Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Deň tanca - kraj

Deň tanca - kraj 18. - 20.4.2018

DEŇ TANCA 2018

Propozície krajského kola súťažného festivalu nefolklórneho tanca

 

Vyhlasovateľ a hlavný organizátor: Podtatranské osvetové stredisko Poprad

Spoluorganizátor: MsÚ Oddelenie kultúry  Poprad

Termín:  18. – 20. Apríl 2018

Čas: 8.00 – 18.00 hod.

Miesto:  Dom kultúry  Poprad

Cieľ: Podujatie má za cieľ zdokumentovať, evidovať a zvyšovať kvalitatívne aj kvantitatívne úroveň amatérskeho tanečného žánru . Cieľom je motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako prostriedok voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Festival umožňuje konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky usmerňuje a pomáha vedúcim a súťažiacim formou rozborového semináru.

Je jedinou postupovou súťažou, ktorá umožňuje tanečným krúžkom účasť v súťaži a tým aj k ich stabilnejšej a kvalitnejšej práci.

Pre koho je súťaž určená

Účasť pre všetky kluby, skupiny, súbory, krúžky a jednotlivcov moderného a módneho tanca, ktoré nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií  ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS.

Podmienkou účasti je absolvovanie regionálnej prehliadky, na základe čoho príslušné regionálne osvetové strediská odporučia na krajskú  prehliadku jednotlivé kolektívy a sólistov  a zašlú ich prihlášky.

Technické podmienky

Hudobné nahrávky na CD nosičoch musia byť riadne označené na samostatnom nosiči nasledovne: názov tanečnej skupiny, kategória, názov choreografie, číslo nahrávky.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK - ŠTARTOVNÉ:

v zmysle Smernice o poplatkoch za vlastné výkony zo dňa 18.1.2010 a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a zmene a doplnení zákonov § 26 ods. 1 a Koncepcie novej štruktúry siete regionálnych kultúrnych zariadení zriadených PSK v Prešove zo dňa 14.10.2004 :

Jednotlivci  -  1,- €   / každé sólo  1,- € -,  duo 2,- € - /

Malá choreografia /3-10 členov/ :  7,-  € 

Veľká choreografia /11-25/: 8,-  €  

 

Časový harmonogram bude upravený podľa počtu prihlásených a v dostatočnom časovom predstihu zaslaný všetkým súťažiacim.

Tanečné kategórie:

1. Disco choreografie

Choreografie v ktorých dominuje disco tanečný štýl. Dĺžka choreografie: do 4 minút

 2. Hip-hop a break dance choreografie

Choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly hip-hop, break dance, ... Dĺžka choreografie: do 4 minút

3. Scénické a show choreografie

Choreografie vychádzajúce z tanečných techník: modern dance, balet , jazz dance. Tanečná produkcia s jasne definovanou témou, muzikálový tanec, tanečné epizódy, scénky. Choreografie revuálneho typu - kabaret, revue, paródia... Môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl. Dĺžka choreogr.: do 4 minút

4. Open choreografie

Choreografie, v ktorých môže byť použitý akýkoľvek štýl, kombinácia viacerých tanečných štýlov. Dĺžka choreografie doporučená: do 4 minút

5. Tance iných národov

Patria sem všetky tance iných národov - národné tance ako napr. rómsky, írsky, Country, Latino a pod.. Časový limit do 4 minút

6. Mažoretky a roztlieskavačky

Do tejto skupiny patria všetky choreografie tanečných ukážok mažoretiek a roztlieskavačiek s časovým limitom do 4 minút

 

FESTIVALOVÉ KATEGÓRIE:

Vekové kategórie:

  • - deti I. vo veku do 6 rokov (MŠ)
  • - deti II. vo veku 6-10 rokov (1. stupeň ZŠ)
  • - juniori vo veku 10-15 rokov (2. stupeň ZŠ)
  • - mládež vo veku od 15 rokov
  • - dospelí nad  20rokov  a seniori nad 50 rokov

Formácie:

  1. sólo, duo -s dĺžkou trvania do 2 min.!
  2. malá choreografia /s počtom členov od 3 do 10/v trvaní do 5 min. !
  3. veľká choreografia / s počtom členov 11 do 25/ v trvaní do 5 min. !

 

Súťažná kategória sa určí podľa najstaršieho člena kolektívu.

Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne!

Hodnotenie

Kritériom hodnotenia bude:

- výber a spracovanie námetu vzhľadom na vek, schopnosti a možnosti interpreta

- výber hudobnej predlohy, resp. práca s hudbou

- technická a charakterová úroveň interpretácie (hudobno-pohybová pripravenosť, prirodzenosť prejavu a pod.)

- výtvarné dotvorenie vystúpenia (kostýmy, scéna, rekvizity/

- celková umelecká hodnota

- udelené bude zlaté , strieborné a bronzové pásmo  v každej kategórii

Ceny

Diplomy,  vecné ceny

Cestovné

Účastníci na vlastné náklady. V prípade úspešnosti grantu súborom preplatíme cestovné náklady podľa výšky grantu.

Záverečné ustanovenia:

 

1. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, doplnky a spresnenia organizačného poriadku  

    a propozícií.

2. Všetci súťažiaci dávajú prihlásením do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na     

    dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely POS(vrátane zverejnenia  súťažiacich

    na webovej stránke POS).

3. Za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov organizátor nezodpovedá. Za deti a mládež je   

   zodpovedný vedúci kolektívu, príp. ním poverená osoba – rodič, učiteľ, vychovávateľka.

 

 

Prihlášky je potrebné poslať najneskôr do 20. Marca 2018

e-mailom:  osvetapp@stonline.sk

poštou na adresu:  Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad

Poznámka:

Usporiadateľ neručí za veci odložené v spoločných priestoroch!  

 

Prihlášky sú k dispozícií v module prihlášky a propoazície!

 


 

 

 


 


6179886

Úvodná stránka