Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

2017

25. DIVADELNÁ ŠUŇAVA 2017
Program
Propozície
Prihláška

Výsledky

25. Divadelná Šuňava 2017

Postupová súťažná prehliadka amatérskeho divadla pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča

3.-4. marec 2017,    Kultúrny dom Šuňava

 

 

Porota:

PhDr. Ľubomír Šárik

Mgr. Marián Lacko

Mgr. Dušan Krnáč

Mgr.art. Dana Turanská

 

 

Organizátor:

POS v Poprade

Spoluorganizátor:

Obec Šuňava

 

 

Počet prihlásených účastníkov:

10DS

13 predstavení

 

 

 

Divadelná Šuňava má za sebou ďalší ročník, jubilejný. Za 25 rokov sa na śuňavskom javisku  vystriedali stovky divadelných súborov zo ZUŠ, ZŠ aj organizácií, ktoré združujú dospelých amatérskych divadelníkov. Ako vo svojom – stručnom – príhovore zhodnotil predseda poroty Ľubomír Šárik : „ ... Divadelná Šuňava  kvalitatívne už roky patrí k najúspešnejším základným súťažným divadelným prehliadkam Slovenska, každoročne z tejto  súťaže postupujú víťazi až na celoštátne prehliadky.“  Je veľmi rád, že má už 24 rokov možnosť byť pri zrode úspechov DS  ako porotca. Detské divadelné kolektívy zo ZUŠ, ZŠ pracujú vďaka nadšeniu a nápadom vedúcich súborov, „... je potrebné viesť deti a mládež ku divadlu, ku kultúre, ku hovorenému slovu, ku osobnému kontaktu, ktorý sa v súčasnej dobe „vďaka“ technickému pokroku mobilov, počítačov a sociálnym sieťam, vytráca, stáva neosobným „ povedal predseda poroty Ľubomír Šárik. Poďakoval aj ochotníkom, ktorí sa divadelníctvu venujú vo svojom voľnom čase, napriek pracovným, rodinným povinnostiam. Zaželal Divadelnej Šuňave ďalších 25 rokov úspešnej existencie a rád by sa zúčastnil aj 50. Divadelnej Šuňavy.

 

 

Výsledky :

Kategória detské divadlo / okres Poprad /:

1.Miesto a postup : DS Šťastlivec ZUŠ Poprad, O 2 bratoch, réžia: kolektív a Dušan Kubáň, Michal Novák

2.Miesto s návrhom na postup: DS Trma vrma Spojená škola Letná Poprad, Darca, réžia: Alena Varádyová

3.Miesto: DS Fantasy SZUŠ Fantasy Svit, Spisovateľ, réžia: Emília Šavelová

4.Miesto: DS ZŠ MŠ Šuňava, O 12 mesiačikoch, réžia: M.Kopáčová, V.Muchová / okres Poprad/

 

Kategória detské divadlo / okres Kežmarok /:

1.miesto a postup: DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok, Bolo nebolo, réžia: Emília Šavelová

 

Kategória detské divadlo / okres Levoča /:

1.miesto a postup:  DS „L“ ZUŠ Levoča, Raz a navždy, réžia: Mária Muránska

 

Kategória Divadlo mladých / okres Poprad /:

1.miesto a postup: DS Šťastlivec ZUŠ Poprad, ALICA, réžia: kolektív a Dušan Kubáň, Michal Novák

2.miesto a návrh na postup: DS Šťastlivec ZUŠ Poprad, Nič nie je čierne alebo biele, réžia: Zuzana Krupková

 

Kategória Divadlo mladých / okres Levoča /:

1.miesto a potup: DS „L“ ZUŠ Levoča, Šándor Pataky – Život je hra, réžia: Mária Muránska

 

Kategória Divadlo dospelých / okres Poprad /:

1.miesto a postup: DOS Paľa Bielika Tatranská Lomnica, Karamelový smiech, réžia: Dušan Kubáň, Michal Novák

2.miesto: DS Matičiar MO Matice slovenskej Liptovská Teplička, Kamenný chodníček, réžia: Elena Veštúrová, Renáta Mezovská

 

Kategória Divadlo dospelých / okres Kežmarok /:

2.miesto: DS OZ Ochotnícke divadlo Vrbov, Hľadanie v oblakoch, réžia: Beáta Faltinová

 

Cena poroty za herecký výkon:

Alena Čechová, DOS Paľa Bielika Tatranská Lomnica, Karamelový smiech, réžia: Dušan Kubáň, Michal Novák

 

Cena starostu obce Šuňava:

DS Matičiar MO Matice slovenskej Liptovská Teplička: Kamenný chodníček

 

 

Víťazi postupujú:

Detské divadelné kolektívy – postup Krajská prehliadka detských DS: Rozprávkový Stropkov 5.-6. apríl 2017 spoločenská sála mesta Stropkov

Divadlo mladých a divadlo dospelých – postup Krajská scénická žatva Poprad: 5.-6. apríl 2017 Kultúrny dom Poprad.

 

Zuzana Barilová POS PP

 

 

 

 

 

 

25. DIVADELNÁ  ŠUŇAVA 2017 

PROGRAM

3.-4. marec 2017

kultúrny dom ŠUŇAVA 

 

PIATOK                                                               

09.00 -09.40 – DS Trma Vrma  ZUŠ pri  Spoj. škole Letná  Poprad:  Darca

r. A.Váradyová / DD/

 

09.50 - 09.57 – DS Šťastlivec ZUŠ Poprad: Nič nie je iba čierne alebo biele

r: Z. Krupková / DM /

 

10.00 – 10.10 – DS Fantasy  SZUŠ Fantasy  Svit:  Spisovateľ

r. E. Šavelová / DD /

 

10.12 – 10.17 -  DS „L“ ZUŠ Levoča: Raz a navždy

r.M.Muránska / DD /

 

10.25 – 10.40 – DS ZŠ MŠ Šuňava: O dvanástich mesiačikoch

r. M. Kopáčová, V. Muchová /DD/

 

10.45 – 11.07 – Seminár DS Trma Vrma

11.10 – 11.35 – DS Šťastlivec  ZUŠ  Poprad:  Alica

r. DS Šťastlivec / DDhD/

 

11.45 – 12.15 – DS Gašparko Lendak:  Ako láska oslepla

r. M.Budzáková / DD /

 

13.00 – 15.25 – SEMINÁR pre 2x DS Šťastlivec, DS Fantasy, DS Gašparko, DS „L“ , DS ZŠ MŠ Šuňava

15.30 – 15.50 – DS Šťastlivec  ZUŠ Poprad: O dvoch bratoch

r. DS Šťastlivec / DDhD/

 

16.10 – 16.30 – DS „L“ ZUŠ Levoča:  Šándor Pataky:  Život je hra

r. M.Muránska /DM /

 

16.30 – 17.15 SEMINÁR pre DS Šťastlivec, DS „L“

17.15 – 18.00 – DS TOTE TAM ZUŠ A. Cígera Kežmarok: Bolo nebolo

r. E. Šavelová / DD/

 

18.15 – 18.20 – VYHODNOTENIE kategórií

18.21 – 18.40 – SEMINÁR pre DS TOTE TAM

 

SOBOTA                                                                      

13.00 – 14.30 – DS Matičiar Liptovská  Teplička:               Kamenný chodníček 

r. E.Veštúrová, R. Mezovská /ČD/

14.40 – 15.00 – SEMINÁR pre DS Matičiar

 

15.05 – 15.55 – DOS Paľa Bielika Tatranská  Lomnica:     Karamelový smiech               

r.D.Kubaň, M.Novák /ČD/

mimojaviskový priestor SEMINÁROVŇA poroty

15.56 – 16.15 – SEMINÁR pre DOS Paľa Bielika

 

16.20 – 18.40 – OZ Ochotnícke divadlo Vrbov:                   Hľadanie  v oblakoch                         

r. B.Faltinová /ČD/

18.42 -19.02 –   SEMINÁR pre OZ Ochotnícke divadlo Vrbov

19.05 – 19.13 – Vyhodnotenie kategórií ČD / Divadlo dospelých /

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

 

P R O P O Z Í C I E        Š u ň a v a    2017

 

Medziokresná  SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA neprofesionálneho  divadla pre okresy:

Poprad, Kežmarok, Levoča

prehliadka s postupom na Krajskú scénickú žatvu Poprad  2017 / 5.-6. apríl 2017 /

Vyhlasovateľ:           POS Poprad

Odborný garant:      Národné osvetové centrum – ústav amatérskej umeleckej tvorby

Termín súťaže:   3.-5. marec 2017

/ podľa počtu prihlásených DS je možné termín skrátiť na dva dni, zmeny budú oznámené včas /

Poslanie prehliadky 

Medziokresná  prehliadka neprofesionálneho  divadla je koncipovaná ako postupová súťažná prehliadka divadelných súborov a jednotlivcov vo všetkých  divadelných druhoch, žánroch a poetikách (napr. divadlo dospelých pre deti, detské divadlo, činohra, alternatívne divadlo, hudobné divadlo, pantomína,...).

Účasť v súťaži

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť súbory a jednotlivci, ktorí cielene uplatňujú princípy amatérskeho  divadla. Ich inscenácie a vystúpenia sú vyvrcholením tvorivých aktivít prezentujúcich umeleckú výpoveď, progresivitu, aktuálnosť, inšpiratívnosť, osobitú kreativitu v tradičných aj netradičných divadelných postupoch a interpretáciách mladého amatérskeho divadla.

Program

  • časť súťažná:  prezentácia inscenácií súborov nominovaných výlučne po zaslaní vyplnenej prihlášky
  • časť vzdelávacia: rozborový seminár, diskusný klub     

Hodnotenie

Súťažné inscenácie bude hodnotiť odborná porota. Hlavným kritériom bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.

Na regionálnej prehliadke je porota minimálne trojčlenná, na krajskej prehliadke minimálne trojčlenná, na celoštátnej prehliadke päťčlenná. V každej kategórii bude udelená jedna hlavná cena + ďalšie ceny a diplomy. Najúspešnejšie inscenácie v každej kategórii získajú postup na Krajskú scénickú žatvu na odporučenie odbornou porotou.

Programová rada prehliadky

zostavuje program prehliadky

je zložená predovšetkým z porotcov a usporiadateľov prehliadky

nominuje inscenácie súborov navrhovaných organizátormi na malú krajskú žatvu

Organizátor regionálnej divadelnej prehliadky

-pozýva a kontaktuje členov poroty

-zabezpečí pre všetkých členov poroty honoráre, ubytovanie a vyplatenie cestovných nákladov

-môže doplniť k nominovanej trojčlennej porote ďalších členov lektorského zboru

-má právo neakceptovať návrh poroty, ale v tom prípade nemá právo navrhovať víťazov malej krajskej žatvy programovej rade prehliadky.

Termín realizácie súťažnej prehliadky:

3.-5. marec 2017

KD Šuňava                                                               

Možnosť účasti na festivale:

Všetky divadelné súbory pôsobiace na území hore uvedených okresov vo vypísaných divadelných kategóriách / činoherné, alternatívne, divadlo dospelých pre deti, detské divadlo, pantomíma, hudobné divadlo, a iné/ ktoré:

A/ zašlú vyplnenú prihlášku a / 2x vyplnená prezenčná listina originál / najneskôr do    

1. február 2017     

na adresu:

POS Poprad,

Sobotské námestie 1729/4,  058 01 Poprad

na obálku napísať: Divadelná Šuňava 2017

alebo

mail: zuzanabarilova1@gmail.com / prezenčné listiny priniesť 2x originál osobne /

a B/ ku prihláške je priložený scenár       / zaslať mailom, poštou, osobne priniesť, pri dielach, ktoré to vyžadujú /

alebo C/ budú nominovaní POS Poprad medzi účastníkov festivalu

Úhrada nákladov:

Organizátori hradia – stravné, ubytovanie, honorár porotcom – lektorom, diplomy, ceny

                               propagáciu, technické zabezpečenie, priestory, občerstvenie účinkujúcim

Účastníci hradia –     štartovné  10€  za divadelný súbor

Vybavuje: Zuzana  Barilová

t.č. 052 / 77 22 466

fax: 052 / 77 32 140 

mobil: 0907 144 637

mail: osvetapp@stonline.sk                                                         

www.osvetapoprad.sk

..............................................................................................................................................................................................

 

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a

 

Divadelná Šuňava 2017

 KD Šuňava

 

Prihláška zaslaná najneskôr do     1.februára  2017     na adresu vid. druhá strana– vrátane

neskôr zaslané prihlášky nebudú akceptované

 

Ku prihláške je potrebné priložiť scenár!

 

Obec / mesto / miesto pôsobenia divadelného súboru:

Názov divadelného súboru:

Zriaďovateľ divadelného súboru:

Vedúci súboru: - meno a priezvisko:

                         - adresa bydliska:

                         - adresa do zamestnania:

  • kontakt: tel.domov
  • tel. práca
  • mobil:
  • mailová adresa:

Názov inscenácie: ...................................................................................................................

Dĺžka trvania predstavenia: ...............min.

 

Kategória: A/ činoherné divadlo

                  B/ divadlo dospelých pre deti                            / zakrúžkujte svoju kategóriu /

                  C/ alternatívne divadlo

                  D/ detské divadlo

                  E/ iné......................................................................................................./ uviesť /

                       / porota má právo  preradiť  predstavenie po vzhliadnutí do inej kategórie – ak to bude potrebné /

 

Autor predlohy:...........................                              Úprava: ......................................................

 

Hudba:..........................................................             Scénografia:................................................

 

Zvuk a svetlá:...............................................             Hrací priestor:.............................................

 

Réžia: ..............................                                         Choreografia:..............................................

 

Dátum, hodina, miesto premiéry:..................................................................................................

 

Nevyhnutný čas potrebný na prípravu scény:...................min / nie priestorové skúšky /

/ uviesť reálne časy /

 

Nevyhnutný čas na likvidáciu scény:................................min

/ uviesť reálne časy /

Technické požiadavky, potrebné k uvedeniu inscenácie:                                                       .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

OSOBY A OBSADENIE

 

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

................................................................                       ................................................................

 

 

Stručná charakteristika súboru a samotnej hry

 

 

 

 

 

 

................................................................                                            ................................................................

       pečiatka, podpis zriaďovateľa                                                                 podpis vedúceho súboru

 

 

V ...........................................................                                              dňa.........................................................

 

 

vybavuje:

POS v Poprade vybavuje: Zuzana Barilová

t.č. 052/ 77 22 466,  052/ 77 32 140,  mobil: 0907 144 637,  mail: zuzanabarilova1@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................

Vážené dámy
Vážení páni

 

dávam po predbežnom dohovore s p. starostom Šuňavy do povedomia:
termín konania postupovej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča na rok 2017 :

Divadelná Šuňava 2017

termín:
3.-5.marec 2017
kultúrny dom Šuňava

počet dní sa môže upraviť  - podľa počtu prihlásených DS

viac informácií v ďalších mailoch

teším sa Vaše práce

Zuzana Barilová

 

...........................................................................................................................................................................................


 
  • šuňava - pozvánka 2017.jpg

    pozvánka


 


7291782

Úvodná stránka