás príde zubatá – DS TOTE TAM Kežmarok

 

1.miesto s postupom

divadlo dospelých deťom – miniatúra

okres poprad

v divadle – DS Šťastlivec Poprad

 

2.miesto s návrhom na postup

divadlo dospelých deťom - miniatúra

okres poprad

V tichu – DS Trma Vrma Poprad

 

2.miesto s návrhom na postup

divadlo dospelých deťom – miniatúra

okres poprad

Verný sluha – DS Šťastlivec Poprad

 

2.miesto s návrhom na postup

divadlo dospelých deťom - miniatúra

okres kežmarok

kde sa dvaja bijú – DS TOTE TAM Kežmarok

 

1.miesto s postupom

divadlo dospelých deťom

okres kežmarok

goralské rozprávky – DS RAMAGU Sp.St.Ves

 

….......................................................

 

1.miesto s postupom

detský recitačný kolektív

okres Levoča

Ohlasy dávnych vekov – DS „L“ Levoča

 

1.miesto s postupom

detský recitačný kolektív

okres kežmarok

balada o stolčeku – DS TOTE TAM Kežmarok

 

….......................................................

1.miesto s postupom

činoherné divadlo

okres kežmarok

trúchliaci pozostalí – DS Theatrobalans Sp.Belá

…..................................................................

cena starostu obce Šuňava:

Goralské rozprávky

DS RAMAGU Spišská Stará Ves

 

Zuzana Nováková

 

 

 

Medziokresná  SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA neprofesionálneho  divadla pre okresy:

Poprad, Kežmarok, Levoča

prehliadka s postupom na Krajskú scénickú žatvu Levoča  2015 / 9.-11. apríl 2015/

 

Vyhlasovateľ:           POS Poprad

Odborný garant:      Národné osvetové centrum – ústav amatérskej umeleckej tvorby

 

 

Termín:                                           13.-15. Február 2015

/ podľa počtu prihlásených DS je možné termín skrátiť na dva dni, zmeny budú oznámené včas /

 

Poslanie prehliadky 

Medziokresná  prehliadka neprofesionálneho  divadla je koncipovaná ako postupová súťažná prehliadka divadelných súborov a jednotlivcov vo všetkých  divadelných druhoch, žánroch a poetikách (napr. divadlo dospelých pre deti, detské divadlo, činohra, alternatívne divadlo, hudobné divadlo, pantomína,...).

 

Účasť v súťaži

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť súbory a jednotlivci, ktorí cielene uplatňujú princípy amatérskeho  divadla. Ich inscenácie a vystúpenia sú vyvrcholením tvorivých aktivít prezentujúcich umeleckú výpoveď, progresivitu, aktuálnosť, inšpiratívnosť, osobitú kreativitu v tradičných aj netradičných divadelných postupoch a interpretáciách mladého amatérskeho divadla.

 

Program

časť súťažná:  prezentácia inscenácií súborov nominovaných výlučne po zaslaní vyplnenej prihlášky
časť vzdelávacia: rozborový seminár, diskusný klub     

 

Hodnotenie

Súťažné inscenácie bude hodnotiť odborná porota. Hlavným kritériom bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.

Na regionálnej prehliadke je porota minimálne trojčlenná, na krajskej prehliadke minimálne trojčlenná, na celoštátnej prehliadke päťčlenná. V každej kategórii bude udelená jedna hlavná cena + ďalšie ceny a diplomy. Najúspešnejšie inscenácie v každej kategórii získajú postup na Krajskú scénickú žatvu na odporučenie odbornou porotou.

 

Programová rada prehliadky

zostavuje program prehliadky

je zložená predovšetkým z porotcov a usporiadateľov prehliadky

nominuje inscenácie súborov navrhovaných organizátormi na malú krajskú žatvu

 

Organizátor regionálnej divadelnej prehliadky

pozýva a kontaktuje členov poroty

zabezpečí pre všetkých členov poroty honoráre, ubytovanie a vyplatenie cestovných nákladov

môže doplniť k nominovanej trojčlennej porote ďalších členov lektorského zboru

má právo neakceptovať návrh poroty, ale v tom prípade nemá právo navrhovať víťazov malej krajskej žatvy programovej rade prehliadky.

 

Termín realizácie súťažnej prehliadky:

13.-15. Február 2015     KD Šuňava                                                               

 

Možnosť účasti na festivale:

Všetky divadelné súbory pôsobiace na území hore uvedených okresov vo vypísaných divadelných kategóriách / činoherné, alternatívne, divadlo dospelých pre deti, detské divadlo, pantomíma, hudobné divadlo, a iné/ ktoré:

 

A/ zašlú vyplnenú prihlášku najneskôr do 16. januára 2015 na adresu:

POS Poprad,

Sobotské námestie 1729/4,

058 01 Poprad

na obálku napísať: Divadelná Šuňava 2015

 

B/ budú nominovaní POS Poprad medzi účastníkov festivalu

 

Úhrada nákladov:

Organizátori hradia – stravné, ubytovanie, honorár porotcom – lektorom, diplomy, ceny

                               propagáciu, technické zabezpečenie, priestory, občerstvenie účinkujúcim

 

Účastníci hradia –     štartovné  10€  za divadelný súbor

 

Vybavuje: Zuzana Nováková Barilová

t.č. 052 / 77 22 466

fax: 052 / 77 32 140 

mobil: 0907 144 637

mail: osvetapp@stonline.sk                                                        

www.osvetapoprad.sk

...............................................................................................................................................................................................

 

 

 


 


7285840

Úvodná stránka