Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Divertimento musicale

Divertimento musicale 2017
Propozície
Prihláška

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade  uskutoční krajskú súťažnú  prehliadku  komorných orchestrov 

dňa 25. marca 2017     

v Mestskom divadle v Levoči.

       Poslaním krajských súťažných prehliadok a vrcholnej prehliadky Divertimento musicale je podchytiť talentovaných inštrumentalistov v rôznych komorných a nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť  v oblasti tzv. vážnej hudby, jej alternatív a konfrontovať výsledky s kladením dôrazu i na umeleckých vedúcich a dirigentov hudobných telies.

      V dramaturgii súťažného repertoáru sa odporúča prihliadať i na výročia významných slovenských a svetových hudobných osobností.  V orientácii výberu odporúča NOC, ako garant celoštátneho podujatia, pre ďalšie štúdium zaradené skladby v zborníkoch skladieb rôznych štýlových období, resp. skladateľských súťaží /vydaných NOC/.

Kategorizácia účastníkov:

  Súťaž je viacstupňová a môžu sa jej zúčastniť všetky vekové skupiny /detské, mládežnícke a dospelé/, ktoré pôsobia v neprofesionálnych hudobných telesách rôzneho nástrojového obsadenia v kategórií:

 

 • ZOSKUPENIA AKUSTICKÝCH NÁSTROJOV

 

 1. kategória: malé komorné telesá /od triá po noneto/

a/ detské a mládežnícke /do 18 rokov/

b/ dospelých /nad 18 rokov/

       c/ vekovo zmiešané

 1. kategória: - komorné orchestre – do 25 členov

a/ detské a mládežnícke / do 18 rokov/

b/ dospelé / nad 18 rokov/

c/ vekovo zmiešané

 

 • INŠTRUMENTÁLNEZOSKUPENIA

 

 1. Malé komorné telesá /od tria po noneto/
  • Detské a mládežnícke / do 18 rokov/
  • Dospelé / nad 18 rokov/
  • Vekovo zmiešané/
 2. Komorné orchestre
  • Detské a mládežnícke / do 18 rokov/
  • Dospelé /nad 18 rokov/
  • Vekovo zmiešané

 

Podmienky účasti v súťaži:

  Festivalu sa zúčastnia hudobné súbory, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v bodoch l.-2.

Súčasťou absolvovania krajských súťažných prehliadok je zaslanie:

 • vyplnenej prihlášky
 • vybraného súťažného repertoáru
 • charakteristiky hudobného telesá

 

    Dĺžka vystúpenia v rámci súťažných koncertov na festivale nesmie prekročiť 20 minút čistej hudby predvedeného repertoáru. Hudobné telesá sa môžu súťažne zúčastniť podujatia v jednej, max. dvoch kategóriách čo do obsadenia.

Ocenenie účinkujúcich:

Komorné telesá budú na prehliadke posudzované a hodnotené v jednotlivých kategóriách na základe umelecko-interpretačných, dramaturgických kritérií, technických a výrazových prostriedkov s prihliadnutím na ďalšie dôležité hudobné parametre.

Priložené prihlášky, repertoár a charakteristika súboru,  prosíme 

zaslať najneskôr do 1. marca 2017   na adresu:

        Podtatranské osvetové stredisko

        Sobotské námestie č. 1729/4

        058 01  POPRAD

Bližšie organizačné pokyny Vám zašleme na základe vami zaslaných prihlášok.

 

Danka Rožárová

 052/7722466, 0905 516402                               

 

..............................................................................................................................................................................

D I V E R T I M E N T O      M U S I CA L E    2017

Z á v ä z n á     p r i h l á š k a    /návratka/

 

Názov hudobného telesa: 

.....................................................................................................................................................

Zriaďovateľ: ...............................................................................................................................

Adresa organizač. vedúceho: ......................................................................................................

Č. tel. domov: ...........................................  č. tel. na pracovisko: ..............................................

email:

Typ telesa: 1. malé komorné teleso /trio až sexteto/

                       a/ sláčikové

                       b/ klavírne

                       c/ flautové

                       d/ iné

                   2. malé komorné orchestre /do 15 členov/

                   3. veľké komorné orchestre

                   4. sláčikové /symfonické/ orchestre

Nástrojové obsadenie telesa:  ....................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Počet členov telesa:  .............

Menný zoznam skladieb:

 

    Autor.                             Názov:                                                          Minutáž:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

                                                                                              ..........................................

                                                                                              podpis dirigent

V ....................... dňa .....................


 


7291788

Úvodná stránka