Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Hudobný folklór detí

Z Tatranského prameňa 2018 - výsledky súťaže hudobného folklóru detí

V polovici marca  sa  pod Tatrami uskutočnil tradičný festival folklóru Z Tatranského prameňa 2018.

 V Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku sa doobeda a v Dome kultúry v Poprade sa poobede stretli folklórni nadšenci na okresnej súťaži hudobného folklóru detí  v kategóriách :

  • Sólisti speváci
  • Spevácke skupiny
  • Ľudové hudby
  • Sólisti inštrumentalisti.

Okresnú  súťaž hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorú vymenoval riaditeľ  POS Poprad. Predsedom poroty bol  Ing. Ladislav Bačinsky z Košíc , členmi Emil Jacko z Košíc  a Danka Rožárová z Popradu. 

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru.

Ďalšími cieľmi sú:

  1. podporovať poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať

hudobné nadanie a umeleckú kreativitu;

  1. podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti;
  2. umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných;
  3. poskytnúť priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s

členmi odbornej poroty;

  1. aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska;
  2. podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú

hudbu;

      7.   objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

 

Na základe hodnotenia zaradili jednotlivé súťažné čísla takto:

Detské ľudové hudby

            Na súťaži sa zúčastnili 4 ľudové hudby s odlišným zameraním. Ich prínos hodnotila porota za umelecky hodnotný, čo má za následok, aby sa obidva (v určenom poradí) prezentovali aj na vyššom stupni – na krajskej súťaži. Predovšetkým z hľadiska poznania hudobného folklóru v jeho rôznych podobách.

Tu možno hodnotiť iba pozitíva, ktorými sú: 1. Podnecovanie pozitívneho vzťahu detí k tradičnej ľudovej kultúre 2. Aktivizácia vedúcich ľudových hudieb k vyhľadávaniu, spracovaniu a interpretácii objavných – inovatívnych foriem hudobnej kultúry.

 

Okres Kežmarok

Zlaté pásmo s postupom

DĽH DFS Maguráčik Kežmarok

Zlaté pásmo s návrhom na postup

DĽH Belave ZUŠ Spišská Belá

Okres Poprad

Zlaté pásmo a postup si vybojovala DĽH DFS Štrbianček zo Štrby

Strieborné pásmo DĽH z Batizoviec

Okres Levoča nemal zastúpenie v tejto kategórii

 

Súťažná kategória sólisti speváci, spevácke duá

okres Kežmarok

Na súťaži sa zúčastnilo 31 sólistov spevákov a  spevácke duá v rôznorodom vekovom rozpätí, čo poznačilo aj celkovú umeleckú úroveň súťaže. Potešiteľné je, že aj medzi tými najmladšími boli niektorí súťažiaci na veľmi dobrej interpretačnej úrovni, čo je dobrý vklad do budúcnosti. Medzi súťažiacimi boli aj takí, ktorí sa sami netypicky sólovo sprevádzali na husliach – poväčšine nekvalitnou hrou - čo však umeleckú úroveň kvalitatívne „žiaľ“ degradovalo.

Z počtu súťažiacich sa výkonnostne k stanoveným kritériám najviac priblížili  súťažiaci, ktorých porota navrhla na postup na krajské kolo súťaže. Na hodnotiacom seminári  boli súťažiace informované o návrhoch a odporúčaniach poroty v prípade postupu na krajskú súťaž. Pán Juraj Švedlár – za organizátora zdôraznil,  že s postupom na krajské kolo treba zvoliť iný hudobný sprievod v zmysle propozícií, t.j. sprievod osobami nie staršími ako 18 rokov.

Za pozitívum treba považovať pomerne početné zastúpenie súťažiacich. Rovnako pozitívne je, že regionálne osvetové stredisko (POS Poprad) pripustilo k súťaži sólistov spevákov a spevácke duá s vedomím, že nedodržia stanovené (nezmyselné) kritériá, vypracované Národným osvetovým centrom, uvedené v Propozíciách súťaže, ktoré vylučujú hudobný sprievod osobami staršími ako 18 rokov.

Za negatívum treba rozhodne považovať Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí, ktoré sú svojim charakterom a určením deštrukčné a môžu viesť k ochabnutiu, či dokonca zániku prezentácie hudobného folklóru detí a mládeže, príp. budú súťažiacich sólistov a kolektívy diskriminovať. Podobne to vyzerali i v okresoch Levoča a Poprad.

 

Výsledky

Okres Kežmarok

Zlaté pásmo

Viktória Gurovičová DFS Lomničaník Veľká Lomnica

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Sophia Mária Grich DFS Podtatranček Veľká Lomnica

Strieborné pásmo

Laura Pavligová DFS Maguráčik Kežmarok,

Miriama Galliková DFS Kicorka Lendak, Marianna Koščáková DFS Kicorka Lendak,

Veronika Uličná, Antónia Vidová DFS Goralik Kežmarok,

Gabriel Gildein ZUŠ Spišská Belá

Bronzové pásmo

Ella Anna Grich DFS Podtatranček Veľká Lomnica,

Andrea Pompová DFS Podtatranček Veľká Lomnica,

Terézia Sokolová DFS Podtatranček Veľká Lomnica,

Ema Pitková DFS Podtatranček Veľká Lomnica,

Laura Pajerová DFS Goralik Kežmarok,

Emma Ordzovenská DFS Goralik Kežmarok

 

Okres Levoča :

Zlaté pásmo

Ema Mackoviaková, Olívia Mackoviaková DFS Venček Levoča

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Lenka Rovderová DFS Studenočka Olšavica,

Terézia Nemcová DFS Studenočka Olšavica

Strieborné pásmo

Mária Gričová DFS Studenočka Olšavica

Bronzové pásmo

Simona Štieberová DFS Venček Levoča,

Nina Prídalová DFS Venček Levoča,

Barbora Nemcová DFS Studenočka Olšavica

 

Výsledky okres Poprad :

Zlaté pásmo

Gréta Fordosová DFS Venček Poprad

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Lucia Pronorová DFS Letnička Poprad

Strieborné pásmo

Maroš Barilla DFS Letnička Poprad,

 Ľudmila Hurajtová DFS Štrbianček Štrba,

Ema Vaščáková DFS Štrbianček Štrba,

Martina Kapustniaková DFS Letnička Poprad

Bronzové pásmo

Nella Harvanová FSk Batizovce,

Samuel Bebčák DFS Letnička Poprad,

Marko Bajtoš DFS Letnička Poprad

 

V kategórii speváckych skupín si v okrese Poprad  najlepšie počínala dievčenská spevácka skupina DFS Štrbianček zo Štrby , ktorá získala zlaté pásmo , Zlaté pásmo s návrhom na postup získala dievčenská spevácka skupina DFS Letnička Poprad, Strieborné pásmo chlapčenská spevácka skupina DFS Letnička a dievčenská spevácka skupina DFS Šuňavček zo Šuňavy a bronzové pásmo dievčenská spevácka skupina Kochmaník z Hranovnice.

okrese Levoča si Zlaté pásmo s priamym postupom vybojoval dievčenská spevácka skupina DFS Venček z Levoče a Zlaté pásmo s návrhom na postup dievčenská spevácka skupina  DFS Studenočka z Olšavice.

okrese Kežmarok si Zlaté pásmo a postup vybojovala dievčenská spevácka skupina DFS Maguráčik Kežmarok, Zlaté pásmo s návrhom na postup dievčenská spevácka skupina DFS Podtatranček Veľká Lomnica. Strieborné pásmo získali:  DSS DFS Goralik Kežmarok, DSS DFS Kicorka I. Lendak, DSS DFS Kicorka II. Lendak  a Bronzové pásmo DSS ZUŠ Spišská Belá.

V súťažnej kategórii sólistov inštrumentalistov sa predstavili v okrese Kežmarok Lukáš Smetana z DFS Podtatranček Veľká Lomnica v hre na akordeón, ktorý získal ocenenie v  zlatom pásme s postupom a strieborné pásmo získal  Dalibor Gurka z DFS Kicorka Lendak v hre na heligónku. V okrese Poprad si zlaté pásmo a postup vybojoval Ján Matúš Hurajt zo Štrby v hre na fujaru a Lukáš Barilla zo Štrby získal Strieborné pásmo. Okres Levoča nemal zastúpenie v tejto kategórii.

 

Spracoval: JUraj Švedlár, POS Poprad

 

 

************************************************************************************************************

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade z poverenia NOC Bratislava organizuje okresnú súťaž hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka a okresnú súťaž folklórnych skupín Nositelia tradícií ako súčasť festivalu  Z Tatranského prameňa 2018

v dňoch 14. – 15. apríla 2018

pre okres Kežmarok v MsKS Kežmarok a pre okres Levoča a Poprad v DK Poprad.

 

Vzhľadom na náročnosť spracovania V prílohe posielame celoštátne propozície týchto súťaží a prihlášky , ktoré prosím pošlite e-mailom do 15.3.2018 na adresu : osvetapp@stonline.sk .

Na základe prihlášok zašleme organizačné pokyny jednotlivých súťaží.    

Jednotlivé propozície a prihlášky nájdete i na stránke : http://www.osvetapoprad.sk/prihlasky-a-propozicie.phtml?id3=73814, alebo  http://www.nocka.sk/osvetova-cinnost/celostatne-postupove-sutaze.

 

V prípade nejasnosti volajte POS Poprad p. Švedlár  č.t. 052 / 77 22 466, 0908 398 092 .


 

Vidiečanová Habovka 2016 - propozície okresnej súťaže DĽH

Z Tatranského prameňa 2016 – výsledky

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravilo v sobotu 9.4.2016 regionálnu prehliadku hudobného folklóru detí Deti deťom a dospelých Stretnutie s piesňou v kategóriách sólistov spevákov a inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb sa uskutočnila pre okresy Kežmarok a Levoča v MsKS Kežmarok a pre okres Poprad v DK Svit. Odborná porota z zložení Ladislav Bačinsky, Ľubomír Varínsky a Peter Mosoriak zhodnotila vystúpenia mladých umelcov  takto:

 

Hudobný folklór deti :  Deti deťom

 

Kategória  sólistov spevákov:

Okres Kežmarok

Zlaté pásmo s postupom

Sophia Mária Grich , DFS Podtatranček Veľká Lomnica

Zlaté pásmo

Laura Pavligová, DFS Maguárčik Kežmarok

Strieborné pásmo

Ella Anna Grich , DFS Podtatranček Veľká Lomnica

Gabriel Háber, DFS Kickorka Lendak

Bronzové pásmo

Lenka Ilašová, DFS Goralik Kežmarok

 

Okres Levoča

Zlaté pásmo s postupom

Olívia Mackovjaková a Ema Mackovjaková, DFS Venček Levoča

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Lenka Rovderová, Úloža

Zlaté pásmo

Mária Korchňaková a Natália Korchňaková, Oľšavica

Strieborné pásmo

Alena Kešeľáková Oľšavica

Mária Maximová, Oľšavica

Dianka Korchňaková, Oľšavica

Mária Gričová, Torysky

Simona Štieberová

Bronzové pásmo

Barbora Nemcová, Olšavica

Terézia Nemcová, Oľšavica

 

Okres Poprad

Zlaté pásmo s postupom

Júlia Dvorčáková, DFS Letnička Poprad

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Eliška Galovičová, DFS Letnička Poprad

Zlaté pásmo

Ľuboslava Grivalská, DFS Letnička Poprad

Strieborné pásmo

Veronika Mária Faixová, ZUŠ Kpt.Nálepku Svit

Samuel Sulír, DFS Popradčan Poprad

Matej Dančo, DFS Popradčan Poprad

Paulína Budzová, DFS Letnička Poprad

Martina Kapusniaková, DFS Letnička Poprad

Bronzové pásmo

Timea Slavkovská , DFS Kochmaník Hranovnica

Samuel Malatin , Karolína Gurovičová, DFS Kochmaník Hranovnica

Júlia Nogová, Viliam Noga, DFS Kochmaník Hranovnica

Lea Hlinková, Stela Kravcová, DFS Popradčan Poprad

 

Kategória ľudových hudieb

Okres Kežmarok

Zlaté pásmo s postupom

ĽH DFS Maguráčik Kežmarok I.

Zlaté pásmo

ĽH DFS Kicokra Lendak

ĽH DFS Maguráčik Kežmarok II.

 

Kategória ľudových hudieb

Okres Poprad

Zlaté pásmo s postupom

ĽH DFS Popradčan ZUŠ Štefaniková Poprad

 

Kategória speváckych skupín

Okres Kežmarok

Zlaté pásmo s postupom

DSS DFS Maguráčik Kežmarok

Zlaté pásmo

DSS DFS Goralik Kežmarok

DSS DFS Kicorka ZŠ Lendak

 

Kategória speváckych skupín

Okres Levoča

Zlaté pásmo s postupom

DSS DFSk Studenočka Oľšavica

Zlaté pásmo

DSS DFS Venček Levoča

 

Kategória speváckych skupín

Okres Poprad

Zlaté pásmo s postupom

DSS DFS Letnička I.  Poprad

Zlaté pásmo

Strieborné pásmo

DSS DFS Letnička II. Poprad

Bronzové pásmo

DSS Kochmaník Hranovnica

DSS DFS Popradčan Poprad

 

Kategória sólisti inštrumentalisti

Okres Kežmarok

Zlaté pásmo s postupom

Dalibot Gurka, ZŠ Lendak

 

Spracoval J: Švedlár

10.4.2016

PROPOZÍCIE

Okresnej súťaže  hudobného folklóru Deti deťom 2016

 

 

Okresná  postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov

 

Termín:  9. – 10. 4. 2016

Miesto:  DK Svit, MsKS Kežmarok

 

 

A. Všeobecná charakteristika

I. Charakteristika súťaže

1. Postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je vrcholným podujatím najvyspelejších ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru.

2. Na tomto podujatí sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.

3. Súťaž sa koná v dvojročnej periodicite.

4. Hlavným cieľom je podporiť poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska a rozvíjať záujem oň a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu.

 

II. Poslanie súťaže

1. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti.

2. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. 3. Poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty.

4. Aktivizovať členov a vedúcich hudobných kolektívov, hudobných zložiek folklórnych súborov a skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska.

5. Podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu.

6. Objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

7. Sprostredkúvanie vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.

8. Oboznamovať verejnosť s hudobným folklórom z územia Slovenska.

 

III. Riadenie súťaže

 

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Odborným garantom okresnej postupovej súťaže a prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Podtatranské osvetové stredisko Poprad

 

B. Štruktúra súťaže

 

1. Súťaž je viacstupňová, najmenej trojstupňová: regionálna, krajská a celoštátna.

2. Základným stupňom sú regionálne postupové súťaže.

3. Súťaž má postupový charakter. Z regionálnych postupových súťaží postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií. Z každej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na vyššiu úroveň jeden súťažný výkon. (Ak regionálne osvetové/kultúrne stredisko usporiada súťaž pre viac okresov, tak v každej kategórii môže postúpiť jeden výkon z každého okresu). Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Realizátor a organizačný garant postupovej súťaže môže, na základe odporúčania príslušných porôt, pozvať na krajskú alebo celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z krajských kôl.

4. Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať len jedným logicky uceleným javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

5. Na súťaži sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci, ktorí:

 – sú členmi niektorého folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne,

 – vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobno folklórny materiál.

6. Do základného kola súťaže sa autor prihlasuje podľa miesta svojho bydliska. Ak sa v mieste jeho bydliska neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom okrese, regióne, ak s tým budú súhlasiť usporiadatelia.

 

II. Kategorizácia účastníkov

 

Súťaž sa rozdeľuje na kategórie:

1) ľudové hudby

Počet členov: 3-8 výnimka - "gajdošská dvojka" (gajdy a husle) Trvanie výstupu: 4-5 min V kategórii 1 súťažia ľudové hudby, ktorých nástrojové obsadenie musí pozostávať z hudobných nástrojov, ktoré patria do inštrumentára tradičnej slovenskej ľudovej hudby. Nástrojové zloženie musí obsahovať minimálne hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia harmonickú, rytmickú a melodickú funkciu, t.z. základná trojka (husle, kontra, kontrabas). Ako alternatíva husľovej, alebo violovej kontry je povolený akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie sprievodné hudobné nástroje podľa hudobnej tradície spracovaného hudobného materiálu. Upozorňujeme, že zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska. Povolenou výnimkou z hľadiska nástrojového obsadenia sú iné typy hudobných zoskúpení ako napr. citarové kapely, oravská dvojka (gajdy a husle), hudobné zoskupenia s tzv. basičkou, alebo trojka z Turej Lúky (trubka, klarinet, heligonka). Počas súťažného vystúpenia je zakázaná hra z nôt!

2) spevácke skupiny

Počet členov: 3 - 12 Trvanie výstupu: 4-5 min Pre spevácke skupiny je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá ale musí súčasne súťažiť v kategórii, prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku - termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ.

3) sólisti speváci, spevácke duá

Počet členov: 1 - 2 Trvanie výstupu: 4-5 min. Pre sólistov spevákov, alebo spevácke duá je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku, alebo ľudovej hudby v predpísanom veku, ktorá ale musí súčasne súťažiť v kategórii , prípadne ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista, alebo spevácke duo vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku - termín odovzdania materiálov určí usporiadateľ.

4) sólisti inštrumentalisti

Počet členov: 1 Trvanie výstupu: 3-4 min V kategórii 4 súťažia hráči na hudobné nástroje, ktoré patria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Hráč musí účinkovať sám, bez akéhokoľvek hudobného sprievodu. Súčasný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav. Konkrétne ide o hudobné nástroje, ktoré primárne spĺňajú melodickú funkciu, alebo zároveň i harmonickú a rytmickú (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, akordeón atď.). Za súťažné nástroje sa v tejto kategórii nepovažujú nástroje, ktoré sú iba rytmické (rapkáč, ozembuch, chrastidlo a pod.). Ak to dovoľuje technika hry, rytmický hudobný nástroj môže byť použitý ako druhý, sprievodný, pričom na oboch hudobných nástrojoch musí hrať ten istý interpret. Vek účastníkov: V mesiaci konania celoštátneho kola festivalu môžu mať všetci účinkujúci maximálne 15 rokov, tzn., že v tomto mesiaci už nesmú dosiahnuť 16. rok života. Výnimka: Interpret kontrabasu a husľovej, alebo violovej kontry v kategórii 1 (ĽH) môže mať v mesiaci konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.

 

Súťaž prebieha:

· na úrovni regiónu súťažnou formou (môžu sa udeliť pásma – zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové);

 

C. Organizačné a odborné zabezpečenie súťaže

 

I. Organizačné zabezpečenie

1. Regionálne kolo organizuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

 

II. Odborné zabezpečenie

 

 1. POS Poprad  zostavuje na objektívne hodnotenie súťažných čísiel odbornú porotu  zloženú z 3  členov menovanú riaditeľom POS Poprad.

2. Pri zostavovaní odborných porôt usporiadatelia súťaže zohľadňujú a uprednostňujú predovšetkým odbornosť, objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nemajú byť pedagógovia, lektori alebo osoby, ktoré sa podieľali na spracovaní niektorého súťažného čísla alebo sú na ňom inak zainteresované.

 

D. Hodnotenie súťaže

 

1. Odborná porota sa riadi hodnotiacimi kritériami vyhlasovateľa súťaže.

2. Odborná porota hodnotí súťažné čísla v jednotlivých kategóriách najprv na internej porade bez účasti autorov a publika, kde sa uskutočňuje výmena odborných názorov a rozhodnutie o výsledkoch súťaže. Potom hodnotia všetky súťažné čísla verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári. Na tomto seminári porotcovia odborne analyzujú všetky súťažné čísla z viacerých aspektov – odborného, umeleckého, technického. Odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia (majú výchovno-vzdelávací cieľ) a sú veľkým prínosom pre súťažiacich; zároveň sú aj odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty.

3. Organizátori súťaže udeľujú spravidla diplomy a ceny za umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Odborná porota môže niektorým súťažiacim neudeliť žiadne pásmo.

 

Kritériá:

Odborná porota hodnotí

- repertoár (výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačných možností, dramaturgická

   výstavba súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej žánrovej väzby, spoločná   

   lokálna, minimálne regionálna väzba vybraných piesní v rámci jedného súťažného čísla) - odporúča

  sa interpretovať hudobný materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret

 - dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu a (lokálneho,

   regionálneho)

 - spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych a notových prameňov - technická a

   interpretačná úroveň súťažiacich

- celkový prejav

 

 

 

V jednotlivých kategóriách:

1. ľudové hudby: - intonácia a súhra celého hudobného zoskupenia - interpretačná technika hry

     jednotlivých hudobných nástrojov - vhodnosť nástrojového obsadenia k interpretovanému    

     hudobnému materiálu z vybranej lokality, či regiónu - dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-

     interpretačných znakov jednotlivých hudobných nástrojov (harmónia, rytmika, variačná technika)

2. spevácke skupiny: - jednotnosť skupinového spevu - vyváženosť jednotlivých hlasových skupín –

     kvalita hlasov (fond, farba, modulácia, rozsah) - intonácia - v prípade viachlasého spevu dodržanie

     vedenia hlasov a celkové zvládnutie vokálnych techník typických pre danú lokalitu, alebo región

3. sólisti speváci 1 - 2:

     - kvalita hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah) - intonácia - technika spevu

4. sólisti inštrumentalisti:

     - interpretačná technika hry

      - výber piesní zodpovedajúci typu nástroja

      - dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov, ako aj originalita a individuálny

        prístup k spracovaniu hudobného materiálu - ak to dovoľuje charakter regiónu, technická

        dispozícia nástroja a hlasové dispozície interpreta je spev súčasťou hodnotenia, no primárne sa  

        hodnotí hra na hudobnom nástroji

 

E.  Práva a povinnosti súťažiacich

 

1. Súťažiaci sú povinní:

a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže;

b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže;

 c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže. Na návrh odbornej poroty sú povolené malé zmeny, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu interpretačnému výkonu a nepretvoria súťažné číslo od svojej podstaty, t.z. zmena počtu fráz, alebo sledu melódií, hudobno-teoretických súvislostí (harmonizácia, rytmika, ornamentika a variačna technika);

 

2. Súťažiaci majú právo:

a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;

b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži.

 

F. Organizácia súťaže

 

Účinkujúci sa zúčastňujú okresnej súťaže na vlastné náklady resp. na náklady zriaďovateľa. Prihlášku ne nutné zaslať na adresu  POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4, 058 01 Poprad  do 15. 3. 2016 ! prípadne e-mailom na adresu : osvetapp@stonline.sk

 

 

 

 

 

 

 

OKRESNÁ SÚŤAŽ HUDONÉHO FOLKLÓRU DETÍ

Deti deťom

9. -10. 4. 2016  – DK Svit a MsKS Kežmarok

z á v ä z n á   p r i h l á š k a

 

A - DETSKÉ ĽUDOVÉ HUDBY

NÁZOV DĽH: .....................................................................................MIESTO PÔSOBENIA: ............................................

MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO: .................................................................................................................................

TEL: .......................................................   E-MAIL: ..............................................................

ADRESA: ................................................................................................................................. PSČ: .......................................

 

PRIMÁŠ A ČLENOVIA DĽH:                                                   NÁSTROJ:              

...............................................................................               ................................                                             

...............................................................................               ................................                              

...............................................................................               ................................                               

...............................................................................               ................................                               

...............................................................................               ................................                              

...............................................................................               ................................                              

...............................................................................               ................................                                             

...............................................................................               ................................                              

...............................................................................               ................................                              

 

NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU: .......................................................................................................................................................................................................

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: .......................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

V PROGRAME UVEDÚ (NÁZVY PIESNÍ):

1 .......................................................................... 2 ..........................................................................

3 .......................................................................... 4 ..........................................................................

5 .......................................................................... 6 ..........................................................................

 

POČET ÚČINKUJÚCICH: .............. ČASOVÉ TRVANIE: ..............

TEXT, KTORÝ POVAŽUJETE ZA VHODNÝ UVIESŤ V  SPRIEVODNOM SLOVE:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

B - DETSKÉ SPEVÁCKE SKUPINY

NÁZOV DSS: .....................................................................................MIESTO PÔSOBENIA: ............................................

MENO A PRIEZVISKO VEDÚCEHO: .................................................................................................................................

TEL: .......................................................   E-MAIL: ..............................................................

ADRESA: ................................................................................................................................. PSČ: .......................................

NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU: ...................................................................................................................................................................

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: .......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

V PROGRAME UVEDÚ (NÁZVY PIESNÍ):

1 .......................................................................... 2 ..........................................................................

3 .......................................................................... 4 ..........................................................................

5 .......................................................................... 6 ..........................................................................

POČET ÚČINKUJÚCICH: .............. ČASOVÉ TRVANIE: ..............

TEXT, KTORÝ POVAŽUJETE ZA VHODNÝ UVIESŤ V BULLETINE A SPRIEVODNOM SLOVE:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

C - SÓLISTI SPEVÁCI

MENO A PRIEZVISKO: .............................................................................................................................. VEK: .................

ADRESA: ........................................................................................................................................PSČ: ...................................

TEL: .......................................................   E-MAIL: ..............................................................

HUDOBNÝ SPRIEVOD TVORIA: 1 - 2  (zakrúžkujte, bližšie viď propozície)

MENO A PRIEZVISKO, PRÍP. NÁZOV ĽH: ...................................................................................................................................................................

NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU: ...................................................................................................................................................................

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: .......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

V PROGRAME UVEDIE (NÁZVY PIESNÍ):

1 .......................................................................... 2 ..........................................................................

POČET: .............. ČASOVÉ TRVANIE: ..............

TEXT, KTORÝ POVAŽUJETE ZA VHODNÝ UVIESŤ V BULLETINE A SPRIEVODNOM SLOVE:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

D - SÓLISTI INŠTRUMENTALISTI

MENO A PRIEZVISKO: .............................................................................................................................. VEK: .................

ADRESA: ........................................................................................................................................PSČ: ...................................

TEL: .......................................................   E-MAIL: ..............................................................

NÁSTROJ: ......................................... ČASOVÉ TRVANIE: ..............

NÁZOV SÚŤAŽNÉHO BLOKU: ...................................................................................................................................................................

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽNÉHO BLOKU: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V PROGRAME UVEDIE (NÁZVY PIESNÍ):

1 .......................................................................... 2 ..........................................................................

POČET: .............. ČASOVÉ TRVANIE: ..............

TEXT, KTORÝ POVAŽUJETE ZA VHODNÝ UVIESŤ V BULLETINE A SPRIEVODNOM SLOVE:

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

CELKOVÝ POČET ÚČINKUJÚCICH, KTORÍ SA ZÚČASTNIA PREHLIADKY AJ S DOPROVODOM: ................

PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ A POSLAŤ do 15. 3. 2016.

 

Podtatranské osvetové stredisko

Sobotské námestie 1729/4

058 01 Poprad

Č.t. 052/7722466, 0905 398 092

e-mail: osvetapp@stonline.sk

 

V ........................................... DŇA ....................                                                                       

..........................................................................                   

                            PODPIS A PEČIATKA ZRIADOVATEĽA

 

 

 

 

 

 


 

Krajský festival detskej ľudovej hudby Raslavice 2014 - výsledky

ĽUDOVÉ HUDBY

Laureát:

Ľudová hudba DFS Čipečka – Prešov   

Zlaté pásmo:

Ľudová hudba DFS Maguráčik Kežmarok, návrh na postup

Strieborné pásmo:

Ľudová hudba DFS Fijalečka - Prešov
Ľudová hudba Mlátok pri ZUŠ Svit
Ľudová hudba Gerlaštek - Poprad

 

 

SPEVÁCKE SKUPINY

 

            Bronzové pásmo:

Dievčenská spevácka skupina Studenočka – Nižné Repáše
Dievčenská spevácka skupina DFS Goralik – Kežmarok
Dievčenská spevácka skupina DFS Ďatelinka - Vranov

Strieborné pásmo:

Dievčenská spevácka skupina Potvorky zo Šrobárky - Prešov
Dievčenská spevácka skupina Orlovčanka – Stará Ľubovňa
Dievčenská spevácka skupina Kacarka
Dievčenská spevácka skupina DFS Raslavičanik
Dievčenská spevácka skupina DFS Letnička - Poprad
Dievčenská spevácka skupina DFS Maguráčik
Dievčenská spevácka skupina Papinčan

Zlaté pásmo:

Dievčenská spevácka skupina Lipka - Prešov
Spevácka skupina DFS Cifroško – Vranov, návrh na postup

Laureát:

Dievčenská spevácka skupina Jastrabček - Stará Ľubovňa

 

SÓLISTI  INŠTRUMENTALISTI

 

Dalibor Gurka            - Lendak        zlaté pásmo
Samuel Trojanovič - Prešov   strieborne pásmo
Samuel Špak  - Lendak         laureát

 

SÓLISTI  SPEVÁCI

Laureát:

Samuel Adam - Prešov

Zlaté pásmo:

Júlia Kocúrková – Prešov, návrh na postup
Lívia Šelestáková + Kristína Bittnerová - Stará Ľubovňa, návrh na postup
Lucia Pichová + Dominika Paňková - Svidník
Petra Beňová - Medzilaborce
Daniela Janočková - Vranov
Nikola Kravcová - Prešov
Estera Nebusová - Lendak
Martina Drozdyová - Levoča
Agáta Škripová - Vranov
Eliška Galovičová - Poprad
Dajana Novotná - Prešov
Estera Nebusová + Klára Nebusová  - Lendak

Strieborné pásmo:

Martina Drozdyová + Barbora Šuňavská - Levoča
Júlia Dvorčáková - Poprad
Martin Bučko - Raslavice
Andrea Timočková + Iveta Majdáková - Stará Ľubovňa
Juliana Mikitová - Vranov
Michaela Švabová + Simona Fignárová - Raslavice
Adam Jonek - Vranov
Alica Olčáková - Stropkov
Michaela Švabová - Raslavice
Vanda Marinčáková - Snina

Bronzové pásmo:

Marek Švab - Raslavice


 

Výsledky 2014

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po sedemnásty krát pripravilo pre priaznivcov folklóru podujatie pod názvom Z Tatranského prameňa. Súčasťou festivalu sú postupové súťaže vyhlásené v príslušnom roku metodickým zariadením Ministerstva kultúry - Národným osvetovým centrom v Bratislave.
V tomto roku to boli: 
- postupová súťaž hudobného folklóru detí - Spievaj že si , spievaj... súčasťou, ktorej je postupová súťaž sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb 
- súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha
- súťaž choreografií FS
POS v Poprade zrealizoval tieto postupové súťaže pre okresy Kežmarok, Levoča i Poprad za spolupráce s Mestským kultúrnym strediskom v Kežmarku a mestom Svit. V sobotu 22. marca 2014 sa v kežmarskom mestskom kultúrnom stredisku predstavili súbory z okresov Levoča a Kežmarok po obede v Dome kultúry vo Svite to boli zástupcovia okresu Poprad. Okolo 300 účinkujúcich  predstavilo niekoľko známych i neznámych ľudových piesní a nových tvorivých choreografií. Postupujúci sa predstavia na krajských súťažiach v Raslaviciach , Humennom a Vranove.
Hodnotiaca komisia menovaná riaditeľom POS Poprad  v zložení Ing. Ladislav Bačinsky choreograf z Košíc, Ladislav Varínsky hudobník z Košíc a Peter Mosoriak učiteľ ZUŠ Stará Ľubovňa vyhodnotili jednotlivé súťaže takto:
Kategória sólistov spevákov
Okres Kežmarok:
Zlaté pásmo s postupom
- Estera Nebusová, Klára Nebusová,  DFS Kicorka pri ZŠ Lendak

Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Estera Nebusová, DFS Kicorka pri ZŠ  Lendak

Strieborné pásmo
- Veronika Uličná, DFS Goralik Kežmarok
- Lenka Ilášová, DFS Goralik Kežmarok
- Karin Makovská, Michaela Peštová, DFS Goralik Kežmarok
      
Okres Levoča:
Zlaté pásmo s postupom
- Martina Drozdyová, DFS Venček pri ZŠ  Levoča

Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Martina Drozdyová, Barbora Šuňavská, DFS Venček pri ZŠ  Levoča

Strieborné pásmo
- Barbora Nemcová, DFS Studenočka pri ZŠ Nižné Repáše

Okres Poprad:
Zlaté pásmo s postupom
- Júlia Dvorčáková, DFS Letnička Poprad

Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Eliška Galovičová, DFS Letnička Poprad

Zlaté pásmo
- Barbora Šebestová , DFS Jánošíček Svit
- Jana Koreňová, ZUŠ kpt.Nálepku Svit
- Veronika Mária Faixová, ZUŠ kpt. Nálepku Svit

Strieborné pásmo
- Martina Jančeková, DFS Popradčan ZUŠ Poprad
- Samuel Marušin, DFS Popradčan ZUŠ Poprad
- Lea Hlinková, DFS Popradčan ZUŠ Poprad
- Natália Lištiaková, ZUŠ kpt. Nálepku Svit
- Bianka Petriláková, Patrícia Cehuľová, ZUŠ kpt. Nálepku Svit

Bronzové pásmo
- Viktória Fridmanová, DFS Kochmaník Hranovnica
- Viliam Noga, DFS Kochmaník Hranovnica
- Samuel Valuš, DFS Kochmaník Hranovnica
- Zuzana Majerčáková, DFS Kochmaník Hranovnica
- Zuzana Vallušová, DFS Kochmaník Hranovnica

Kategória ľudových hudieb
okres Kežmarok
Zlaté pásmo s postupom
- DĽH DFS Maguráčik, Kežmarok

Zlaté pásmo
- DĽH DFS Kicorka pri ZŠ Lendak

Okres Poprad
Zlaté pásmo s postupom
- ĽH Mlátok pri ZUŠ kpt. Nálepku Svit
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- DĽH Gerlaštek, ZUŠ Poprad

Kategória spevácke skupiny
Okres Kežmarok
Zlaté pásmo s postupom
- DSS DFS Maguráčik Kežmarok
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- DSS  DFS Goralik Kežmarok
Strieborné pásmo
- DSS DFS Kicorka pri ZŠ Lendak
Bronzové pásmo
- CHSS DFS Goralik Kežmarok

Okres Levoča
Zlaté pásmo s postupom
- DSS DFS Studenočka pri ZŠ Nižné Repáše
Strieborné pásmo
- DSS DFS Venček pri ZŠ Levoča

Okres Poprad
Zlaté pásmo s postupom
- DSS DFS Letnička Poprad
Zlaté pásmo
- DSS Kolovrátok ZUŠ kpt. Nálepku Svit
Strieborné pásmo
- DSS DFS Popradčan ZUŠ Poprad
Bronzové pásmo
- Spevácka skupina DFS Kochmaník Hranovnica

Kategória sólisti inštrumentalisti
Okres Kežmarok
Zlaté pásmo s postupom
- Samuel Špak, DFS Kicorka pri ZŠ Lendak
Zlaté pásmo s návrhom na postup
- Dalibor Gurka, DFS Kicorka pri ZŠ Lendak


 


7093141

Úvodná stránka