Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2015

Výsledky KSŽ 2015
Propozície + prihláška KSŽ 2015

Vyhodnotenie 
Krajská scénická žatva 2015


miesto: Mestské divadlo Levoča

vyhlasovateľ: Národné osvetove centrum Bratislava

organizátor: Prešovský samosprávny kraj
                  Podtatranské osvetové stredisko v Poprade


spoluorganizátor: MsKS Levoča, Mesto Levoča
termín: 9.-10. apríl 2015


porota: Mgr. Art. Ján Fakla Phd.
           Mgr. Art. Miro Zwiefelhofer
           Mgr. Alžbeta Verešpejová


počet prihlásených súborov: 9


počet súťažiacich: 98


počet prihlásených predstavení: 14


pre technické problémy sa súťaže nezúčastnili 2 DS


prihlásené DS: DS Ramagu Spišská Stará Ves
                      DS Šťastlivec ZUŠ Poprad
                      DS Trma Vrma ZUŠ pri Spoj. škole Letná Poprad
                      DS Ondavan Stropkov
                      DS TOTE TAM ZUŠ A.Cígera Kežmarok
                      DS MAM ZUŠ M.Moyzesa Prešov
                      DS DS pri ZUŠ J. Poschla Prešov
                      DS Theatrobalans Spišská Belá
                      DS Commedia Poprad

zastúpené kategórie:


Divadlo Mladých
Divadlo Dospelých
Divadlo dospelých pre deti
Divadlo dospelých pre deti  - miniatúry


Počas dvoch dní sa v Mestskom divadle v Levoči po roku opäť stretli víťazi okresných postupových prehliadok neprofesionálneho divadla z prešovského kraja, aby zabojovali o postupy na celoslovenské prehliadky. Porota s predsedom J.Faklom sa zhodla, že tento rok bola Krajská scénická žatva plná tvorivých diel zo Základných umeleckých škôl, čo je veľmi pozitívne - rastie nová generácia hercov a upevňuje sa tak záľuba v divadelnom umení ako takom.
Porota skonštatovala, že režisérske posuny u niektorých DS sú až nadmieru pozitívne. 


Výsledky:


kategória 
Divadlo Mladých:


1.miesto s postupom na celoslovenskú súťaž: 
DS Trma Vrma : V tichu, Čakanka / réžia: A. Váradyová /
2.miesto s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž:
DS TOTE TAM : Kým si po nás príde Zubatá / réžia: E.Šavelová /
3.miesto s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž:
DS Trma Vrma: NAHÍ / réžia: A.Váradyová /


kategória:

Divadlo dospelých pre deti

 

1.miesto s postupom na celoslovenskú súťaž:
DS RAMAGU: Goralské rozprávky / réžia: M.Novák, D.Kubáň /
2. miesto s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž
DS TOTE TAM: Kde sa dvaja bijú, tam.../ réžia: E.Šavelová /
3.miesto
DS Šťastlivec: V divadle /réžia: Z.Krupková /


kategória: 
Divadlo dospelých


1.miesto s postupom na celoslovenskú súťaž
DS COMMEDIA: Zápisky dôstojníka Červenej armády / réžia: V.Benko /
2.miesto 
DS Theatrobalans: Trúchliaci pozostalí /réžia: M.Novák, D.Kubáň /


V Poprade 11.4.2015

Zuzana Nováková
                    

........................................................................................................................................

Propozície Krajskej scénickej žatvy 2015

 

súťažná  postupová  prehliadka  amatérskej divadelnej tvorby

 

Vyhlasovateľ:  NOC Bratislava, Prešovský samosprávny kraj
Organizátor:    POS Poprad

Spoluorganizátor: MsKS Levoča, Mesto Levoča
 

Dátum konania prehliadky : 

9.-11. apríl 2015  / termín sa môže skrátiť  - podľa počtu prihlásených DS /  

 

Miesto konania: Mestské divadlo Levoča
Súťažné kategórie: činoherné divadlo / nad 25 rokov/

                               divadlo dospelých pre deti / aj miniatúry /

                               divadlo mladých / od 15 – 25 rokov /

                               iné / nad 15 rokov /

 

Účasť na prehliadke:
1  zástupca danej kategórie za prezentovaný okres Prešovského kraja, ktorého deleguje príslušné ROS. Podmienkou je doporučenie odbornej poroty z okresnej – regionálnej súťaže

 

Uzávierka prihlášok:

do 20. marec 2015

 

1. ku prihláške je nutné priložiť kópiu scenára hry  /je možné priniesť so sebou, neposielať mailom/

2. priniesť na miesto konania súťaže menný zoznam účinkujúcich / originály 2x /

 

Organizátor a spoluorganizátor zabezpečí:

odbornú porotu a ubytovanie pre ňu, priestory pre DS, divadelnú techniku, propagáciu podujatia, diplomy a ceny pre víťazov, občerstvenie pre súťažných účastníkov DS festivalu


Účastník DS  /jeho zriaďovateľ/ zabezpečí:

prepravu DS / úhradu  cestovného/,  účastnícky poplatok 13 €  za DS 

 

 

Adresa zaslania prihlášok: Podtatranské osvetové stredisko Poprad
                                                  Sobotské námestie 1729/4
                                                  058 01 Poprad
                                                  E-mail: zuzanabarilova1@gmail.com

                                                  Telefón: 052/ 77 22 466

Vybavuje: Zuzana Nováková

 

    .....................................................................................................................................................................      

                          

 

Záväzná prihláška na KSŽ 2015
na „Krajskú scénickú žatvu“ – Prešovský kraj
Levoča  9.-11. apríl 2015

 

 

Názov divadelného súboru:...........................................................................................................

Obec: / mesto / : miesto pôsobenia súboru:..................................................................................

Zriaďovateľ divadelného súboru:..................................................................................................

Vedúci súboru: .............................................................................................................................
                         
Adresa bydliska:........................................................................................PSČ:..........................
                        
Adresa do zamestania:................................................................................PSČ:..........................
                          .
Kontakt:  tč.domov:.................................                             práca:..............................................
                                        
mail:.........................................................                                mobil:...........................................

 

Kategória: a/ činoherné divadlo                                b/ divadlo dospelých hrané deťom            

                c/ Divadlo mladých                                 e/ iné........................................./ uviesť /

Ku prihláške je potrebné priložiť kópiu scenára /stačí priniesť so sebou

Názov inscenácie:.........................................................................................................................

Autor:.....................................................                   Úprava:.......................................................

Hudba:...................................................                    Scénografia:................................................

Réžia:.....................................................                   Asistent réžie:.............................................

Choreografia:.........................................                    Kostýmy:....................................................

Zvuk:......................................................                    Svetlá:........................................................

Dátum a miesto konania okresnej – regionálnej súťaže: .............................................................

Dĺžka trvania predstavenia / spolu s prestávkami/:................................................................min.

Nevyhnutný čas potrebný na prípravu scény a techniky / priestorové skúšky sa nerealizujú /  ...............................min.

Nevyhnutný čas potrebný na likvidáciu scény a  techniky:...................................................min.

Predstavenie súbor uvedie : a/ v tradičnom divadelnom priestore...............................................
                                             b/ v netradičnom. div. priestore / uviesť / ......................................

Technické požiadavky, čo je potrebné zabezpečiť v mieste konania festivalu: ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Celkový počet zúčastnených členov súboru:.............osôb, t.j. herci + realizačný tím
Slovo / stručne /  o súbore, niečo z histórie, charakteristika činnosti súboru, dosiahnuté úspechy, účasť na zahraničných festivaloch, domácich a pod.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

O s o b y   a   o b s a d e n i e 

................................................................                   ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                   .....................................................................

.........................................             .............................................        ........................................
        pečiatka a podpis                            pečiatka a podpis                         podpis vedúho
vysielajúceho ROS                                zriaďovateľa                                  súboru

 

V ........................................ dňa....................................


 


7093142

Úvodná stránka