Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Pásma DFS

Výsledky regionálnej súťaže DFS

Deti deťom2017

Okresnú  súťaž hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorú vymenoval riaditeľ  POS Poprad. Predsedom poroty bol predseda Folklórnej únie na Slovensku Mgr. Štefan Zíma z Bratislavy, Ing. Ladislav Bačinsky a Emil Jasko z Košíc a hodnotili súbory podľa:

– výberu materiálu a jeho spracovanie vzhľadom na vek a interpretačne zručnosti deti

– tanečnej a hudobnej úrovni  interpretov

– celkového umeleckého dojmu a prirodzeného detského prejavu.

 

Na základe tohto hodnotenia zaradili jednotlivé súťažné čísla takto:

 

Okres Kežmarok:

Zlaté pásmo s postupom získal Detský folklórny súbor Maguráčik  Kežmarok za pásmo „Na stromy“,  ktoré choreograficky pripravil Juraj Švedlár.

Pásmo „Na stromy“  spracovaný podľa T. Klempárovej  znázorňuje hry detí goralskej oblasti Horného Spiša pri pasení dobytka, znázorňujúce spracovanie dreva pod Tatrami s ukážkami tradičných goralských tancov Kresaný, Viesna a Žeľona.

Zlaté pásmo s návrhom na postup získal Detský folklórny súbor Goralik Kežmarok  za pásmo „Ked roz bedym vjyľko“ v choreografickej úprave vedúcej Ľudmily Vdovjakovej.

Veľmi obľúbená téma, najmä pre deti, ktoré sa radi hrávajú na rôzne povolania či životné situácie. Chlapci skôr radi medzi sebou súťažia, no čo by neurobili pre tú zábavu s dievčatami.  To, čo deti spozorovali na dospelých, snažia sa napodobniť a takto sa spolu hrajú. Hoci si sem- tam urobia aj na zlosť, no nakoniec ... uvidíte sami.

 

Okres Levoča :

Zlaté pásmo s návrhom na postup získal Detský folklórny súbor Venček Levoča za pásmo „Regruci“ v úprave  pani  učiteľky Mgr. Márie Bariakovej.

Deti pri hre napodobňujú mládencov a dievčatá, ktoré sa lúčia pred odchodom na vojnu.

 

Okres Poprad:

 Zlaté pásmo s postupom získal Detský folklórny súbor Letnička Poprad s pásmom „Majáles“ v úprave vedúcej Bc. Niny Krigovskej.

Scénické spracovanie atmosféry tradičného školského majálesu- spevy, tance , hry na detskej majálesovej zábave.

Zlaté pásmo s návrhom na postup získal Detský folklórny súbor Venček Poprad s pásmom „Anička nám hrala od od maľučka mala“  v choreografii Márie Baranovej , Soňi Fördösovej.

Anička hrala od maľučka mala , až deti roztancovala.

Strieborné pásmo získal Detský folklórny súbor Popradčan Poprad s pásmom „Verbunk a lyžicový“ v choreografii vedúcej Mgr. Evi Oravcovej.

Kruhový verbunkový tanec mládencov, pôvodne verbovací tanec do armády. Lyžicový - používajú sa v ňom dve spojené lyžice, hra tanečníkov s rytmom.

Strieborné pásmo získal Detský folklórny súbor Jánošíček Svit s pásmom Radosť a hra v úprave vedúcej Bc. Vlasty Horňákovej DisArt.

Scénické spracovanie detských hier.

Bronzové pásmo získal Detský folklórny súbor Kochmaník z Hranovnice s pásmom „Tanec na lúke“ v úprave vedúcej Marty Valušovej.

Hry deti na lúke so spevom.

Jednotlivé pásma  súborov naznačili, že nie je potrebné sa obávať o tvorivú potenciu detí, tie  so svojimi vedúcimi pripravili niektoré dnes už zabudnuté hry detí počas pekných dní pod holým nebom. Je veľmi dobré, že v dnešnej dobe a pretechnizovanom svete sa nájde množstvo detí hrajúcich sa podľa dávnych pravidiel hry svojich predkov, aby aspoň takto zachovávali  spomienku na svojich prarodičov.   Podľa hodnotenia poroty bola úroveň týchto okresných súťaží veľmi vysoká, čo sa odzrkadlilo aj pri udeľovaní cien a postupe viacerých kolektívov na reprezentáciu svojho regiónu na krajskej súťaži. Naše kolektívy i v minulých rokoch predstavovali špičku detského folklóru v kraji, čo potvrdzujú ich výsledky. Veríme, že aj v tom to roku prehovoria do popredných ocenení.

Veľká vďaka patrí všetkým, deťom, rodičom a hlavne pedagógom za ich obetavú prácu pri výchove mladej generácie.

 

Juraj Švedlár, odbroný garant podujatia

*****************************************************************************************************************

Propozície

Okresnej postupovej súťaže a prehliadka

detských folklórnych súborov

Deti deťom

26. marca 2017 MsKS Kežmarok a DK  Poprad

 

A.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

I. Charakteristika súťaže

Postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov je Národné osvetove centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov je Národné osvetove centrum.

Realizátorom a organizačným garantom okresnej  postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Deti deťom je Podtatranské osvetové stredisko  v Poprade .

II. Ciele súťaže

Poslanie súťaže je:

1. podporovať rozvoj detských folklórnych súborov;

2. zvyšovať ich umeleckú úroveň;

3. popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej

výchove;

4. viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblasti historicky obývaných

Slovákmi.

B.

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

 

Súťaž ma dvojročnú periodicitu a je postupová. Základným stupňom je region. Krajské postupové súťaže sa musia uskutočniť do 15. mája 2017.

Z regionálnej súťaže môže do krajského kola súťaže postúpiť za jeden okres jedno súťažné číslo s priamym postupom a v odôvodnených prípadoch ďalšie max. 2 čísla s návrhom na postup. O postupe rozhoduje krajská porota na základe DVD nahrávky z regionálnej súťaže, zaslanej jej členom najneskôr 2 týždne pred termínom krajskej súťaže. Porota tak učiní po dohode s organizátorom krajského kola súťaže. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje pravo postup neudeliť.

Z krajskej postupovej súťaže môže postúpiť na celoštátnu úroveň jedno súťažné číslo priamym postupom. V odôvodnených prípadoch môže odborná porota udeliť návrh na postup i ďalším dvom kolektívom. Vyber sa v tomto prípade uskutočni na základe DVD nahrávok z krajských súťaži prostredníctvom odbornej poroty celoštátnej súťaže. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje pravo postup neudeliť. Výnimky termínov schvaľuje a povoľuje vyhlasovateľ súťaže.

C.

ORGANIZAČNÉ A ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

I. Organizačné zabezpečenie

Na súťaži sa môžu zúčastniť detské folklórne kolektívy so súťažným číslom spracúvajúcim tradičnú ľudovú kultúru z územia Slovenska a z oblasti historicky obývaných Slovákmi, ktoré v minulosti neboli prezentovane na tejto súťaži a nie sú staršie ako 5 rokov. Súťažiaci kolektív musí mať sídlo v Slovenskej republike, resp. na území historicky obývanom slovenskou menšinou v zahraničí.  Z toho istého folklórneho kolektívu môže byť prihlásená maximálne 1 choreografia. Členovia súboru môžu v roku konania festivalu dovŕšiť vek 15 rokov (nesmú prekročiť vek 16 rokov). Pri hudobnom sprievode je preferovaná detská Ľudova hudba. Súbory sa predstavia so  súťažnými číslami v časovom rozpätí 3 – 10 minúť, prezentujúcimi tradičný materiál vhodný pre detského interpreta. Počet účastníkov súťaže z jedného súťažiaceho kolektívu je obmedzený na maximálne 40 osôb vrátané vedúcich a vodiča autobusu.

II. Odborné zabezpečenie

Okresnú  súťaž bude hodnotiť trojčlenná odborná porota, ktorú vymenuje riaditeľ  POS Poprad .  

Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedajú organizátori a predseda poroty, ktorý

spracúva a odovzdáva usporiadateľom výsledky súťaže vo forme protokolu, ktorý obsahuje

odbornú analýzu a zdôvodnenie rozhodnutia poroty.

Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažných čísel do zlatého, strieborného či bronzového pásma. V odôvodnených prípadoch môže odborná porota udeliť zvláštne ceny.  Všetci súťažiaci získajú diplomy.

Členovia odborných porôt budú hodnotiť:

– vyber materiálu a jeho spracovanie vzhľadom na vek a interpretačne zručnosti deti;

– tanečnú a hudobnú úroveň interpretov;

– celkový umelecky dojem a prirodzený detsky prejav.

D.

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

Na okresnom súťaži sa kolektívy zúčastňujú na vlastné náklady resp. na náklady zriaďovateľa súboru.  Organizátor zabezpečuje a hradí odbornú porotu,  technické zabezpečenie /nájom priestorov a ozvučenie/ , diplomy a prípadne ceny.

E.

TERMÍNY A KONTAKTY

I. Okresné kolo

Miesto konania : MsKS Kežmarok /pre okres Kežmarok/,  DK Poprad /pre okresy Poprad a Levoča/

Dátum konania: 26. 3. 2017

Organizátor: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

Kontakt: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad, osvetapp@stonline.sk 052/ 77 22 466,

Zodpovedná osoba:  Juraj Švedlár, osvetapp@stonline.sk 052/ 77 22 466, 0905 398 092

II. Krajské kolo

Miesto konania: DK Raslavice

Dátum konania: 30. 4. 2017

Organizátor: Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov

Kontakt: Hornošarišske osvetove stredisko, hosbardejov@gmail.com, 054/4722275

Zodpovedná osoba: Mgr. Maria Harňaková, hosbardejov@gmail.com, 0903251629

III. Celoštátne kolo

Miesto konania: Liptovsky Mikuláš, Likavka

Dátum konania: 3. – 4. júna 2017

Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetove centrum

Kontakt: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, www.nocka.sk

Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Babčaková, PhD., katarina.babcakova@nocka.sk,

02/20471257

Organizačný garant celoštátneho kola: Liptovské kultúrne stredisko

Zodpovedná osoba: Ing. Michaela Košová, mkosova@vuczilina.sk, 0905832950

 

F.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Záväzná prihláška na okresnú postupovú súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov

Deti deťom 2017

Názov kolektívu: ..........................................................................................................................

Zriaďovateľ: .................................................................................................................................

Meno a adresa vedúceho: ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Č. tel.: ......................................................... e-mail: ....................................................................

Názov súťažného čísla: ................................................................................................................

Stručná charakteristika programu: .............................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Autor choreografie: .....................................................................................................................

Autor hudobnej úpravy:

Minutáž: .............. Počet účinkujúcich: ............... Celkový počet členov: ...................................

Stručná charakteristika kolektívu (rok vzniku, história, repertoár, ...)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Techničke požiadavky: ................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Počet členov, ktorí sa zúčastnia: a) muži

b) ženy

Usporiadateľ si vyhradzuje právo audio a videonahrávok z priebehu súťažných a sprievodných podujatí, ktoré sa môžu použiť na metodicky,  propagačne a dokumentačne

účely.

Uvedený folklórny kolektív sa záväzné prihlasuje na okresnú súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov 2017 a vyhlasuje, že je oboznámený s propozíciami súťaže.

 

V  ..................................... dňa ....................................

 

                                                                                                                          ..................................

                                                                                                                                       Podpis

Prihlášku zašlite na adresu POS Poprad, alebo e-mailom? osvetapp@stonline.sk   do 

1. 3. 2017!

 

Poznámka: V prípade nejasností kontaktujte odborného pracovníka POS Poprad:

Juraj Švedlár

POS Poprad

Sobotské námestie 1729/4

058 01 Poprad

052/77 22 466, 0905 398 092

e-mail: osvetapp@stonline.sk


 


6607647

Úvodná stránka