Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Choreografie FS

Maguráci opäť bodovali.

           V nedeľu 10. Septembra 2017 sa v Dome kultúry Vranov uskutočnilo krajské kolo súťaže choreografií folklórnych súborov Tancuj , tancuj. Prehliadky sa zúčastnilo 9 folklórnych súborov prešovského kraja s 11 choreografiami.  Prešovský kraj už tradične patrí ku klenotom slovenského folklóru veď súbory Magura Kežmarok, Vranovčan Vranov n/Topľou, Raslavičan z Raslavíc  patria k absolútnej špičke na Slovensku. Okrem týchto kolektívov sa predstavili aj súbory: Makovica Svidník, Ľubovňan Stará Ľubovňa, Chemlon Humenné, Sabinovčan Sabinov, Torysa Prešov a Kežmarok reprezentoval aj súbor seniorov Magurák.  Vysokú úroveň súťažných vystúpení podtrhuje fakt, že až tri kolektívy získali umiestnenie v zlatom pásme s postupom, resp. návrhom na postup na celoštátnu prehliadku. Odborná porota Vladimír Urban – predseda,  Mirka Palanová, Štefan Štec, Jana Ambrózová a Tatiana Salajová navrhli udeliť postupové miesta takto: Priamy postup na celoštátnu súťaž získal Folklóry súbor Vranovčan s choreografiou Petra Kocáka a Stanislava Marišlera „Zbohom“, Kežmarský Folklórny súbor Magura s choreografiou manželov Sylvie a Jaroslava Pavligovcov „Zagrojčes muzycy“ získal umiestnenie v zlatom pásme s návrhom na postup a zlaté pásmo s návrhom na postup získala  aj Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc s choreografiou Moniky Balážovej „Kim ce ňezačepia“.  Medzi mládežníckymi súbormi sa výborným  výkonom prezentovali seniori kežmarského Maguráka keď získali ocenenie v striebornom pásme za choreografiu Juraj Švedlára „Goralské trojky“.

          Je potrebné skonštatovať, že úroveň jednotlivých vystúpení bola na vysokej umeleckej úrovní, čo skonštatoval aj predseda poroty Vladimír Urban vo svojom záverečnom príhovore. Celoštátne prehliadka sa uskutoční v dňoch 11- - 12. Novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši a veríme, že celoštátna porota okrem priameho postupu súboru Vranovčan pozve aj ďalšie dva naše kolektívy Maguru i Raslavičan.  Toto cestou chcem poďakovať kežmarskej Magure za výbornú reprezentáciu regiónu na krajskej súťaži a vysloviť presvedčenie, že Magury napriek svojmu veku je stále mladá a tvorivá, čo dokazujú výsledky jej súčasnej činnosti. 

            Prajeme všetkým účinkujúcim, vedúcim a pedagógom veľa zdravia, šťastia a úspechov. Opäť dokázali, že Magura je tam kam patrí.

Juraj Švedlár, odborný pracovník POS Poprad  


 

sledky okresnej súťaže choreografií FS 2017

Tancujm tancuj

V súťaži  choreografií folklórnych súborov Tancuj, tancuj sa predstavili iba kežmarské súbory Magura a Magurák.  Oba tieto kolektívy potvrdili svoju originalitu goralských tancov oblasti Horného Spiša a Podhalia.

Magurák – súbor seniorov predstavil „Goralské trojky“ v choreografii Juraja Švedlára. Choreografia znázorňuje typické goralské prekáračky chlapov pri muzike v ojedinelej forme goralského párového tanca – goralskej trojky s jeho presnou výstavbou.  Za túto choreografiu získal súbor Magurák ocenenie v Zlatom pásme s návrhom na postup.

Magura predstavila jeden z tancov celovečerného programu o Sabalovi „Zagrojčes muzycy“ v choreografii manželov Jaroslava a Sylvie Pavligovcov. Typický obrázok zábavy znázorňujúci zručnosť goralov.  Táto choreografia bola ocenená Zlatým pásmom s postupom na krajskú súťaž choreografií vo Vranove.

V závere je potrebné konštatovať, že región pod tatrami patrí dlhé roky k špičke tradičnej kultúry na Slovensku, čo dokazujú i výsledky regionálnych súťaži v Kežmarku a Poprade.

 

 

                                                                                             Juraj Švedlár, POS Poprad

 

 

*******************************************************************************************************************

 

Propozície

Tancuj, tancuj 2017

Okresnej súťaže  choreografii

folklórnych kolektívov

26.3.2017 MsKS Kežmarok a DK Poprad

 

A.

 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

I. Charakteristika súťaže

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografii folklórnych kolektívov je vrcholným

podujatím tohto druhu na Slovensku. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a

prehliadky choreografii folklórnych kolektívov je Národné osvetove centrum z poverenia

Ministerstva kultúry SR.

Odborným garantom a organizátorom okresnej  postupovej súťaže a prehliadky choreografii folklórnych kolektívov je Podtatranské osvetové stredisko Poprad.

 

II. Ciele súťaže

Cieľom súťaže je:

1. vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch;

2. podporovať rozvoj folklórnych kolektívov;

3. zvyšovať ich umeleckú úroveň;

4. popularizovať výchovu Ľudovým umením;

5. poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí;

6. viesť mládež a verejnosť k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry.

 

B.

 

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

Súťaž ma trojročnu periodicitu a je postupová. Základným stupňom je region. Krajské postupové súťaže sa musia uskutočniť do 31. júla 2017. Z regionálnej súťaže môže do krajského kola súťaže za jeden okres postúpiť jedno súťažné číslo s priamym postupom a v odôvodnených prípadoch ďalšie max. 2 čísla s návrhom na postup. O postupe rozhoduje krajská porota na základe DVD nahrávky z regionálnej súťaže, zaslanej jej členom najneskôr 2 týždne pred termínom krajskej súťaže. Porota tak učiní po dohode s organizátorom krajského kola súťaže. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje pravo postup neudeliť.  Z krajskej postupovej súťaže môže postúpiť na celoštátnu úroveň jedno súťažné číslo priamym postupom. V odôvodnených prípadoch môže odborná porota udeliť návrh na postup i ďalším dvom kolektívom. Vyber sa v tomto prípade uskutočni na základe DVD nahrávok z krajských súťaži prostredníctvom odbornej poroty celoštátnej súťaže. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje pravo postup neudeliť. Výnimky termínov schvaľuje a povoľuje vyhlasovateľ súťaže.

2

Organizátor krajskej prehliadky je povinný zabezpečiť videozáznam podujatia a dodať jeden exemplár pre archív NOC najneskôr 1 mesiac pred termínom konania celoštátneho kola súťaže.

 

 

 

 

C.

 

ORGANIZAČNÉ A ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

I. Organizačné zabezpečenie

Na súťaži sa môžu zúčastniť neprofesionálne folklórne kolektívy so súťažným číslom čerpajúcim z tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenska a z oblasti historicky obývaných Slovákmi, ktoré v minulosti neboli prezentovane na tejto súťaži a nie sú staršie ako 5 rokov. Súťažiaci kolektív musí mať sídlo v Slovenskej republike, resp. na území historicky obývanom slovenskou menšinou v zahraničí.  Choreografie môžu mať trvanie od 3 do 15 min. Celkový počet interpretov vo všetkých zložkách môže varírovať v počte 1 – 40. Pri prezentovaní súťažných čísel je možne použiť playback, ak to vyžaduje umelecky zámer choreografie. Z toho istého folklórneho kolektívu môžu byť prihlásené maximálne 2 choreografie.

 

II. Odborné zabezpečenie

Regionálnu súťaž bude hodnotiť trojčlenka porota, ktorú vymenuje riaditeľ  POS Poprad .  V prípade absencie regionálneho kola vyber z regiónu uskutočni porota krajského kola súťaže. Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažných čísel do zlatého, strieborného či bronzového

pásma.

Najlepšie súťažné číslo postupuje ma krajskú súťažnú prehliadku.  V odôvodnených prípadoch môže odborná porota udeliť zvláštne ceny. Všetci súťažiaci získajú diplomy a postupujúci  i vecne ceny.

 

Členovia odborných porôt budú hodnotiť:

• umeleckú kvalitu choreografického spracovania (choreografickú, dramaturgičku, režijnú,

   interpretačnú, výtvarnú stránku);

• spôsob stvárnenia témy choreografického diela;

• primeranosť choreografického zámeru schopnostiam interpretov;

• vhodnosť výberu, spracovania materiálu a témy choreografie;

• súlad všetkých komponentov diela.

Pri zostavovaní odborných porôt organizátori súťaže zohľadňujú a uprednostňujú predovšetkým odbornosť a dlhoročne skúsenosti. Člen odbornej poroty nesmie byť v konflikte záujmov (byť v realizačnom vzťahu alebo štatutárom kolektívu). V prípade dodatočného konfliktu záujmov bude hodnotenie porotcu vyňate z celkového hodnotenia. Za pracú jednotlivých odborných porôt zodpovedajú organizátori a predseda poroty, ktorý spracúva a odovzdáva usporiadateľom výsledky súťaže vo forme protokolu, ktorý obsahuje odbornú analýzu a zdôvodnenie rozhodnutia poroty. Organizátori nižšieho stupňa súťaže odovzdávajú výsledky súťaže usporiadateľom vyššieho stupňa súťaže bezprostredne po skončení súťaže.

D.

 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 

Na okresnom súťaži sa kolektívy zúčastňujú na vlastné náklady resp. na náklady zriaďovateľa súboru.  Organizátor zabezpečuje a hradí odbornú porotu,  technické zabezpečenie /nájom priestorov a ozvučenie/ , diplomy a prípadne ceny.

 

 

 

 

E.

 

TERMÍNY A KONTAKTY

 

I. Okresné kolo

Miesto konania : MsKS Kežmarok /pre okres Kežmarok/,  DK Poprad /pre okresy Poprad a Levoča/

Dátum konania: 26. 3. 2017

Organizátor: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

Kontakt: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad, osvetapp@stonline.sk 052/ 77 22 466,

Zodpovedná osoba:  Juraj Švedlár, osvetapp@stonline.sk 052/ 77 22 466, 0905 398 092

II. Krajské kolo

Miesto konania: DK Vranov nad Topľou

Dátum konania: 10. 9. 2017

Organizátor: Hornozemplinske osvetove stredisko, Vranov nad Topľou

Kontakt: Hornozemplinske osvetove stredisko, hzos@stonline.sk, 057/4422871

Zodpovedná osoba: Emília Krištanova, hzos.kristanova@gmail.com, 0940322237

III. Celoštátne kolo

Miesto konania: Liptovsky Mikuláš

Dátum konania: 21. - 22. októbra 2017

Vyhlasovateľ o odborný garant: Národné osvetove centrum

Kontakt: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, nocka@nocka.sk, 02/20471202

Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Babčakova, PhD., katarina.babcakova@nocka.sk,

02/20471257

Organizačný garant celoštátneho kola: Liptovské kultúrne stredisko

Zodpovedná osoba: Ing. Michaela Košova, mkosova@vuczilina.sk, 0905832950

 

**********

 

Záväzná prihláška

 

na okresnú postupovú súťaž a prehliadku choreografii folklórnych

kolektívov TANCUJ, TANCUJ 2017

26.3.2017 MsKS Kežmarok a DK Poprad

 

Názov kolektívu: ..........................................................................................................................

Zriaďovateľ: .................................................................................................................................

Meno a adresa vedúceho: .............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Č. tel.: ......................................................... e-mail: .....................................................................

Názov súťažného čísla: ................................................................................................................

Stručná charakteristika programu: ...............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Autor choreografie: ......................................................................................................................

Autor hudobnej úpravy:

Minutáž: .............. Počet účinkujúcich: ............... Celkový počet členov: ...................................

Stručná charakteristika kolektívu (rok vzniku, história, repertoár, ...)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Techničke požiadavky: ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Počet členov, ktorí sa zúčastnia: a) muži

b) ženy

Usporiadateľ si vyhradzuje pravo audio- a videonahrávok z priebehu súťažných a sprievodných podujatí, ktoré sa môžu použiť na metodičke, propagačne a dokumentačne účely.

Uvedený folklórny kolektív sa záväzné prihlasuje na Celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku

choreografii folklórnych kolektívov 2017 a vyhlasuje, že je oboznámený s propozíciami súťaže.

V ..................................... dňa ....................................

 

                                                                                                             ..................................

                                                                                                                          Podpis

 

Prihlášku zašlite na adresu POS Poprad, alebo e-mailom osvetapp@stonline.sk   do 

1. 3. 2017!

Poznámka: V prípade nejasností kontaktujte odborného pracovníka POS Poprad:

Juraj Švedlár

POS Poprad

Sopotské námestie 1729/4

058 01 Poprad

052/77 22 466, 0905 398 092

e-mail: osvetapp@stonline.sk


 

výsledky 2014

Z Tatranského prameňa 2014 - výsledky

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po sedemnásty krát pripravilo pre priaznivcov folklóru podujatie pod názvom Z Tatranského prameňa. Súčasťou festivalu sú postupové súťaže vyhlásené v príslušnom roku metodickým zariadením Ministerstva kultúry - Národným osvetovým centrom v Bratislave.
V tomto roku to boli: 
- postupová súťaž hudobného folklóru detí - Spievaj že si , spievaj... súčasťou, ktorej je postupová súťaž sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb 
- súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha
- súťaž choreografií FS
POS v Poprade zrealizoval tieto postupové súťaže pre okresy Kežmarok, Levoča i Poprad za spolupráce s Mestským kultúrnym strediskom v Kežmarku a mestom Svit. V sobotu 22. marca 2014 sa v kežmarskom mestskom kultúrnom stredisku predstavili súbory z okresov Levoča a Kežmarok po obede v Dome kultúry vo Svite to boli zástupcovia okresu Poprad. Okolo 300 účinkujúcich  predstavilo niekoľko známych i neznámych ľudových piesní a nových tvorivých choreografií. Postupujúci sa predstavia na krajských súťažiach v Raslaviciach , Humennom a Vranove.
Hodnotiaca komisia menovaná riaditeľom POS Poprad  v zložení Ing. Ladislav Bačinsky choreograf z Košíc, Ladislav Varínsky hudobník z Košíc a Peter Mosoriak učiteľ ZUŠ Stará Ľubovňa vyhodnotili jednotlivé súťaže takto:

Súťaž choreografií FS
Okres Kežmarok
Zlaté pásmo s postupom
- Zbojnícke  rozprávania, FS Magura Kežmarok
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Při Dunajcu, FSS Magurák Kežmarok
Zlaté pásmo
- Na Ždiarskej burse, FSS Magurák Kežmarok

Okres Poprad
Zlaté pásmo s postupom
- Chosn kale mazl tov, FS Vagonár Poprad
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Kolomijky, FS Vagonár Poprad


 

Krajská súťaž choreografii FS 2014

Krajská postupová súťažná prehliadka choreografií sa z dôvodu nevyhovujúceho termínu viacerým kolektívom prekladá zo 14. júna 2014  na

14. SEPTEMBRA 2014.

Miesto konania súťaže ostáva nezmenené, t. j. Mestský kultúrny dom vo Vranove nad Topľou.

S pozdravom

Katarína Tichá
HZOS Vranov nad Topľou


 


7285854

Úvodná stránka