Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2016

KSŽ 2016

Hodnotenie Krajskej scénickej žatvy v Levoči

apríl 2016

 

 

Vyhlasovateľ: NOC Bratislava

Organizátor: POS  v Poprade

Spoluorganizátor: MsKS Levoča

Termín konania prehliadky: 14.-15.4.2016

Miesto: Mestské divadlo Levoča

 

Porota:

Predseda poroty:

Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD.

Člen poroty:

Mgr. Miroslav Dacho ArtD.

Mgr. Ján Šimko

 

Kategórie:

Divadlo mladých

Divadlo dospelých hrajúcich pre deti

Divadlo dospelých

 

 

Výsledky KSŽ 2016:

 

Divadlo mladých

 

1.miesto s postupom

SLOVÁCI SME OD RODU, DS TRMA VRMA Spoj.škola Letná Poprad, DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok

 

2.miesto bez postupu

/re/KLAMNÁ  ploChaá, DS PU Prešov

 

3.miesto bez postupu

AGLAJA, DS Alfa ZUŠ Humenné

 

Herecký výkon mužský:

 Adam Kubala, POZOR TIEŇ!, DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok

 

Herecký výkon ženský:

Monika Štolcová, NIETKO AKO JA, DS TOTE TAM Spoj. škola Letná Poprad

 

 

Divadlo dospelých hrajúcich pre deti:

 

1.miesto s postupom

Stačilo, už som veľká! DS TRMA VRMA Spoj.škola Letná Poprad

 

2.miesto bez postupu

LILIPUTÁNIA, DS Šťastlivec ZUŠ Poprad

 

 

Divadlo dospelých:

 

1.miesto bez postupu

Antigona v New Yorku, DS RAMAGU Spišská Stará Ves

 

2.miesto bez postupu

Všetko naopak, DS ONDAVAN Stropkov

 

3.miesto bez postupu

Natalka – Poltavka, DS obce REŠOV

 

 

Hodnotenie prehliadky KSŽ 2016 predsedom poroty:

 

 

Na tohtoročnej Krajskej scénickej žatve sa predstavilo desať súťažiacich divadelných súborov,  ktoré postúpili z okresných prehliadok (Poprad, Prešov) alebo aj priamo bez nich ( Stropkov, Rešov - Bardejov). Súťaž prebiehala v troch kategóriách: divadlo mladých, divadlo dospelých a činoherné divadlo. Zaradenie dvoch predstavení - Pozor, Tieň! a Stačilo, už som veľká! - podľa týchto kategorizácií iniciovalo aj diskusiu porotcov o vhodnosti ich zaradenia. Fakt, že súbory tvoria na základe podstatne iných impulzov, než zavedených pri aktuálnej kategorizácii, prináša aj ich istú relativizáciu. Možno je to aj podnet na hľadanie optimálnejšej špecifikácie kategórií, resp. pokúsiť sa uvažovať možnosti iného modelu spriemerovania veku členov súboru.

Príjemným konštatovaním tejto prehliadky je, že z dramaturgického hľadiska mali v programe pozoruhodnú väčšinu autorské texty (Pozor, Tieň!, /re/KLAMNÁ ploCHaá, Slováci sme od rodu!, Niekto ako ja,  Stačilo, už som veľká!). Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj voľné dramatizácie na motívy literárnych predlôh (Aglaja – Prečo sa dieťa varí v kaši od Aglaje Veteranyi, Liliputánia – Swiftove  Guliverove cesty). Súbor Ondavan prišiel klasicky so slovenskou klasikou (Všetko naopak) a DS Ramagu si zvolilo komornú drámu súčasného poľského dramatika J.  Glowackého  Antigona v New Yorku. Staronovú tendenciu inscenovať hry v dialektoch (slovenských) doplnil DS z Rešova naštudovaním hry ukrajinského klasika Ivana Kotľarevskeho v rusínskom dialekte (špecifickom rešovskom). A hoci predstavenie bolo koncipované viacmenej ako spevácko-hudobná produkcia, šťavnatosť rusinského subdialektu a snaha porozumieť mu, bola dobrou skúsenosťou pre divadelne tolerantných divákov.

Výber námetov pri autorských textoch vychádzal čiastočne z aktuálnych spoločenských tém, viac z komorných reflexií osobných svetov. Ich poetologický, inscenačný potenciál sa rôznil - od pohybového divadla, pantomímy, činohry. Pri komplexnom hodnotení úrovne jednotlivých predstavení porota konštatovala pri viacerých predstaveniach rezervy v rovine dramaturgie, v práci s výrazovými prostriedkami  (častá absencia motivácie konania postáv, nedodržaná štýlová jednota individuálnych hereckých poetík v rámci celku diela, mizanscénické nedourčenosti, problémy s ich pointovaním etc.)

Organizačné zabezpečenie festivalu možno hodnotiť ako zvyčajne pozitívne. Na jednotlivé predstavenia sa organizátorom tohto roku síce nepodarilo, ako bolo kedysi zvykom, zaplniť hľadisko divákmi, ale zase na druhej strane - menšie a sústredené publikum je niekedy viac. Rozborové semináre o súťažných inscenáciách prebehli v navzájom rešpektujúcom sa dialógu a boli, dúfajme, prínosom pre všetkých zúčastnených. 

Treba už len veriť, že v ďalších, budúcich ročníkoch bude narastať počet súťažiacich súborov, pribudnú ďalšie pokusy hľadať osobité inscenačné vyjadrenie a hlavne zaujímavé, aktuálne témy, ktoré dokážu diváka vyburcovať z pohodlia uvažovania.

B. Verešpejová

 

 

V Poprade 18.4.2016

 

 

 

................................................................................................................................................................

PROGRAM  KSŽ    2016

 

Štvrtok 14.4.

 

11.00-11.10   

DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok

Pozor, tieň!               

r: E. Šavelová                                                                

Divadlo mladých

 

11.15-11.35    SEMINÁR DS TOTE TAM

 

11.35-12.20   

DS ŠTUDENTSKÉ DIVADLO PU PREŠOV

/re/KLAMNÁ ploCHaá      

r. kolektívna spolupráca J. Jendrichovského, P.G. Hrbatého R. Pazeru, V. Olexovej                            Divadlo mladých

 

12.25-12.45  SEMINÁR DS ŠTUDENTSKÉ DIVADLO

12.45-13.30  OBED POROTA

 

13.30-14.00   

DS ALFA ZUŠ HUMENNÉ

AGLAJA      

r.E. Jacevičová                                                                          

Divadlo mladých

 

14.10-14.30 SEMINÁR DS ALFA

 

14.30-15.20   

DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok, DS TRMA VRMA Spoj. škola Letná Poprad

SLOVÁCI SME OD RODU          

r. E. Šavelová, A.Váradyová                 

Divadlo mladých

 

15.30-15.40   

DS TRMA VRMA Spoj.škola Letná Poprad

NIEKTO AKO JA  

r. A.Váradyová                                                             

Divadlo mladých

 

15.45 – 16.00  konzultácie porota + organizátor

16.02-16.10   vyhodnotenie kategórie divadlo mladých

16.15 – SEMINÁR   DS TOTE TAM,  DS TRMA VRMA

 

 

 

Piatok  15.4.

 

10.00-10.30   

DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ POPRAD

Liliputánia                

r: M.Novák, D. Kubaň               

Divadlo dospelých hrajúcich pre deti

 

 

10.45-12.00   

DS RAMAGU SPIŠSKÁ STARÁ VES

Antigona v New Yorku      

r. D.Kubaň, M.Novák                                   

Činoherné divadlo

 

12.05-12-45  SEMINÁR DS ŠŤASTLIVEC, DS RAMAGU

12.45-13.20  OBED POROTA

 

13.20-13.30   

DS TRMA VRMA Spoj. škola Letná Poprad

Stačilo, už som veľká!         

r.A. Váradyová                

Divadlo dospelých hrajúcich pre deti

 

13.35-14.00    SEMINÁR    DS TRMA VRMA    

 

14.00-15-10   

DS ONDAVAN STROPKOV

Všetko naopak         

r. D. Soóś                                                                 

Činoherné divadlo

 

15.20-15.40    SEMINÁR DS ONDAVAN

 

15.45-17.15   

DS OBCE REŠOV

Natalka – Poltavka  

r. E.Hvat                                                                     

Činoherné divadlo

 

17.20-17.30  konzultácie porota + organizátor

 

17.40   Vyhodnotenie kategórie činoherné divadlo, divadlo dospelých hrajúcich pre deti

17.50 SEMINÁR DS OBCE REŠOV

  

 

 

 

 

 

 

Propozície Krajskej scénickej žatvy 2016

súťažná  postupová  prehliadka  amatérskej divadelnej tvorby

 

 

Vyhlasovateľ:  NOC Bratislava, Prešovský samosprávny kraj
Organizátor:    POS Poprad

Spoluorganizátor: MsKS Levoča, Mesto Levoča
 

Dátum konania prehliadky :  14.-16. apríl 2016  / termín sa môže skrátiť  - podľa počtu prihlásených DS /  

Miesto konania: Mestské divadlo Levoča

Súťažné kategórie: činoherné divadlo / nad 25 rokov/

                               divadlo dospelých pre deti / aj miniatúry /

                               divadlo mladých / od 15 – 25 rokov /

                               iné / nad 15 rokov /

 

Účasť na prehliadke:
1  zástupca danej kategórie za prezentovaný okres Prešovského kraja, ktorého deleguje príslušné ROS. Podmienkou je doporučenie odbornej poroty z okresnej – regionálnej súťaže

 

Uzávierka prihlášok:

do 24. marec 2016

1. prihlášku zaslať do vid.vyššie uvedeného termínu / aj mailom, originál priniesť osobne do Levoča:

mail:     zuzanabarilova1@gmail.com

 

2. ku prihláške je nutné priložiť kópiu scenára hry  /je možné priniesť so sebou, neposielať mailom/

3. priniesť na miesto konania súťaže menný zoznam účinkujúcich / originály 2x /

 

Organizátor a spoluorganizátor zabezpečí:

odbornú porotu a ubytovanie pre ňu, priestory pre DS, divadelnú techniku, propagáciu podujatia, diplomy a ceny pre víťazov, občerstvenie pre súťažných účastníkov DS festivalu


Účastník DS  /jeho zriaďovateľ/ zabezpečí:

prepravu DS / úhradu  cestovného/,  účastnícky poplatok 13 €  za DS 

 

 

Adresa zaslania prihlášok: Podtatranské osvetové stredisko Poprad
                                           Sobotské námestie 1729/4
                                           058 01 Poprad
E-mail: zuzanabarilova1@gmail.com

Telefón: 052/ 77 22 466

               0907 144 637

 

 

 

Vybavuje: Zuzana Nováková            

                            

                                                                                                      PaedDr. Peter Šuca
                                                                                                       riaditeľ POS Poprad

 

 

.............................................................................................................................................................................................

 

Záväzná prihláška na KSŽ 2016
na „Krajskú scénickú žatvu“ – Prešovský kraj
Levoča  14.-16. apríl 2016

 

 

Názov divadelného súboru:...............................................................................................................

Obec: / mesto / : miesto pôsobenia súboru:..................................................................................

Zriaďovateľ divadelného súboru:.....................................................................................................

Vedúci súboru: ...................................................................................................................................
                         
Adresa bydliska:........................................................................................PSČ:................................
                        
Adresa do zamestania:................................................................................PSČ:............................
                          .
Kontakt:  tč.domov:.................................                             práca:....................................................
                                        
mail:.........................................................                                mobil:.................................................

 

Kategória: a/ činoherné divadlo                                b/ divadlo dospelých hrané deťom            

                c/ Divadlo mladých                                 e/ iné........................................./ uviesť /

Ku prihláške je potrebné priložiť kópiu scenára /stačí priniesť so sebou

Názov inscenácie:.........................................................................................................................

Autor:.....................................................                   Úprava:.......................................................

Hudba:...................................................                    Scénografia:................................................

Réžia:.....................................................                   Asistent réžie:.............................................

Choreografia:.........................................                    Kostýmy:....................................................

Zvuk:......................................................                    Svetlá:........................................................

Dátum a miesto konania okresnej – regionálnej súťaže: .............................................................

Dĺžka trvania predstavenia / spolu s prestávkami/:................................................................min.

Nevyhnutný čas potrebný na prípravu scény a techniky / priestorové skúšky sa nerealizujú / 

...............................min.

Nevyhnutný čas potrebný na likvidáciu scény a  techniky:

..............................min.

Predstavenie súbor uvedie : a/ v tradičnom divadelnom priestore...............................................
                                             b/ v netradičnom. div. priestore / uviesť / ..............................................

Technické požiadavky, čo je potrebné zabezpečiť v mieste konania festivalu: .................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Celkový počet zúčastnených členov súboru:.............osôb, t.j. herci + realizačný tím
Slovo / stručne /  o súbore, niečo z histórie, charakteristika činnosti súboru, dosiahnuté úspechy, účasť na zahraničných festivaloch, domácich a pod.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

O s o b y   a   o b s a d e n i e 

................................................................                   ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                   .....................................................................

.........................................             .............................................        ........................................
        pečiatka a podpis                            pečiatka a podpis                         podpis vedúho
vysielajúceho ROS                                zriaďovateľa                                  súboru

 

V ........................................ dňa....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rómska paleta 2016

VYHODNOTENIE I. a II.  KATEGÓRIA 

Rómska paleta 2016

 

 

5.9.2016

Porota:

Mgr. Art. Anna Fedáková

Zástupca riaditeľa POS PP: Danka Rožárová

Pracovník  POS PP: Zuzana Barilová

 

 

poprad.dnes24.sk/romske-deti-zo-specialnych-skol-sutazili-niektore-diela-porote-vyrazili-dych-252992

 

Techniky:

 

Pastelky,fixy, pastel, ceruza, vosk, tuš, aquarel, kombinované koláže, kartón, vata, maľovanie na textil, práca s prírodnými  materiálmi

 

Hodnotenie:

Porota sa zhodla, že v roku 2016 prišlo do súťaže rekordné množstvo prác, z ktorých bolo zložité vybrať tie najpôsobivejšie, objavili sa nadrozmerné práce, na ktorých pracoval iba jeden či viac súťažiacich, kolektívy tried.  

Každá práca si zaslúži uznanie  pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú,  aj rómskym deťom a ich fantázii, trpezlivosti a  talentu.

Práce, ktoré neboli označené podľa požiadaviek propozícií RP,  porota vyradila.

Tento rok sa do súťaže prihlásili práce s rôznorodým technickým spracovaním, od ceruza, tuš, fixy, mastný pastel, aquarel, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve, na textile, hlina...

Tento rok sa porota rozhodla udeliť diplomy a čestné uznania.

 

Počet škôl, zúčastnených v 1.kategórii: 83

Do prvej kategórie sa prihlásilo 499 prác

V prvej kategórii porota udelila :

33 diplomov

48 čestných uznaní

 

Počet škôl, zúčastnených v 2.kategórii: 106

Do druhej kategórie sa prihlásilo 645 prác

V druhej kategórii porota udelila :

34 diplomov

76 čestných uznaní

 

Všetkým súťažiacim porota gratuluje a teší sa na Vaše práce aj v roku 2017.

Otvorenie  výstavy :  3. 10. 2016  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2016 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.   

Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.     

 

 

DIPLOM  I. kategória:

 

DIPLOM I.kat. 

1.kat: Kolektívna práca, prípravný ročník, Spojená škola – ŠZŠI pre žiakov s NKS, Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

DIPLOM I.kat.  

7r. Diana Čarná, ZŠ Batizovce, ul. Komenského 333, 059 35 Batizovce

DIPLOM I.kat.

9r. Jaroslav Farkaš, ZŠ MŠ Bušince, Krtíšska 26, 991 22 Bušince

DIPLOM I.kat.

10 r. Dominika Fatrdlová, Spoj.škola, o.z. ZŠ ul. M.R.Štefánika 1, 038 61 Vrútky

DIPLOM I.kat.

9 r. Monika Bíró, ŠZŠ s VJM Alapiskola, Košická 8,945,01 Komárno

DIPLOM I.kat.

 10r. Gabriela Kokyová, ZŠ Vrbov 266, 059 72 Vrbov

DIPLOM I.kat.

10 r. Laura Pačajová, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

DIPLOM I.kat.

7 r. Emo Ščuka, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

DIPLOM I.kat.

7 r. Máté Frederik, ZŠ Alpiskola Hodejov, Hlavná, 980 31 Hodejov

DIPLOM I.kat.

10r. Andrea Horváthová, ZŠ Sirk, Sídlisko 165, 049 64 Sirk

DIPLOM I.kat.

8r. Vanesa Gašparová, ZŠ Mučín, Lipová 229, 985 31 Mučín

DIPLOM  I.kat.

10 r.Matúš Oračko, ZŠ MŠ Holumnica 121, 059 94 Holumnica

DIPLOM I.kat.

8 r. Martin Grundza, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

DIPLOM I.kat.

8 r. Rastislav Oračko, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

DIPLOM I.kat.

7r. Sabína Mirgová, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

DIPLOM I.kat.

7 r. Blanka Oračková, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

DIPLOM I.kat.

7r. Nikola Mirgová, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

DIPLOM I.kat.

9 r. Simona Harkabusová, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

10 r. Anita Žigová, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

9 r. Alex Vaňo, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

10r. Klaudia Berková, SZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

nultý ročník, Nikola Turtálová, SZUŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

DIPLOM I.kat.

10r. Tamara Joniová, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

DIPLOM I.kat.

7 r. Tomáš Miko, ZŠ Malcov, 086 06 Malcov

DIPLOM I.kat.

8 r. Anabela Čonková, ZŠ Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

DIPLOM I.kat.

10r. Martina Mirgová, ZUŠ Rakúsy 33, 059 76 Rakúsy

DIPLOM I.kat.

Danyi Csaba, ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská lúka 64/B, 986 01 Fiľakovo

DIPLOM I.kat.

8 r. Mirga Ladislav, SZŠ Galaktická 9, Košice

DIPLOM I.kat.

10 r. Štefan Kováč, SZUŠ Heuréka, Hlbiny 2, 960 01 Zvolen

DIPLOM I.kat.

10r. Michaela Kokyová, školský klub Spoj.škola Partizánska, 058 01 Poprad

DIPLOM I.kat.

8r. Vanesa Madová, Tatiana Kotlárová, SŠZŠ, Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany

DIPLOM I.kat.

10r. Aďka Pompová, ZŠ Toporec, Školská 7/6, 059 95 Toporec

DIPLOM I.kat.

10 r. Elena Karászová, Andrea Horváthová, Viktória Senderyová, Bibiana Rusňáková,

Andrea Rusnáková, ZŠ Sirk, Sídlisko 165, 049 64 Sirk

 

ČESTNÉ UZNANIE I.KATEGÓRIA:

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Ladislav Rácz, ŠZŠ s VJM Alapiskola, 980 42 Rimavská Seč

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Kristián Banda, ŠZŠ v VJM ALapiskola, 945 01 Komárno

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Oľga Balogová, ŠZŠ s VJM Alapiskola, 980 42 Rimavská Seč

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Eva Horváthová, ŠZŠ s VJM Alapiskola, 980 42 Rimavská Seč

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Skarleta Kokyová, ZŠ Vrbov 266, 059 72 Vrbov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Laura Pačajová, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 139, 059 19 Vikartovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Sandra Žigová, ZŠ MŠ Školská 138, 059 19 Vikartovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Dávid Žiga, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Michaela Gáborová, ZŠ MŠ Vikartovce, Školská 138, 059 19 Vikartovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Katarína Sedmárová, ŠZŠ, Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Pappová Silvia, ZŠ Alapiskola, Hlavná, 980 31 Hodejov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Lucia Červeňáková, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Jaroslav Kaleja, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Klára Červeňáková, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Kristína Husárová, ŠZŠ Jarovnice 96, 082 63 Jarovnice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

 Edita Ráczová, ZŠ Hodejov 980 31 Hodejov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Lívia Ščuková, Spoj.škola Partizánska 2, 058 01 Poprad

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Anabela Pechová, Spoj.škola Partizánska 2, 058 01 Poprad

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Vivien Agóčová, ZŠ Mučín, Lipová 229, 985 31 Mučín

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Sebastián Hangurbadžo, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Sonja Mirgová, ZŠ ZŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Jozef Oračko, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Sabrína Mirgová, ZŠ MŠ Lomnička 29, 065 03 Lomnička

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r.  Nikolas Dunček, ŠZŠ Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Mário Demeter, ZŠ Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Jana Čonková, ZŠ Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Alexandra Kováčová, ŠZŠ ul. Gen. Svobodu 1273/73, 958 01 Partizánske

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Marián Mucha, ZŠ Kamenná Poruba 110, 093 08 Vranov n.Topľou

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Adrián Kaleja, ŠZŠ Krompachy, ul. SNP 49, 053 42 Krompachy

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Daniela Hlaváčová, ZŠ MŠ , Michalská 359, Spišské Bystré

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Lakatoš Leonardo, ZŠ MŠ  f. Kazinczyho v Tornali, Mierová 45, 982 01 Tornaľa

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

6r. Martin Puška, Spoj.škola J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Patrik Zupko, Spoj.škola Internt, elokované triedy, Osloboditeľov 26, 044 14 Čaňa

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Ingrida Dudová, ZŠ Ul. 17.novembra, Sabinov

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r.  1.C, ZŠ MŠ Jakubany, 065 12 Jakubovany

 

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10r. Patrik Kováč Pešta, ZŠ Fričovce, 082 37 Fričovce 21

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. David Baláž, ŠZŠ Palárikova 2758, 022 01 Čadca

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Patrik Baláž, ŠZŠ Palárikova 2758, 022 01 Čadca

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Roland Mirga, ŠZŠ Galaktická 9, 040 12 Košice

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Gabriela Rigová, ZŠ  v Kurime, Družstevná 222, 086 12 Kurima

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Miroslav Oračko, ZŠ MŠ Lomnička 29

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r.Tomáš Gábor, ZŠ Batizovce, ul. Komenského 333, 059 35 Batizovce

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Richard Molnár, ŠZŠ s VJM Alapiskola, Košická 8, 945 01 Komárno

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

8r. Károly Rovácz, ŠZŠ s VJM Alapiskola, Košická 8, 945 01 Komárno

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Ivana Trnková, 7r.Samuel Badžo, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

7r. Viktória Polhošová, 6r, Braňo Mišalko, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

9r. Karin Karolová, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

ČESTNÉ UZNANIE I.kat.

10.r. Stánka Polhošová, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor 63

 

DIPLOM  II. kategória:

DIPLOM II.kat.:

16r. Martin Pompa, ZŠ MŠ Jakubovany

DIPLOM II.kat.:

15r. Andrea Červeňáková, Mária Červenobradová, ZŠ MŠ Jakubovany

DIPLOM II.kat.:

13r. Ondrej Puška, ŠZŠ,Mládežnícka 3, Brezno

DIPLOM II.kat.:

13r. Samuel Časnoha, ZŠ MŠ Holumnica

DIPLOM II.kat.:

12r. Mária Žigová, ŠZŠ Slnečná 421, Spišský Štiavnik

DIPLOM II.kat.:

13r. Víktória Gurková, ZŠ MŠ Holumnica

DIPLOM II.kat.:

14r. Dominik Rezanka, ZŠ Kukučínova ul. Vranov n.Topľou

DIPLOM II.kat.:

13r. Valéria Miková, 13r, Tomáš Kaleja, 14r.Peter Kaleja, 15r Filoména Červeňáková ŠZŠ

Jarovnice

DIPLOM II.kat.:

14r. Mária Kokyová, ZŠ Komenského Smižany

DIPLOM II.kat.:

13r. Vladimír Franko, ZŠ Komenského Smižany

DIPLOM II.kat.:

15r. Jozefína Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

DIPLOM II.kat.:

12r. Antónia Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

DIPLOM II.kat.:

12r. Viktória Siváková, CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Bardejov – Dlhá lúka

DIPLOM II.kat.:

12r. Emilko Lakatoš, Spoj.škola – ŠZŠ Hradná, Komárno

DIPLOM II.kat.:

14r. Marcelka Lakatošová, Spoj.škola – ŠZŠ Hradná, Komárno

DIPLOM II.kat.:

13r. Etela Kováčová, ŠZŠ Za parkom, Veľký Krtíš

DIPLOM II.kat.:

11r. Marcela Balážová, Spoj.škola Športovcov, Púchov

DIPLOM II.kat.:

11r. Tomáš Didi, Spoj.škola Športovcov, Púchov

DIPLOM II.kat.:

15r. Katarína Romanová, ZŠ Toporec

DIPLOM II.kat.:

11r. Zdenko Červeňák, Spoj.škola internt., elok.triedy Čaňa

DIPLOM II.kat.:

13r. Amanda Dudová, ZŠ ul.17.novembra Sabinov

DIPLOM II.kat.:

15r. Pavol Gabčo, ZŠ MŠ Pečovská Nová Ves

DIPLOM II.kat.:

II.kat. Paula Ráczová, ŠZŠ SVJM Rimavská Sobota

DIPLOM II.kat.:

13r. Jaroslav Rác, ŠZŠ s MŠ internt., Bytča

DIPLOM II.kat.:

14r. Patrik Grundza, ZŠ MŠ Koškovce

DIPLOM II.kat.:

16r. Andrea Lončáková, SŠI ŠZŠI Ždaňa

DIPLOM II.kat.:

15r. Štefánia Bartošová, ZŠ MŠ Pohorelá

DIPLOM II.kat.:

16r. Emília Makulová, ZŠ Giraltovce

DIPLOM II.kat.:

12r. Margita Mižikárová, ZŠ Veľký Šariš

DIPLOM II.kat.:

15r. Nikola Siváková, ZŠ Veľký Šariš

DIPLOM II.kat.:

14r. Gabriela Gorčiová, ZŠ MŠ Bušince

DIPLOM II.kat.:

II.kat. Tatiana Berkyová, ZŠ Hodejov

DIPLOM II.kat.:

14r. Albína Lakatošová, ŠZŠ s VJM Alapiskola Komárno

DIPLOM II.kat.:

II.kat. Drahomíra Bartošová, Mária Bartošová, Janka Harvanová, Barbora Pokošová, Klára Pušková, ŠZŠ Brezno

 

ČESTNÉ UZNANIE II.KATEGÓRIA:

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Veronika Dunková, Patrícia Mirgová, Magda Pompová, Veronika Červenobradová, ZŠ MŠ Jakubovany

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Šimon Mirga, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Patrik Mirga, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Vanesa Horváthová, ZŠ Ľubica

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Kristína Pompová, ZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Lenka Mirgová, Spoj.škola Chminianske Jakubovany

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat.Zdenka Velochová, ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Elin Balážová, ŠZŠ s MŠ Internt, Bytča

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Martina Himičová, ZŠ Veľký Šariš

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r .Mariana Billa, ZŠ Veľký Šariš

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Adelka Lacková, Spoj.škola o.z. ZŠ Vrútky

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Zuzana Pušková, ŠZŠ Brezno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. skupinová práca VIII.B, ŠZŠ Spišská Belá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat. Marianna Muránska, ŠZŠ Brezno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat.Barbora Pokošová, ŠZŠ Brezno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Tomáš Rezanka, ZŠ Vranov n.Topľou

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

II.kat.Milan Šarišský, Jana Čonková, Jozef Žiga, ŠZŠ Spišský Štiavnik /plus strom /

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Jakub Eremiáš, 15r .Dominik Čonka, ZŠ MŠ Závadka n.Hronom

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Ján Žiga, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Sára Zupková, ZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Viktória Gurková, ZŠ MŠ Holumnica

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Marianka Senderyová, ZŠ Sirk

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Adam Koňa, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r.Michaela Horváthová, ŠZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Štefánia Bartošová, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Ingrida Dudová, ZŠ ul.17.novembra Sabinov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Ján Žiga, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Peter Mišalko, SZUŠ Rosnička, Č.Kláštor

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Marek Kožička, ZŠ Mlynská, Stropkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Patrik Horváth, ŠZŠ s VJM Alapiskola Rimavská Seč

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Nikola Pačajová, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Nikolas Mirga, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Dominika Balážová, Diagn.centrum Lietavská Lúčka

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Ľubica Holubová, Spoj.škola, ŠZŠ pre žiakov s tel.postihnutím Dolný Kubín

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Kevin Pačaj, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Miroslav Štajer, ŠZŠ Spišský Štiavnik

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Patrik Grlačka, ZŠ Telgárt

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r.Annamária Lakatosová, ŠZŠ v VJM Alapiskola Komárno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Erika Mirgová, ZŠ Vrbov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Hilda Stojková, Spoj.škola – ŠZŠI pre žiakov s NKS Topoľčany

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Angelo Robert Rafael, ŠZŠ v VJM Alapiskola, Komárno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Veronika Dunková, ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, Podolínec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Július Baláž, ZŠ MŠ Bušince

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Dominika Balogová, ZŠ Veľký Šariš

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Nikola Siváková, ZŠ Veľký Šariš

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Emília Makulová, ZŠ Giraltovce

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Michal Pompa, ŠZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Silvia Mišalková, ŠZŠ Toporec

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Samuel Dani, ŠZŠ Galaktická, Košice

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Marta Horváthová, Galaktická, Košice

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Mária Pechová, ZŠ MŠ  Švábovce

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Roman Bartoš, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Vanesa Šarišská, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r.Rastislav Harvan, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Leo Pajer, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

14r. Dalibor Šariššký, ZŠ MŠ Pohorelá

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Patrik Rác, Spoj.škola internt. sv. Jozefa, Turzovka

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Alexandra Mirgová, ZUŠ Rakúsy

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Natália Mirgová, ZUŠ Rakúsy

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Branislav Mirga, ZUŠ Rakúsy

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Dominika Mirgová, ZUŠ Rakúsy

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Ingrida Dudová, ZŠ ul.17.novembra Sabinov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Blanka Kalejová, ZŠ ul. 17.novembra Sabinov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

13r. Klára Bariová, ZŠ MŠ Chminianska Nová Ves

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

16r. Jurko Lakatoš, ZŠ Komárno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Viktorka Berktová, Spoj.škola ŠZŠ Komárno

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r .Roland Rafael, ZŠ Dolny Pial

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Dávid Koky, ZŠ MŠ Poprad – Sp.Sobota

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Daniela Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Antónia Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

15r. Lucia Mirgová, ZŠ MŠ Kolačkov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r.Dagmara Štefanová, ZŠ Malcov

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

12r. Denisa Mirgová, ŠZŠ Liptovský Hrádok

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Adriana Fíziková, Spoj.škola internt. Kremnica

ČESTNÉ UZNANIE: II.kat.

14r. Ján Koky, ZŠ Smižany

ČESTNÉ UZNANIE II.kat.:

11r. Denisa Pechová, 11r. Martina Pechová, 13r. František Pecha, 11r. Patrícia Holubová,

11r .Sára Paločajová, Spoj.škola Partizánska Poprad

............................................................................................................................................................................................

 

Propozície VII. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ 2016

Propozície XXV . ročníka medziokresnej súťaže výtvarných prác  rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok , Levoča a Poprad 2016

 

Cieľ  projektu:

         Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči a tiež so základnými a špeciálnymi školami v spomínaných okresov od roku 1992 pravidelne organizuje medziokresnú súťažnú výstavu rómskych žiakov pod názvom Rómska paleta. Po výborných skúsenostiach z posledných ročníkoch sa organizátori rozhodli rozšíriť túto súťaž na celoslovenskú úroveň. Prostredníctvom osvetových stredísk a školských úradov sa obraciame na ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ  na Slovensku.

Cieľ  súťaže:

Podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti.

Vyvíjať predstavivosť, nové možnosti, vlastné schopnosti rómskych deti. Ponúknuť rómskym deťom iné možnosti trávenia voľného času, tvorivo, v kolektíve, v kreativite.  Dať rómskym deťom priestor pre ich seba-vyjadrenie pomocou papiera, farieb štetca, pastelu, hliny, .... vyjadriť to, čo je najhlbšie v jasných detských očiach a v čistej detskej duši.

         Zapojiť do súťaže sa môžu rómski žiaci s výtvarnými prácami vo všetkých  výtvarných žánroch.

.......................................................................................................................................................

Výtvarná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:

Kategória do 10 rokov
Kategória od 11 rokov

 

Téma súťaže 2016 :     ROČNÉ OBDOBIA

 

Práce čitateľne označiť:

meno priezvisko žiaka:

vek, kategória:

škola:

ulica:

obec / mesto:

PSČ:                            

/nesprávne označené práce budú vyradené zo súťaže /

/ práce, ktoré pošta - kuriér nedoručia , nebudú akceptovateľné zaslaním prostredníctvom mailu /

 

Práce zasielajte na adresu:  

Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4       058 01 Poprad  

do  30. 6. 2016  

......................................................................................................................................................

Vernisáž výstavy bude 3. 10. 2016  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad.  Výstava potrvá do 31. 10. 2016 , bude aj  inštalovaná vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.   

Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.     


 


7291741

Úvodná stránka