Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2016

KSŽ 2016

Hodnotenie Krajskej scénickej žatvy v Levoči

apríl 2016

 

 

Vyhlasovateľ: NOC Bratislava

Organizátor: POS  v Poprade

Spoluorganizátor: MsKS Levoča

Termín konania prehliadky: 14.-15.4.2016

Miesto: Mestské divadlo Levoča

 

Porota:

Predseda poroty:

Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD.

Člen poroty:

Mgr. Miroslav Dacho ArtD.

Mgr. Ján Šimko

 

Kategórie:

Divadlo mladých

Divadlo dospelých hrajúcich pre deti

Divadlo dospelých

 

 

Výsledky KSŽ 2016:

 

Divadlo mladých

 

1.miesto s postupom

SLOVÁCI SME OD RODU, DS TRMA VRMA Spoj.škola Letná Poprad, DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok

 

2.miesto bez postupu

/re/KLAMNÁ  ploChaá, DS PU Prešov

 

3.miesto bez postupu

AGLAJA, DS Alfa ZUŠ Humenné

 

Herecký výkon mužský:

 Adam Kubala, POZOR TIEŇ!, DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok

 

Herecký výkon ženský:

Monika Štolcová, NIETKO AKO JA, DS TOTE TAM Spoj. škola Letná Poprad

 

 

Divadlo dospelých hrajúcich pre deti:

 

1.miesto s postupom

Stačilo, už som veľká! DS TRMA VRMA Spoj.škola Letná Poprad

 

2.miesto bez postupu

LILIPUTÁNIA, DS Šťastlivec ZUŠ Poprad

 

 

Divadlo dospelých:

 

1.miesto bez postupu

Antigona v New Yorku, DS RAMAGU Spišská Stará Ves

 

2.miesto bez postupu

Všetko naopak, DS ONDAVAN Stropkov

 

3.miesto bez postupu

Natalka – Poltavka, DS obce REŠOV

 

 

Hodnotenie prehliadky KSŽ 2016 predsedom poroty:

 

 

Na tohtoročnej Krajskej scénickej žatve sa predstavilo desať súťažiacich divadelných súborov,  ktoré postúpili z okresných prehliadok (Poprad, Prešov) alebo aj priamo bez nich ( Stropkov, Rešov - Bardejov). Súťaž prebiehala v troch kategóriách: divadlo mladých, divadlo dospelých a činoherné divadlo. Zaradenie dvoch predstavení - Pozor, Tieň! a Stačilo, už som veľká! - podľa týchto kategorizácií iniciovalo aj diskusiu porotcov o vhodnosti ich zaradenia. Fakt, že súbory tvoria na základe podstatne iných impulzov, než zavedených pri aktuálnej kategorizácii, prináša aj ich istú relativizáciu. Možno je to aj podnet na hľadanie optimálnejšej špecifikácie kategórií, resp. pokúsiť sa uvažovať možnosti iného modelu spriemerovania veku členov súboru.

Príjemným konštatovaním tejto prehliadky je, že z dramaturgického hľadiska mali v programe pozoruhodnú väčšinu autorské texty (Pozor, Tieň!, /re/KLAMNÁ ploCHaá, Slováci sme od rodu!, Niekto ako ja,  Stačilo, už som veľká!). Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj voľné dramatizácie na motívy literárnych predlôh (Aglaja – Prečo sa dieťa varí v kaši od Aglaje Veteranyi, Liliputánia – Swiftove  Guliverove cesty). Súbor Ondavan prišiel klasicky so slovenskou klasikou (Všetko naopak) a DS Ramagu si zvolilo komornú drámu súčasného poľského dramatika J.  Glowackého  Antigona v New Yorku. Staronovú tendenciu inscenovať hry v dialektoch (slovenských) doplnil DS z Rešova naštudovaním hry ukrajinského klasika Ivana Kotľarevskeho v rusínskom dialekte (špecifickom rešovskom). A hoci predstavenie bolo koncipované viacmenej ako spevácko-hudobná produkcia, šťavnatosť rusinského subdialektu a snaha porozumieť mu, bola dobrou skúsenosťou pre divadelne tolerantných divákov.

Výber námetov pri autorských textoch vychádzal čiastočne z aktuálnych spoločenských tém, viac z komorných reflexií osobných svetov. Ich poetologický, inscenačný potenciál sa rôznil - od pohybového divadla, pantomímy, činohry. Pri komplexnom hodnotení úrovne jednotlivých predstavení porota konštatovala pri viacerých predstaveniach rezervy v rovine dramaturgie, v práci s výrazovými prostriedkami  (častá absencia motivácie konania postáv, nedodržaná štýlová jednota individuálnych hereckých poetík v rámci celku diela, mizanscénické nedourčenosti, problémy s ich pointovaním etc.)

Organizačné zabezpečenie festivalu možno hodnotiť ako zvyčajne pozitívne. Na jednotlivé predstavenia sa organizátorom tohto roku síce nepodarilo, ako bolo kedysi zvykom, zaplniť hľadisko divákmi, ale zase na druhej strane - menšie a sústredené publikum je niekedy viac. Rozborové semináre o súťažných inscenáciách prebehli v navzájom rešpektujúcom sa dialógu a boli, dúfajme, prínosom pre všetkých zúčastnených. 

Treba už len veriť, že v ďalších, budúcich ročníkoch bude narastať počet súťažiacich súborov, pribudnú ďalšie pokusy hľadať osobité inscenačné vyjadrenie a hlavne zaujímavé, aktuálne témy, ktoré dokážu diváka vyburcovať z pohodlia uvažovania.

B. Verešpejová

 

 

V Poprade 18.4.2016

 

 

 

................................................................................................................................................................

PROGRAM  KSŽ    2016

 

Štvrtok 14.4.

 

11.00-11.10   

DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok

Pozor, tieň!               

r: E. Šavelová                                                                

Divadlo mladých

 

11.15-11.35    SEMINÁR DS TOTE TAM

 

11.35-12.20   

DS ŠTUDENTSKÉ DIVADLO PU PREŠOV

/re/KLAMNÁ ploCHaá      

r. kolektívna spolupráca J. Jendrichovského, P.G. Hrbatého R. Pazeru, V. Olexovej                            Divadlo mladých

 

12.25-12.45  SEMINÁR DS ŠTUDENTSKÉ DIVADLO

12.45-13.30  OBED POROTA

 

13.30-14.00   

DS ALFA ZUŠ HUMENNÉ

AGLAJA      

r.E. Jacevičová                                                                          

Divadlo mladých

 

14.10-14.30 SEMINÁR DS ALFA

 

14.30-15.20   

DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok, DS TRMA VRMA Spoj. škola Letná Poprad

SLOVÁCI SME OD RODU          

r. E. Šavelová, A.Váradyová                 

Divadlo mladých

 

15.30-15.40   

DS TRMA VRMA Spoj.škola Letná Poprad

NIEKTO AKO JA  

r. A.Váradyová                                                             

Divadlo mladých

 

15.45 – 16.00  konzultácie porota + organizátor

16.02-16.10   vyhodnotenie kategórie divadlo mladých

16.15 – SEMINÁR   DS TOTE TAM,  DS TRMA VRMA

 

 

 

Piatok  15.4.

 

10.00-10.30   

DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ POPRAD

Liliputánia                

r: M.Novák, D. Kubaň               

Divadlo dospelých hrajúcich pre deti

 

 

10.45-12.00   

DS RAMAGU SPIŠSKÁ STARÁ VES

Antigona v New Yorku      

r. D.Kubaň, M.Novák                                   

Činoherné divadlo

 

12.05-12-45  SEMINÁR DS ŠŤASTLIVEC, DS RAMAGU

12.45-13.20  OBED POROTA

 

13.20-13.30   

DS TRMA VRMA Spoj. škola Letná Poprad

Stačilo, už som veľká!         

r.A. Váradyová                

Divadlo dospelých hrajúcich pre deti

 

13.35-14.00    SEMINÁR    DS TRMA VRMA    

 

14.00-15-10   

DS ONDAVAN STROPKOV

Všetko naopak         

r. D. Soóś                                                                 

Činoherné divadlo

 

15.20-15.40    SEMINÁR DS ONDAVAN

 

15.45-17.15   

DS OBCE REŠOV

Natalka – Poltavka  

r. E.Hvat                                                                     

Činoherné divadlo

 

17.20-17.30  konzultácie porota + organizátor

 

17.40   Vyhodnotenie kategórie činoherné divadlo, divadlo dospelých hrajúcich pre deti

17.50 SEMINÁR DS OBCE REŠOV

  

 

 

 

 

 

 

Propozície Krajskej scénickej žatvy 2016

súťažná  postupová  prehliadka  amatérskej divadelnej tvorby

 

 

Vyhlasovateľ:  NOC Bratislava, Prešovský samosprávny kraj
Organizátor:    POS Poprad

Spoluorganizátor: MsKS Levoča, Mesto Levoča
 

Dátum konania prehliadky :  14.-16. apríl 2016  / termín sa môže skrátiť  - podľa počtu prihlásených DS /  

Miesto konania: Mestské divadlo Levoča

Súťažné kategórie: činoherné divadlo / nad 25 rokov/

                               divadlo dospelých pre deti / aj miniatúry /

                               divadlo mladých / od 15 – 25 rokov /

                               iné / nad 15 rokov /

 

Účasť na prehliadke:
1  zástupca danej kategórie za prezentovaný okres Prešovského kraja, ktorého deleguje príslušné ROS. Podmienkou je doporučenie odbornej poroty z okresnej – regionálnej súťaže

 

Uzávierka prihlášok:

do 24. marec 2016

1. prihlášku zaslať do vid.vyššie uvedeného termínu / aj mailom, originál priniesť osobne do Levoča:

mail:     zuzanabarilova1@gmail.com

 

2. ku prihláške je nutné priložiť kópiu scenára hry  /je možné priniesť so sebou, neposielať mailom/

3. priniesť na miesto konania súťaže menný zoznam účinkujúcich / originály 2x /

 

Organizátor a spoluorganizátor zabezpečí:

odbornú porotu a ubytovanie pre ňu, priestory pre DS, divadelnú techniku, propagáciu podujatia, diplomy a ceny pre víťazov, občerstvenie pre súťažných účastníkov DS festivalu


Účastník DS  /jeho zriaďovateľ/ zabezpečí:

prepravu DS / úhradu  cestovného/,  účastnícky poplatok 13 €  za DS 

 

 

Adresa zaslania prihlášok: Podtatranské osvetové stredisko Poprad
                                           Sobotské námestie 1729/4
                                           058 01 Poprad
E-mail: zuzanabarilova1@gmail.com

Telefón: 052/ 77 22 466

               0907 144 637

 

 

 

Vybavuje: Zuzana Nováková            

                            

                                                                                                      PaedDr. Peter Šuca
                                                                                                       riaditeľ POS Poprad

 

 

.............................................................................................................................................................................................

 

Záväzná prihláška na KSŽ 2016
na „Krajskú scénickú žatvu“ – Prešovský kraj
Levoča  14.-16. apríl 2016

 

 

Názov divadelného súboru:...............................................................................................................

Obec: / mesto / : miesto pôsobenia súboru:..................................................................................

Zriaďovateľ divadelného súboru:.....................................................................................................

Vedúci súboru: ...................................................................................................................................
                         
Adresa bydliska:........................................................................................PSČ:................................
                        
Adresa do zamestania:................................................................................PSČ:............................
                          .
Kontakt:  tč.domov:.................................                             práca:....................................................
                                        
mail:.........................................................                                mobil:.................................................

 

Kategória: a/ činoherné divadlo                                b/ divadlo dospelých hrané deťom            

                c/ Divadlo mladých                                 e/ iné........................................./ uviesť /

Ku prihláške je potrebné priložiť kópiu scenára /stačí priniesť so sebou

Názov inscenácie:.........................................................................................................................

Autor:.....................................................                   Úprava:.......................................................

Hudba:...................................................                    Scénografia:................................................

Réžia:.....................................................                   Asistent réžie:.............................................

Choreografia:.........................................                    Kostýmy:....................................................

Zvuk:......................................................                    Svetlá:........................................................

Dátum a miesto konania okresnej – regionálnej súťaže: .............................................................

Dĺžka trvania predstavenia / spolu s prestávkami/:................................................................min.

Nevyhnutný čas potrebný na prípravu scény a techniky / priestorové skúšky sa nerealizujú / 

...............................min.

Nevyhnutný čas potrebný na likvidáciu scény a  techniky:

..............................min.

Predstavenie súbor uvedie : a/ v tradičnom divadelnom priestore...............................................
                                             b/ v netradičnom. div. priestore / uviesť / ..............................................

Technické požiadavky, čo je potrebné zabezpečiť v mieste konania festivalu: .................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Celkový počet zúčastnených členov súboru:.............osôb, t.j. herci + realizačný tím
Slovo / stručne /  o súbore, niečo z histórie, charakteristika činnosti súboru, dosiahnuté úspechy, účasť na zahraničných festivaloch, domácich a pod.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

O s o b y   a   o b s a d e n i e 

................................................................                   ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                    ....................................................................

...............................................................                   .....................................................................

.........................................             .............................................        ........................................
        pečiatka a podpis                            pečiatka a podpis                         podpis vedúho
vysielajúceho ROS                                zriaďovateľa                                  súboru

 

V ........................................ dňa....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


4741387

Úvodná stránka