Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

História

História Podtatranského osvetového strediska

Vážený návštevník stránky histórie Podtatranského osvetového strediska v Poprade,

v  roku 1953 vznikajú Okresné domy osvety, ako strediská poradenskej a metodickej činnosti v oblasti vzdelávania i ľudovej umeleckej činnosti.

         V popradskom okrese až do vydania zákona o národných výboroch, v súvislosti s novou územnou organizáciou v r. 1960, pracovali Domy osvety v sídlach bývalých okresoch.

         Tak ostali osvetové domy naďalej  až  do 1. júla 1963, kde došlo k vytvoreniu názvu Domy kultúry a vzdelávania.

         Nové premenovanie nastalo v roku 1972 zjednotením názvu na celom Slovensku na Okresné osvetové strediská.

        Od roku 1996, nastala zmena názvu na Regionálne kultúrne stredisko. Od 1.1.1997 vznikli Regionálne kultúrne centrá /Intendantúry/, kde pracovali strediská bez právnej subjektivity, naše stredisko pod  názvom Podtatranské osvetové stredisko. Od 1.4.1999 – do 31.3.2002 POS Poprad prechádza pod Krajský úrad v Prešove a od 1.4.2002 až dodnes sme Podtatranské osvetové stredisko pod zriaďovateľom Prešovského samosprávneho kraja.

         Osveta stála pri vzniku a príprave  takých podujatí ako Medzinárodný výstup na Rysy, výstup na Kriváň, významných regionálnych kultúrnych tradícií ako Literárny Kežmarok, Wolkrová

Polianka, Vansovej Lomnička, Festival podtatranských speváčkov, festival detských dychových hudieb a mnoho ďalších.

         Rozhodujúcou mierou sa osvetové stredisko podieľalo na kultúrno-spoločenských podujatiach počas MS v klasickom lyžovaní v roku 1970. Vtedy naša kultúra neobyčajne úspešne obstála pred zrakom celej svetovej verejnosti.

        Sústavnú a cieľavedomú pozornosť venovalo Okresné osvetové stredisko činnosti Zborov pre občianske záležitosti. Napriek  viacerým oceneniam za dosiahnuté výsledky v práci ZPOZ  snažili sa osvetoví pracovníci naďalej skvalitňovať ich činnosť.

        Veľmi  kvalitná bola práca v oblasti populárnej hudby. Vzhľadom na exponovanosť okresu v návštevnosti domácimi a zahraničnými turistami a rekreantmi  dbalo OOS o kvalitu a repertoár huobných skupín. Pravidelné prehrávky, kontrola, evidencia, ale aj doškoľovanie a systematická práca s vedúcimi kapiel znamenala  skvalitňovanie ich činnosti.

          Nemôžeme nespomenúť aj tanečný  súbor TREND, ktorý sa zlatými písmenami zapísal do histórie nielen v okrese a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďalej to bol a je Popradský detský spevácky zbor, ktorý je špičkou tohto žánru. Patria tu aj Zamagurské folklórne slávnosti, ktoré sa  v r. 1976 uskutočnili ako prvý ročník a trvajú dodnes.

         V rokoch 1981 – 1984 rekonštrukciou bývalej viacúčelovj budovy, vzniklo Doškolovacie a rekreáčne zariadenia „Zálesanka“ v Zálesí. Na veľmi vysokej úrovni pracovali kluby mládeže na obciach, kde vrcholným podujatím bola Klubová žatva. V rámci Slovenska sme patrili medzi prvých v tejto činnosti.

        Do roku 1989 systém miestnej kultúry v okrese tvorili integrované zariadenia, tzv. mestské a miestne kultúrne strediská s profesionálnymi pracovníkmi. Tieto strediská boli integračnou zložkou predchádzajúcich osvetových besied, miestnych ľudových knižníc, kín, rôznych záujmových klubov. Takto sme mohli konštatovať, že vlastne skoro v každej obci bolo kultúrne zariadenie. Žiaľ po roku 1989 nové spoločensko-ekonomické podmienky priniesli pochopiteľne aj isté, predovšetkým finančné problémy, s ktorými zápasili samosprávne orgány obcí a miest a tak zákonite sa to prejavilo v miestnej kultúre, v jej aktivitách. Už viac než 50 rokov v činnosti jedného zariadenia je dostatočné dlhá doba na to, aby sa mohlo obzrieť a bilancovať, aby sme spomenuli všetky aktivity, čo Okresné osvetové stredisko za toto obdobie urobilo. Je toho veľmi veľa a preto sme spomenuli ich len okrajovo. Tak ako vznikala osveta menili sa názvy, tak aj svoje skúsenosti odovzdávalo niekoľko riaditeľov.

Boli: páni – Jozef Kredatus, Dr. Peter Švorc – in memoriám, Ján Tomajka, Ľudovít Štalmašek,  Ján Husák, Jozef Janigloš,

Kornel Jurčo – ktorý z riaditeľov pôsobil najdlhšie od r. 1978 –do 1989

Ďalej to boli: Jozef Búda, Alojz Gallo, Viktor Majerík, Danka Rožárová a Ladislav Havlík aj PaedDr. Peter Šuca.

  Počas práce spomínaných riaditeľov, boli na krátku dobu aj poverení riaditelia a to: František Asher, Ján Bendík, Eduard Kocúr

     Jedno je isté, osvetové zariadenie  v Poprade pracovalo predovšetkým pre ľudí, pre ďalší vzdelanostný a kultúrny rast našich občanov. Osvetová činnosť je založená na dobrovoľnej aktivite a tvorivosti ľudí všetkých vekových skupín. Podtatranské osvetové stredisko v súčasnosti predstavuje pre kultúru nielen  v okrese, významné poradensko – metodické pracovisko.

         V súčastnosti  má POS v Poprade 10 pracovníkov, pracujúcich v dvoch odeleniach: 5 odborných pracovníkov je na odd. ZUČ a 5 pracovníci na hospodársko- technickom oddelení. 2 odborní pracovníci sú členmi celoslovenských poradných zborov pri NOC. Záujmová umelecká činnosť je rozsiahlym a mnohostranným  fenoménom kultúrneho života našich obcí a miest. Kreatívna tvorba umeleckých hodnôt vlastným obyvateľstvom napĺňa v plnej miere opodstatnenie miestnej kultúry ako takej.

       Po roku 1989 sa podmienky pre záujmovú umeleckú činnosť vplyvom novej ekonomickej transformácie spoločnosti zásadne zmenili. Mnohé súbory zanikli, najmä z dôvodu finančných problémov, s ktorými zápasia dodnes.

      Tí, ktorí sa čo najskôr prispôsobili novej ekonomickej realite a novej dobe a dokázali si nájsť cestu k sponzorskej pomoci pretrvali dodnes a v nemálo prípadoch práve v 90-tých rokoch zaznamenali aj výrazný kvalitatívny rozvoj.

       Posledné roky charakterizovalo obrovské úsilie o udržanie činnosti jednotlivých súborov a krúžkov, doslova s bojom o ich prežitie. V dedinských sídlach s dlhoročnou tradíciou a kultúrnym zázemím, kde úspešne pracovali a pracujú kolektívy ZUČ a predstavitelia týchto obcí nestratili záujem o kultúru, sa to podarilo. Veď obce ako Štrba, Šuňava, L. Teplička, Batizovce a iné , neprestali podporovať kultúrnu činnosť svojho obyvateľstva.

        Vďaka veľkému úsiliu sa nám podarilo zachovať Zamagurské folkórne slávnosti a účinkovanie týchto kolektívov na nich. ZFS   patria medzi klenoty nielen osvetového strediska, ale aj celého regiónu i Slovenska. Od r. 1976 sa uskutočnilo už 37. ročníkov. V súčasnej dobe predstavujú slávností špičkové podujatie s medzinárodnou účasťou a pevnou štruktúrou. Stali sa neodmysliteľnou súčasťou života občanov Zamaguria i celého regiónu. K  ich udržiavaniu prispievajú značnou mierou aj predstavitelia a občania Zamaguria. Vystrieda sa na nich 800 – 1000 účinkujúcich a tisíce divákov.

        Tak isto aj Medzinárodný festival Detských folklórnych súborov Krojované bábiky – patrí medzi špičky detského folklóru. V súčasnosti evidujeme v regióne 21 DFS.

        POS uskutočnilo ďalšie významné podujatie „Európske tradície v Tatrách“. Tento festival sa už vo svojej premiére zaradil medzi podujatia „Dní tradičnej kultúry na Slovensku, ktoré poriada NOC. Tento festival vznikol  z iniciatívy POS a obecného úradu v Novej Lesnej.

         V oblasti divadlá od roku 1991 sme začali organizovať okresné prehliadky divadelníkov všetkých kategórií. Po skúsenostiach v Hranovnici a v Matejovciach, okresný divadelný festival od roku 1993 napevno zakotvil v Šuňave. Dnes je vďaka výbornej kvalite, dokonalej organizácii, vynikajúcej atmosfére a divadelného zázemia v tejto obcí  považovaná Divadelná Šuňava za jeden z výborných festivalov. Veľký podiel má na tom aj Obecný úrad a Miestne kultúrne stredisko v Šuňave.

        V okrese už rad rokov pôsobí jediný divadelný súbor kateg. !A!. Starší  pamätní si ho pamätajú pod názvom divadlo „Matica“, neskôr divadlo „Humoru“ a teraz je to divadlo „Comedia“, ktoré patrí medzi špičkové divadelné súbory.        Mnohí si určite pamätajú na 80 –té roky a celoslovenský festival malých javiskových foriem v Poprade. Je veľkou škodou, že tento nezabudnuteľný divadelný festival mladých po dvojročnom zániku sa presídlil z Popradu.V oblasti umeleckého slova počas uplynulých rokov, umelecký prednes nezanikol. Práve naopak poriadame obvodové, okresné kolá Hviezdoslavov Kubín a Štúrov Zvolen. V oblasti hudby v posledných rokoch sa táto oblasť výrazne skomercionalizovala. Ide tu o dychové hudby, okrajovo aj menšinové žánre. Práve v tejto oblasti sme orientovali gro svojej metodickej práce, napriek tomu, že počet kolektívov sa oproti 80-tým rokom výrazne znížil. Jedným z najvýznamnejších festivalov dychových hudieb sa stal Podtatranský festival dychových hudieb vo Svite. Vďaka pochopeniu mesta Svit, NOC a Združenia dychových hudieb na Slovensku máme za sebou už 12. ročníkov, počas ktorých sa pod Tatrami predstavilo mnoho dychoviek a mažoretkových súborov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Čo je potešiteľne, že po dlhoročnej prestávke sa opäť v minulom roku obnovil a uskutočnil celoštátny festival malých dychových hudieb. V oblasti výtvarníctva už od r. 1994 zaznamenávame zvýšený záujem o výstavníckú činnosť a zapájanie sa do medziokresných súťaží. Vybrané  a ocenené práce postupujú každoročne do krajských a celoštátnych súťaží, kde naši výtvarníci získavajú veľmi pekné ocenenia. Pravidelné výstavy, ktoré poriadame,  navštevovali a navštevujú najmä žiaci ZŠ so svojimi učiteľmi, ktorí konštatujú ako veľmi dobrú pomôcku na hodinách estetickej a výtvarnej výchovy. Ďalšou doménou okresu, ktorá sa rozrástla až na celoslovenskú súťažnú výstavu je už tradičná súťaž v zdobení kraslíc „Gúľaj sa vajíčko..“ Začiatky boli v obci Batizovce, kde sa súťaž konala každé dva roky. Od roku 1990 pre veľký záujem  sme začali organizovať každý rok. Najprv to bolo v hoteli Horizont v Starej Lesnej, potom sa presunula do Popradu a posledné roky ju poriadame opäť v Batizovciach. Pre mladých výtvarníkov a remeselníkov  žiakov stredných škôl v rámci celého Slovenska, sme už niekoľko krát uskutočnili Plenér výtvarníkov s významným umelcom, akad. sochárom  Tiborom Barttfayom. V oblasti fotografie, práca na tomto úseku spočíva hlavne v usporadúvaní súťažných i nesúťažných autorských výstav fotografov – amatérov, metodickej pomoci novovzniknutým  fotografickým krúžkom, začínajúcim fotografom, ponuke výstav obciam, mestám, základným školám a ďalším . Pri POS pracuje fotoklub, ktorý v rámci Slovenska dosahuje veľmi dobré výsledky.

Vrcholným podujatím celej práce fotografov je medziokresná súťaž Podtatranská fotografia. V mnohostrannej kultúrnej metodickej činnosti POS nechýba systematická, cieľavedomá práca  s rómskym obyvateľstvom. Okrem kurzových a prednáškových foriem sme v uplynulých rokoch začali klásť dôraz aj na samotnú záujmovo-umeleckú činnosť.  Výsledkom toho sú umelecký hodnotné rómske kultúrne programy, ktoré spájame do programových blokov v rámci tradičných kultúrnych podujatí POS.

        Veľmi  aktívne nám pracujú poradné zbory. O ich práci svedčia výsledky a úroveň podujatí. Za posledných 20 rokov stredisko dosiahlo výborné výsledky aj v edičnej činnosti. Spomeniem aspoň – Bibliografia Vlastimila Kovalčíka, Janka Silana, Milana Hamadu – vydané v spolupráci s Okresnou knižnicou v Poprade, ďalej intonačná abeceda pre detské spevokoly v r. 1990, Zborníky komponovaných piesní a ďalšie.

        Každoročne vydávame z príležitosti ZFS bulletiny a propagačné letáky ako aj propagáciu na všetky podujatia  organizované POS.

         POS, ktoré má v pôsobnosti 3 okresy  a to: Poprad, Kežmarok a Levoča, uskutočnilo v roku 2003 – 179 aktivít.

         Medzi najznámejšie, ktoré som ešte nespomenul sú:

-          Celoštátny festival komornej a symfonickej hudby „Divertimento musicale“

-          Krajská scénická žatva

-          Festival slovenskej a českej neprofesionálnej tvorby

-          Krst knihy poľského veľvyslanca p. Jána Komornického

-          Festival ZUČ mládeže podtatranských obcí o putovný pohár riaditeľa POS

-          Festival ZUČ žiakov základných a stredných škôl

A iné, ktoré sú podrobne zverejnené na našej výstave.

         Koncepčnosť, aktivita, tvorivosť, kvalita sú pojmy, ktorých obsah sa medzi pracovníkmi oddávna udomácnil. Len ich naplnením mohli a môžu vzniknúť také podujatia o ktorých som hovoril a ktoré si môžete pozrieť pri prehliadke výstavy činnosti POS.

        A preto si myslím, že v záujme kultúrnosti života, oplatí sa prenášať starosti, prinášať obete, premieňať slová na činy a pritom myslieť predovšetkým na spoločný cieľ.   

 

        Ďakujem za Váš čas, venovaný histórii POS v Poprade.    

                                                                                                                  riaditeľ POS v Poprade

                                                                                                                     PaedDr. Peter Šuca


 


7093126

Úvodná stránka