Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Hviezdoslavov Kubín

okresné kolo
Hviezdoslavov Kubín 2018

okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín 2018

nový termín:

27. marec 2018


 

Hviezdoslavov Kubín 2017
obvod
Propozície
Evidenčný list - povinný
Prihláška

HVIEZDOSLAVOV   KUBÍN    2017

obvodové kolá

 

Článok I.

Cieľ súťaže

 

 1. Viesť deti k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti.
 2. Vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcovo túto činnosť.
 3. Prostredníctvom odborných seminárov, tvorivých dielní sprostredkovať pedagógom najnovšie poznatky a progresívne metódy práce s recitátormiči súbormi.
 4. Obvodné a okresné kolá sú súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 63. Hviezdoslavov Kubín.

 

Článok II.

Zásady súťaže

 

 1. Súťaž je viacstupňová a môže sa jej zúčastniť každé dieťa spĺňajúce určený vekový limit.
 2. Súťaž v prednese poézie a prózy detí do 15 rokov je rozdelená do týchto kategórií:
  • kategória: 2. – 4.ročník ZŠ
  • kategória: 5. – 6. ročník ZŠ a I. –III. roč.  prímy osemročných gymnázií,
  • kategória: 7. – 9.ročník ZŠ a sekundy, tercie, kvarty osemročných gymnázií
  • kategória – mládež stredných škôl, 5. – 8. ročník osemročných gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane

 

 1. Recitátor prechádzavšetkými stupňami súťaže s tým istým textom.
 2. Časový limit pre I. a II. kategóriu:

                                                              detský prednes prózy je max. 6 min.

                           pre III. – IV. kategóriu : prednes poézie je max. 6 min.

                                                         prednes prózy je max. 8 min.

       Pri prekročení tohto limitu bude recitátor automaticky diskvalifikovaný !

 1. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
 2. Súčasťou všetkých stupňov súťaže je odborný seminár, ktorý sa sústreďuje na hodnotenie úrovne prednesov formou diskusie pedagógov a realizátorov s členmi odbornej poroty.
 3. Súťaž bude hodnotiť odborná porota, ktorá musí mať najmenej 3 členov a menujú ju organizátori súťaže.
 4. Recitátori, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže, majú právo v nasledujúcom roku nastúpiť do súťaže na okresnej prehliadke pokiaľ nezmenili vekovú súťažnú kategóriu. V prípade zmeny súťažnejvekovej kategórie začínajú súťaž v základných kolách.
 5. Priložený evidenčný list vyplňuje škola až po školské kolo! Evidenčný list je potrebné doniesť so sebou vyplnený na obvodové kolo súťaže.

 

Článok III.

 

Priebeh súťaže a pravidlá postupu

 1. Jednotlivci začínajú súťažiť v základnom /školskom/ kole.
 2. Školské kolá je potrebné uskutočniť najneskôr do 10. februára 2017

 

 1. Obvodovékolá sa uskutočnia v dňoch:

- 1. marca 2017  o 9. 00 h pre Školský úrad Poprad – v Okresnej knižnici

  v Poprade

 

- 2. marca 2017   o 9.00 h pre Školský úrad Veľký Slavkov – v Okresnej knižnici

   v Poprade                                                 

4.   V obvodovej súťaži môžu každú školu reprezentovať iba víťazi jednotlivých kategórií.

Podmienkou účasti víťazov školských kôl v obvodovom kole je zaslanie vyplnenej záväznej prihlášky najneskôr do 15. 2. 2017   

na adresu:

Podtatranské osvetové stredisko,

Sobotské nám. č.1729/ 4, Poprad – Sp. Sobota.,

alebo: osvetapp@stonline.sk.

 

 1. Recitátori, ktorí súťažne vystúpili na minuloročnej okresnej súťaži , začínajú súťažiťv tomto roku priamo v obvodovom kole, čo je nutné uviesť v záväznej prihláške.
 2. Tieto ustanovenia neplatia pre recitátorov, ktorí v tomto roku prestúpili z jednej vekovej kategórie do druhej!
 3. V obvodovej súťaži určia organizátori na návrh odbornej poroty počet postupujúcich do okresného kola podľa počtu prihlásených. Postupujúci obdržia zároveň diplom za postup do okresného kola. V prípade nízkej kvalitatívnej úrovne prednesov má právo odborná porota neodporučiť víťaza na postup do vyššej súťaže.
 4. Okresné kolo súťaže sa uskutoční dňa  22. marca  2017  o 9.00 hod.   v Okresnej knižnici v Poprade.

 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Nedodržaním záväzného termínu na zaslanie záväzných prihlášok stráca škola svoje právo vyslaťreprezentantov do tejto súťaže. Zaslaním záväznej prihlášky sú reprezentanti školy automaticky pozvaní na súťaž.
 2. Recitátorom i pedagogickému sprievodu hradia náklady spojené s účasťou na súťaži vysielajúce školy.
 3. Hlavným organizátorom obvodovej a okresnej súťaže v umeleckom prednese detí Hviezdoslavom Kubín 2015 je Podtatranské osvetové stredisko v Poprade,
 4. spoluorganizátormi sú: Mestský úrad – odbor školstva, mládeže a športu v Poprade, Školský úrad Veľký Slavkov a Okresná knižnica Poprad.

Poznámka:  Recitátori IV. kategórie zašlú prihlášky len do okresného kola, t.j.

                     najneskôr do  15. 3. 2017.

 

Spracovala: Danka Rožárová

   .........................................................................................................................................................................              

EVIDENČNÝ   LIST

recitátora obvodovej postupovej prehliadky v prednese poézie a prózy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  2017

Recitátor

 Meno a priezvisko........................................................................................................................

 Dátum a miesto narodenia: ........................................................... ČIK /OP/ .............................

 Adresa – trvalé bydlisko s PSČ ...................................................................................................

 Adresa – škola/pracovisko...........................................................................................................

 Telefón/fax domov...............................do školy/práce ..........................mobil............................

 

 Predloha, ktorú recitátor prednáša

 Autor............................................................................................................................................

 Názov prednášaného textu...........................................................................................................

 Z knihy /časopisu / s uvedením vydavateľa, roku, príp. čísla  ....................................................

 ......................................................................................................................................................

 Predkladateľ/ka/............................................................................................................................

Spolupráca s pedagógom /lektorom/ metodikom ........................................................................

 

 Postup recitátora

 

 a/ Školské kolo konané

      v................................................................................... dňa.....................................................

      Počet recitátorov....................................Počet divákov...........................................................

      Navrhovateľ /organizátor/.......................................................................................................

      Navrhuje na postup na základe rozhodnutia odbornej poroty pod vedením...........................

      .................................................................................................................................................

 

      Podpis a pečiatka navrhovateľa...............................................................................................

 

 b/ Obvodové kolo konané

      v.........................................................................................dňa.................................................

 Počet recitátorov.............................................Počet divákov.......................................................

 Navrhovateľ/organizátor/ ............................................................................................................

 navrhuje na postup na základe rozhodnutia odbornej poroty pod vedením................................

 ......................................................................................................................................................

 

  Podpis a pečiatka navrhovateľa...................................................................................................

 

 c/ Okresné kolo   konané

      v....................................................................................dňa...........................................................

 

Počet recitátorov.........................................................Počet divákov...........................................

 

 

Navrhovateľ  /organizátor/...........................................................................................................

 

navrhuje na postup na základe rozhodnutia odbornej poroty pod vedením................................

 ......................................................................................................................................................

 

 

 Podpis a pečiatka navrhovateľa....................................................................................................

 

 d/ Krajské kolo konané

      v.......................................................................................dňa..................................................

      Počet recitátorov ..............................................................počet divákov................................

      Navrhovateľ /organizátor/.......................................................................................................

      navrhuje na postup na základe rozhodnutia odbornej poroty pod vedením...........................

      .................................................................................................................................................

 

      Podpis a pečiatka navrhovateľa...............................................................................................

 

 K prihláške je potrebné priložiť

 • textovú predlohu prednesu
 • protokol o výsledkoch súťaže, príp. odborné hodnotenie, vyjadrenie poroty

 

K prihláške je možné priložiť

 • slovo o recitátorovi, fotografie recitátora

.............................................................................................................................................................................

Záväzná prihláška

na obvodovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy I. – III. kategórie

 

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN  2017

 

 

ŠKOLA:  .................................................................................

 

Postupujúci na obvodové kolo na základe výsledkov školského kola:

 

Kategória:           Meno a priezvisko recitátora:                     Autor + názov textu:

 

IV. poézia          .......................................................          ...........................................................

 

IV. próza           ........................................................          ...........................................................

 

 

Postupujúci na  okresné  kolo na základe článku II., bod č. 8 propozícií súťaže:

/účastníci krajských súťaží/

Kategória:/poézia, próza/          Meno  a priezvisko recitátora:                   Autor + názov textu:

 

...................         .................................................               ...........................................................

 

...................         ..................................................              ...........................................................

 

Učiteľ zodpovedný za prípravu recitátorov:

 

 • meno a priezvisko: ........................................................... tel.: .............................................

 

 

 

.....................................................

pečiatka a podpis riaditeľa školy

 

 

V ............................   dňa .......................

 

                                                     ––––––––––––––––––––––––––

 

                          Prihlášku zašlite najneskôr do  15.  februára  2017  na adresu:

                   Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie č.1729/4, 058 01  Poprad,

                   mail: osvetapp@stonline.sk

 

 

 


 


7285526

Úvodná stránka