Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Podtatranská fotografia

Podtatranská fotografia 2018 - Vyhodnotenie regionálnej súťaže.

 

 

Termín vyhodnotenia : 21.3.2018

Porota: Ing. Miro  Kováč – fotograf – predseda poroty

               Danka Rožárová – zást. riaditeľa POS

               Vladimír Vlado – prac. ZUČ POS

Počet prihlásených autorov: 16

I.skupina /do 16 r./: 7

II.skupina /do21r./: 5

III.skupina /nad 21 r./: 4

 

Počet prihlásených fotografií: 50

 

Výsledky súťaže

 

I.veková skupina  -  ČB fotografia

1. miesto  - Mária Mezovská, L.Teplička za dielo – „Majestátnosť  hôr“

                                 -  F. fotografia

1. č.u. s postupm  -  Mária Mezovská, L.Teplička za diela – „Za horami,za dolami v L.Tepličke“

                                                                                                          „Čaro  oblohy“

2. č.u. s postupom  -  Tatiana Gnojčáková, L.Teplička za dielo  -  „Sila stromu“

3. č.u. s postupom  -  Katarína Smolárová, L.Teplička za dielo  -  „Schody do neba“

 Postupujúci autori, ktorí neboli ocenení:

                                        Ema Bulavová, L.Teplička za dielo  -  „V zajatí ľadových kryštálov“

                               Alexandra Bulavová, L.Teplička za dielo  -  „Pod snehovou prikrývkou“

                                   Jonatán Bendík, Poprad za diela  -  „Pýcha Slovenska“

                                                                                                   „Rozhnevané nebesá“

 

II.veková skupina  -  ČB fotografia

1.č.u. s postupom  -  Matúš Sarna, Kežmarok za dielo  -  „Plynutie času“

                                      F. fotografia

1. č.u. s postupom  -  Samuel Turan, Važec za dielo  -  „Veľké môže byť aj malé“

2. č.u. s postupom  -  Richard Lach,  Kežmarok za dielo  -  „Sila svetla“

 

III.veková skupin  -  ČB fotografia

1.miesto  -   Michal Gurník, Poprad za diela  -  „Zlatý rez“, „Na mori“. „Domáci kozmetický salón“,

                                                                                   „Jesenná podtatranská“, „Wind“

2.miesto  -  Martin  Purtz, Poprad za diela  -   „Siluety“, „Inferno“, „Veterné Tatry“, „Stratené údolie“

                                                                                 „Odpočinok“

3.miesto  -  Matúš  Matava, Sp.Belá za diela  -  „Strážcovia Fangornu“, Kopské sedlo“,

                                                                                    „V rúšku tajomstva“

                                      F. fotografia

1.miesto  -  Matúš  Matava, SP.Belá za diela  -  „Zlatá brána“, „Tanec lesných víl“, „Farby noci“,

                                                                                       „Milenci“, „Noc Margity Czóbelovej“

2.miesto  -  Michal  Gurník, Poprad za diela  -   „Step“, „Slovácko i.,II.,III.“

3.miesto  -  Martin  Purtz, Poprad za diela  -  „Pieninské hmly 1.,2.,3.“,

                                                                                „Mrazivý podtatranský deň 1.,2.

1.č.u. s postupom  -  František  Žoldák  za diela  -  „Na jarmoku“, „Z nákupu“

 

 

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne

 

Regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov sa zúčastnili súťažiaci vo všetkých vekových skupinách a kategóriach čiernobielej a farebnej fotografie.

V I. vekovej skupine do 16 rokov sa prihlásilo najviac súťažiacich s veľkou prevahou farebnej fotografie. V kategórii čiernobielej fotografie porota ocenila vysokú technickú úroveň práce „Majestátnosť hôr“ autorky Márii Mezovskej 13.r., ktorá spĺňa kompozičné kritéria. Spolu s ostatnými 4 súťažiacimi je členkou fotografického krúžku CVČ pri ZŠ a MŠ v Liptovskej Tepličke. Zameriavajú sa na krajinársku tématiku, hľadanie fotografického detailu v krajine. Z predložených súťažných prác je vidieť, že práca v krúžku prináša výsledky. K ďalšiemu napredovaniu doporučujeme konfrontáciu v súťažiach a stretnutia s vyspelejšími autormi. Preto porota umožnila všetkým súťažiacim členom krúžku postup do krajského kola.

Súťažiaci II. vekovej skupiny do 21 rokov sa zamerali na fotenie artefaktov s pokusom nájsť svojský prístup k danej tématike. Porota doporučuje  viac  pracovať na odstraňovaní chýb v kompozičnom riešení. V menej zastúpenej krajinárskej tématike autori nezvládli technickú úroveň vyhotovenia.

V najmenej zastúpenej vekovej skupine nad 21 rokov súťažili autori v obidvoch kategóriach. Ich práce,najmä v krajinárskej tématike spĺňajú kompozičné kritéria a technickú úroveň spracovania. Zastúpená je aj fotografia artefaktu a reportážna fotografia. Jeden nový autor pracoval technikou luminofrafie. Porota umožnila pridelením čestného uznania 1 autorovi súťažiť na vyššom stupni súťaže.

 

Zdôvodnenie výsledkov súťaže

 

Porota pri hodnotení prác posudzovala zvládnutie kompozičného a estetického kritéria a technickú kvalitu. Vybrala práce na výstavu s následným určením poradia a odporučenia na krajskú súťaž. Autorom, najmä najmladšej vekovej skupiny do 16 rokov pridelením čestných uznaní s postupom a autorom, ktorí neboli ocenení porota umožnila súťažiť na krajskom kole.

 

Pozitíva a negatíva súťaže

 

Pozitíva: U dlhodobo prispievajúcich autorov skupiny III. nad 21 rokov, štandartne kvalitná úroveň súťažných prác s novými komunikačnými prejavmi a využívaním nových techník spracovania.

 

Negatíva: Malý počet autorov prihlásených do súťaže vo všetkých vekových skupinách. Vo vekových skupinách I. a II. súťažné práce ešte stále nespĺňajú základné kritéria, ako formát, kvalitu papiera, minimálnu technickú úroveň. Chýba kompozícia záberov. Nedostatky pri práci so svetlom a priestorom sa niekedy vyskytujú aj u vyspelejších autorov. Odstraňovanie týchto nedostatkov je dôležité najmä v najmladšej vekovej skupine, napr. cieľavedomou prácou vo fotografických krúžkoch a kluboch.

Porota konštatuje aj to,že do súťaže nezaslali práce aktívne fotografické kluby pôsobiace v okrese a okolí. Veríme, že je to len dôsledok nedostatočnej a nesprávne interpretovanej komunikácie a do budúcna sa tento problém vyrieši. Dlhodobo už absentujú práce z okresu Levoča, čiastočne aj z Kežmarku. Tento nedostatok bude potrebné analyzovať a autorov pôsobiacich v tomto regióne inšpirovať do zapojenia sa vo fotografickom projekte AMFO.

 

 

Vypracoval: V. Vlado


 

Vyhodnotenie medziokresnej súťaže

45. ročník

Podtatranská fotografia

 

 

Termín konania výstavy: 12.4.2017 – 4.5.2017

Porota:  Ing. Miro Kováč – fotograf – predseda poroty

              Danka Rožárová- zástupca riaditeľa POS Poprad

             Vladimír Vlado – pracovník ZUČ POS Poprad

 

Vyhlasovateľ: NOC Bratislava

 

Prihlásení autori: 42

Počet prihlásených fotografií: 154

 

Skupiny súťažiacich:

I. skupina / do 16 rokov /: 15

II. skupina / do 21 rokov /: 11

III. skupina / nad 21 rokov /: 16

 

 

Kategórie: čiernobiela, farebná fotografia.

 

Porota hodnotila prihlásené práce trojstupňovo:

1.technická kvalita

2.výber prác na výstavu

3. určenie poradia a odporučenie na krajskú súťaž

 

Pri hodnotení sa prihliadalo na obsah, farebnosť, kompozíciu, autorský štýl, estetické hodnotenie, komunikačný význam fotografie. Súťažné práce boli námetovo rôznorodé s prevahou farebnej fotografie.

Práce boli ocenené po skupinách a kategóriach s určením aj bez určenia poradia a čestnými uznaniami s postupom na krajskú súťaž. Ocenené práce postupujúce na AMFO v Starej Ľubovni – krajskú súťaž, spĺňajú kritériá technickej, estetickej a etickej úrovne. Obdobne aj práce s udeleným čestným uznaním  sú vystavené na tomto 1. kole postupovej súťaže.

 Z priestorových dôvodov nie sú vystavené všetky ocenené fotografie. Organizátori chceli odprezentovať čo najväčší počet prihlásených autorov. 45.. Ročníka medziokresnej postupovej prehliadky amatérskych fotografov sa zúčastnil veľký počet autorov, najmä v skupine do 16 rokov – 15, do 21 rokov – 11. Boli to žiaci ZŠ a SŠ, najmä z okresu Kežmarok.  Nadštardatne obsadenú skupinu nad 21 rokov – 16, tvorili autori z okresu Poprad.   

Porota kladne zhodnotila veľký záujem o súťaž v najmladšej vekovej skupine do 16 rokov, no zároveň upozorňuje, že veľa fotografií nespĺňa kritéria, ako  kvalitu papiera, minimálnu technickú úroveň, ostrosť záberov. Chýba kompozícia záberov. Nedostatky pri práci so svetlom a priestorom sa vyskytujú aj u vyspelejších autorov. Na odstraňovanie týchto nedostatkov by sa malo prihliadať najmä v najmladšej vekovej skupine. Tieto kritéria hodnotenia sú vypracované v zhode s propozíciami svetovej organizácie pre umeleckú fotografiu FIAP.Fotografie amatérskych fotografov z nášho regiónu pravidelne súťažia na celoštátnej úrovni a sú prezentované aj v zahraničí, kde dodržiavanie týchto pravidiel FIAP je povinné a akceptované.

Každoročné vyhlasovanie a organizovanie tejto súťaže potvrdzuje záujem autorov, aj mladších vekových skupín, súťažiť a vystavovať svoje fotografie. Na krajskú súťaž postupujú ocenené práce a práce ohodnotené čestným uznaním.

Oceneným autorom želáme veľa tvorivých nápadov a záujem prezentovať ďalej svoju tvorbu. Nech táto záľuba vo fotografovaní naďalej prináša radosť, uspokojenie a umelecký zážitok im aj divákom.

 

Vyhodnotenie:

I. skupina / autori do 16 rokov /: Bez určenia poradia a kategórií

Cena a postup -

Timea  Budzáková, Spišská Stará Ves za fotografie: „Zimné čaro 1.“, „Zimné čaro 3.“

Cena a postup –

Filip  Šimon, Svit za fotografiu: „Pohľad“

Cena a postup –

Barbora  Kuchčáková, Kežmarok za fotografiu „Sound of streets“

 

Čestné uznanie s postupom –

Denis  Gális, Kežmarok za fotografiu „Krajina – Rovina“

Stella  Debreová, Kežmarok za fotografiu „Rodina“

 

II. skupina / autori do 21 rokov /: Bez určenia kategórie

1.miesto a postup –

Tomáš  Labovský, Kežmarok za fotografiu „Pija – tika“

2.miesto a postup –

Kristína  Kapustová, SUŠ Kežmarok/Lieskovany/ za fotografie „Bez konca“,“Prvý kontakt“

3.miesto a postup –

Monika Mária Baluchová, SUŠ Kežmarok/Iliašovce/ za fotografiu „6. Zmysel“

 

Čestné uznanie s postupom –

Dominik  Žid,SUŠ Kežmarok/Litmanová/ za fotografiu „Nekonečná cesta“

 

III. skupina / autori nad 21 rokov/:

Kategória FF

1.miesto a postup –

Michal  Gurník, Poprad za fotografiu „Hľadáčikom zrkadlovky“

2.miesto a postup –

Martin  Purtz, Poprad za fotografie „Ráno pri Telgárte 1.“,“Ráno pri Telgárte 3.“

3.miesto a postup –

Jirko  Salzmann, Poprad za fotografie „VN“,“Kroky“,Aj amatéri sú rýchli“

3.miesto a postup –

Pavol  Ondruš, Poprad za fotografie „Breza vo vetre“,“Tanec“,“Motýľ 1.“

 

Čestné uznanie s postupom –

Karol  Nowak, Poprad za fotografie „Les v hmle“,“Svetlo lesa“,“Ticho“

Melánia  Jandurová, Poprad za fotografie „Zlatovláska“,“Dve tváre“

Miroslav  Bendík, Sp. Bystré za fotografiu „Nad vodou,pod vodou“

 

 

Kategória ČBF

1.miesto a postup –

Pavol  Ondruš, Poprad za fotografiu „Pokoj na hladine“

1.miesto a postup –

Martin  Purtz, Poprad za fotografie „Lesné vzdychy 1. – 3.“,Nádej 1. – 2.“

2.miesto a postup –

Dalibor  Papcún, Poprad za fotografie „Džentlmen“,“Veľkosť človeka“,“Každý iný,všetci rovní“

2.miesto a postup –

Jirko  Salzmann, Poprad za fotografie „Parking“,“Loptička“,“Zahodené detstvo“

3.miesto a postup –

Karol  Nowak, Poprad za fotografie „Návrat“,“Bez domova“,“Ľudia ktorí nesú drevo“

 

Čestné uznanie s postupom –

Dávid  Tatarčiak, Hôrka za fotografie „Vývoj“,“O slobode“,“Ľahostajná“

Tomáš  Rázga, Poprad za fotografie „Amazónka 2.“,“Svetlo poznania 2.“

 

 

 

Krajská  súťaž AMFO v Starej Ľubovni sa uskutoční: od 2.6.2017do 30.6.2017.

 

V Poprade : 29.3.2017

 

 

Vypracoval predseda poroty: Ing. Miro Kováč

 


 

Propozície : Podtatranská fotografia 2017

               PODTATRANSKÉ  OSVETOVÉ  STREDISKO  V POPRADE

      PODTATRANSKÁ    FOTOGRAFIA    2017

                                        Propozície regionálnej súťaže amatérskej fotografie

 

Termín konania:  12. apríla 2017

Miesto konania:  Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

 

Uzávierka súťaže:  24. marca 2017

 

Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

 

Poslanie súťaže:

   Podtatranská fotografia je regionálna súťaž a výstava. Je súťažným výberom na krajské kolo AMFO 2017. V roku 2017 sa uskutoční 45. ročník  Jej cieľom je rozvíjať záujmy,umeleckú kreativitu,nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti,na autorské vyjadrenie názorov,postojov,skúseností jednotlivcov i kolektívov v podtatranskom regióne.

/ okresy Poprad,Kežmarok,Levoča /. Je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov,študentov a dospelých,jednotlivcov a členov fotoklubov.

Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti amatérskych fotografov. Prezentuje diela rôzneho tematického a žánrového zamerania a umožňuje porovnávanie ich umeleckej a technickej úrovne.  Rozvíja umelecký talent i technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času.

 

Priebeh súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž sa člení do skupín podľa veku autorov a kategórií podľa formy spracovania.

 

Skupiny súťažiacich:

 

  1. skupina – autori do 16 rokov / nar. po 6.11.2001 /

kategória – čiernobiela fotografia

                -  farebná fotografia

      II.        skupina – autori do 21 rokov / nar. po 6.11.1996 /

             kategória – čiernobiela fotografia

                             - farebná fotografia

III.      skupina – autori nad 21 rokov       / okrem poslucháčov a absolventov študijného

            kategória – čiernobiela fotografia                                             odboru fotografia /

                            - farebná fotografia                                                      

 

Kategória – Multimediálna prezentácia: Rozdelenie do skupín podľa veku sa neuplatňuje. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku. Platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie.

 

Organizačné zabezpečenie:

 

   Regionálne kolo súťaže organizačne a finančne zabezpečuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade. Do súťaže nemožno prihlásiť fotografiu alebo multimediálnu prezentáciu, ktorá už na Podtatranskej fotografii súťažila v minulosti. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.

Odbornú porotu pre Podtatranskú fotografiu menuje riaditeľ POS. Porota navrhuje ocenené a vystavené fotografie, multimed. prezentácie, predovšetkým umelecky hodnotné a technicky zvládnuté na postup do krajského kola.

 

Technické podmienky:

 

Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm

/ aj 30 x 45 cm/ a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany, ako aj rozmer

30 x 30 cm.  Pre kategóriu multimediálnych prezentácií – fotografií,ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu,je pre nosič DVD odporučený formát DVD – VIDEO, pre nosič

USB kľúč a pre dátove úložiska / Uschovna, WeTransfer a i./ odporúčame formát súborov s príponou „ mp4“ /kontajner/, rozlíšenie max.. rozsahu HDTV 1080i / 1920 x 1080 bodov /.

Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.

Identifikačné údaje: Na rube každej fotografie musí byť uvedené meno,priezvisko,adresa a vek autora, e-mailová adresa,telefónne číslo,názov fotografie,rok jej vzniku,súťažná skupina a kategória. Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie, samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

Prihláška: K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku s podpisom.

Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do regionálneho kola prijaté.

 

Súťažné fotografie a prezentácie je potrebné doručiť najneskôr do 24.marca 2017 na adresu  Podtatranské osvetové stredisko

Sobotské námestie  1729/4

058 01 Poprad – Spišská Sobota

 

                Termín konania vernisáže:  12. apríla 2017   o 15.30 hod.

                 Výstava prác:   od 12. apríla do 4. mája 2017

 

Propozície regionálnej súťaže a následne vyhodnotenie budú uverejnené na stránke:

www.osvetapoprad.sk

 

         S pozdravom                                                        

                                                                                                PaedDr.  Peter  ŠUCA

                                                                                                 riaditeľ  POS Poprad

 

Kontakt: Vladimír Vlado

                052/7722466

                e-mail: osvetapp@stonline.sk

 

 

          Uvedený termín konania vernisáže je zároveň pozvánkou !!!

 

 

******************************

Prihláška

   na   regionálnu   súťaž

 

 

Podtatranská  fotografia   2017

 

 

Meno a priezvisko:  ....................................................................................................................

Adresa:  .......................................................................................................................................

Vek/rok narodenia autora:  .......................................     tel.číslo:............................................

e-mail:  .........................................................................................................................................

Prosíme uviesť e-mailovú adresu pre rýchlu komunikáciu

 

 

Prihlásené práce

 

Súťažné skupiny:

 

I.    skupina  -  autori do 16 rokov

 

II.   skupina  -  autori do 21 rokov

 

III.  skupina  -  autori nad 21 rokov

 

Skupinu v ktorej sa autor prihlasuje do súťaže  prosíme vyznačíť podčiarknutím!

 

Kategórie:                Názov  diela                                                                       rok vzniku

 

Farebná fotografia  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

 

Čiernobiela fotografia  .........................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

 

Multimediálna         ..............................................................................................................

prezentácia              ...............................................................................................................

fotografií                  ...............................................................................................................

 

      Vyhlasujem,že všetky uvedené informácie sú správne a súhlasím s podmienkami súťaže.

 

 

                                                                                                            ......................................

                                                                                                              dátum a podpis autora


 

Vyhodnotenie medziokresnej súťaže

44. ročník

Podtatranská fotografia

 

 

Termín: 19.4.2016-6.5.2016

Porota:  Ing. Miro Kováč – fotograf – predseda poroty

              Danka Rožárová- zástupca riaditeľa POS Poprad

             Vladimír Vlado – pracovník ZUČ POS Poprad

 

Vyhlasovaľ: NOC Bratislava

 

Prihlásení autori: 37

/ jeden autor súťažil s 34 fotografiami /

Počet prác: 155 fotografií, 1 multimediálna prezentácia

 

Zastúpené kategórie: všetky

I. skupina / do 16 rokov /: 17

II. skupina / do 21 rokov /: 11

III. skupina / nad 21 rokov /: 8

Multimediálna prezentácia: 1

 

Kategóírie: čiernobiela, farebná fotografia, multimediálna prezentácia

 

Porota hodnotila prihlásené práce trojstupňovo:

1.technická kvalita

2.výber prác na výstavu

3. určenie poradia a odporučenie na krajskú súťaž

 

Pri hodnotení sa prihliadalo na obsah, farebnosť, kompozíciu, autorský štýl, estetické hodnotenie, komunikačný význam fotografie. Súťažné práce boli námetovo rôznorodé s prevahou farebnej fotografie, 1 autorka sa prihlásila s multimediálnou prezentáciou.

Práce boli ocenené po skupinách, s určením aj bez určenia poradia a čestnými uznaniami. Ocenené práce postupujúce na AMFO v Starej Ľubovni – krajskú súťaž, spĺňajú kritériá technickej, estetickej a etickej úrovne. Obdobne aj práce s udeleným čestným uznaním  sú vystavené na tomto 1. kole postupovej súťaže.

 Z priestorových dôvodov nie sú vystavené všetky ocenené fotografie. Organizátori chceli odprezentovať čo najväčší počet prihlásených autorov. 44. Ročníka medziokresnej postupovej prehliadky amatérskych fotografov sa zúčastnil veľký počet autorov, najmä v skupine do 16 rokov – 17, do 21 rokov – 11. Boli to žiaci ZŠ a SŠ, najmä z okresu Kežmarok. Najmladší účastník mal 12 rokov. Štandartne obsadenú skupinu nad 21 rokov – 8, tvorili autori z okresu Poprad.  Jediná multimediálna prezentácia spĺňa požiadavky vyhlasovateľa súťaže, jednotnej dejovej a výtvarnej línie a postupuje na vyššiu súťaž.

Porota kladne zhodnotila veľký záujem o súťaž v najmladšej vekovej skupine do 16 rokov, no zároveň upozorňuje, že veľa fotografií nespĺňa základné formálne kritérium, uvedené v propozíciách – rozmery, a ďa1šie kritéria, ako  kvalitu papiera, minimálnu technickú úroveň, ostrosť záberov. Chýba kompozícia záberov. Nedostatky pri práci so svetlom a priestorom sa vyskytujú aj u vyspelejších autorov. Na odstraňovanie týchto nedostatkov by sa malo prihliadať najmä v najmladšej vekovej skupine. Tieto kritéria hodnotenia sú vypracované v zhode s propozíciami svetovej organizácie pre umeleckú fotografiu FIAP. Je na škodu, keď súťažné práce, len pre nedodržanie rozmerov, porota nemôže posunúť vyššie. Pritom fotografie amatérskych fotografov z nášho regiónu pravidelne súťažia na celoštátnej úrovni a sú prezentované aj v zahraničí, kde dodržiavanie týchto pravidiel FIAP je povinné a akceptované.

Každoročné vyhlasovanie a organizovanie tejto súťaže potvrdzuje záujem autorov, aj mladších vekových skupín, súťažiť a vystavovať svoje fotografie. Na krajskú súťaž postupujú ocenené práce.

Oceneným autorom želáme veľa tvorivých nápadov a záujem prezentovať ďalej svoju tvorbu. Nech táto záľuba vo fotografovaní naďalej prináša radosť, uspokojenie a umelecký zážitok im aj divákom.

 

Vyhodnotenie:

I. skupina / autori do 16 rokov /:

Kategória ČB

 

Cena a postup– Paula Lopatovská, Spišská Belá / Kvapky na skle /

 

Kategória FB 

 

Cena a postup- Timea Budzáková, Spišská Stará Ves / PICT 3, PICT 4, PICT 7 /

Cena a postup- Gabriela Mašlonková, Kežmarok / Vek Zeme /

Čestné uznanie- Michal Milán, Poprad / Farby vody /

 

II. skupina / autori do 21 rokov /:

Kategória ČB

 

1. miesto a postup- Klaudia Garabášová, Spišská Belá / Životný štýl I,II, III /

2.miesto a postup- Natália Chovaňáková, Spišská Belá / Chmúrne dni /

Čestné uznanie- Patrícia Tomaškovičová, Ľubica / Priatelia /

Čestné uznanie- Juraj Berger, Telgárt / Diptych: Stare vs.Nové /

 

Kategória FB

 

Cena a postup- Monika Ferenčáková, Kežmarok / Kráčaš, premýšľaš a dvíhaš hladiny myšlienok /

Čestné uznanie – Nikola Fečundová, Poprad / Rodina, Dvorenie /

Čestné uznanie- Romana Ležáková, Kežmarok / Prázdnota, Sloboda, Voľby života /

Čestné uznanie- Natália Chovaňáková, Spišská Belá / Katka /

 

III. skupina / autori nad 21 rokov/:

Kategória ČB 

 

Cena a postup- Dávid Tatarčiak, Hôrka / Alter Ego, Cesta do zabudnutia, Odhalený,

                                                                   Vyvolený, Melanchólia/

Cena a postup- Martin Purtz, Poprad / Spišská dominanta, Dedina sa zobúdza, Z rannej hmly /

Čestné uznanie- Jirko Salzmann, Poprad / Dvaja /

Čestné uznanie- Karol Nowak, Poprad / Mesto 2/

Čestné uznanie- Michal Gurník, Poprad / Nálady podľa hrušiek,  Pohádaní,  Zmierenie /

Čestné uznanie- Anna Slebodová, Poprad / Svetelná kreácia, Zrodenie /

 

 

Kategória FB

Cena a postup- Pavol Ondruš, Poprad / Maľba na vode, Hviezdne nebo nad Marou, Temná cesta /

Ccena a postup- Karol Nowak, Poprad / Krajina II,III,IV /

Cena a postup- Martin Purtz, Poprad / Horehronské zákruty I, Jesenné spišské ráno, Krajina

                                                              Pod Spišskou Magurou

Cena a postup- Michal Gurnik, Poprad /Triptych: Leto, Jeseń, Zima /

Cena a postup- Jirko Salzmann, Poprad / za kolekciu 11 fareb.fotografií /

Čestné uznanie- Miroslav Bendík, Spišské Bystré / Prebúdzanie Jari I, Prebúdzanie Jari II /

 

kagegória multimediálna prezentácia

Cena a postup- Alžeta Barbuščáková, Spišská Nová Ves / Priblíženie k mestu /

 

Krajská  súťaž AMFO v Starej Ľubovni sa uskutoční: od 3.6.2016 do 30.6.2016.

 

V Poprade

12.4.2016

 

Vypracoval predseda poroty: Ing. Miro Kováč

 

 

 

*********************************************************************************************************************

 

PODTATRANSKÉ  OSVETOVÉ  STREDISKO  V POPRADE

PODTATRANSKÁ    FOTOGRAFIA    2016

propozície regionálnej súťaže amatérskej fotografie

 

 

Termín konania:  19. apríla  2016

Miesto konania:  Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

Uzávierka súťaže:  1. apríla  2016

Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

 

Poslanie súťaže:

Podtatranská fotografia je regionálna postupová súťaž spojená s  výstavou súťažným prác.

Je súťažným výberom na krajské kolo AMFO 2016. V roku 2016 sa uskutoční 44. ročník 

Jej cieľom je rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie,  technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby pre širokú neprofesionálnu verejnosť. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností jednotlivcov i kolektívov v podtatranskom regióne. / okresy Poprad, Kežmarok, Levoča /. Je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a dospelých, jednotlivcov a členov fotoklubov – neprofesionálov.

Súťaž napomáha k vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti amatérskych fotografov. Prezentuje diela rôzneho tematického a žánrového zamerania a umožňuje porovnávanie ich umeleckej a technickej úrovne.  Rozvíja umelecký talent, technické danosti účastníkov – mladých tvorcov, dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času.

 

Priebeh súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž sa člení do skupín podľa veku autorov a kategórií podľa formy spracovania.

 

Skupiny súťažiacich:

 

I. skupina – autori do 16 rokov / nar. po 6.11.2000 /

    kategória – čiernobiela fotografia

                -  farebná fotografia

 

 II.  skupina – autori do 21 rokov / nar. po 6.11.1995 /

       kategória – čiernobiela fotografia

                             - farebná fotografia

 

III.  skupina – autori nad 21 rokov       / okrem poslucháčov a absolventov            

                                                                         študijného odboru fotografia /

       kategória – čiernobiela fotografia           

                            - farebná fotografia                                                      

 

Kategória – Multimediálna prezentácia: Rozdelenie do skupín podľa veku sa neuplatňuje. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku. Platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie.

 

 

 

Organizačné zabezpečenie:

 

 Regionálne kolo súťaže organizačne a finančne zabezpečuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade. Do súťaže nemožno prihlásiť fotografiu alebo multimediálnu prezentáciu, ktorá už na Podtatranskej fotografii súťažila v minulosti. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.

 

Odbornú porotu pre Podtatranskú fotografiu menuje riaditeľ POS. Porota navrhuje ocenené a vystavené fotografie, multimed. prezentácie, predovšetkým umelecky hodnotné a technicky zvládnuté na postup do krajského kola.

 

Technické podmienky:

 

Formát:

 

Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm

/ aj 30 x 45 cm/ a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany, ako aj rozmer

30 x 30 cm. 

 

Pre kategóriu multimediálnych prezentácií – fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je pre nosič DVD odporučený formát DVD – VIDEO, pre nosič

USB kľúč a pre dátove úložiska / Uschovna, WeTransfer a i./ odporúčame formát súborov s príponou „ mp4“ /kontajner/, rozlíšenie max.. rozsahu HDTV 1080i / 1920 x 1080 bodov /.

Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok -KONIEC.

 

Identifikačné údaje:

 

Na rube každej súťažnej fotografie musí byť uvedené

 

meno, priezvisko autora

adresa

vek autora

e-mailová adresa

telefónne číslo

názov fotografie

rok jej vzniku

súťažná skupina a kategória

 

Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie.

 

Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie, samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

 

 

 

Prihláška

 

K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku s podpisom.

Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do regionálneho kola prijaté.

 

Súťažné fotografie a prezentácie je potrebné doručiť

najneskôr do 1: apríla 2016 na adresu: 

Podtatranské osvetové stredisko

Sobotské námestie  1729/4

058 01 Poprad – Spišská Sobota

na obálku napísať: Podtatranská fotografia 2016

Termín konania vernisáže:  19. apríl 2016  o 15.30 hod.

Výstava prác:   od 19.4.  do  6.5. 2016

Kontakt: Vladimír Vlado

                052/7722466

                e-mail: osvetapp@stonline.sk

Uvedený termín konania vernisáže je zároveň pozvánkou !!!

 

 

....................................................................................................................................................................

Prihláška    na   regionálnu   súťaž

Podtatranská  fotografia   2016

 

 

Meno a priezvisko:  ....................................................................................................................

Adresa:  .......................................................................................................................................

Vek/rok narodenia autora:  .......................................     tel.číslo:............................................

e-mail:  .........................................................................................................................................

Prosíme uviesť e-mailovú adresu pre rýchlu komunikáciu

 

 

Prihlásené práce

 

Súťažné skupiny:

 

I.    skupina  -  autori do 16 rokov

 

II.   skupina  -  autori do 21 rokov

 

III.  skupina  -  autori nad 21 rokov

 

Skupinu v ktorej sa autor prihlasuje do súťaže  prosíme vyznačíť podčiarknutím!

 

Kategórie:                Názov  diela                                                                       rok vzniku

 

Farebná fotografia  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

 

Čiernobiela fotografia  .........................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

                                  ...............................................................................................................

 

Multimediálna         ..............................................................................................................

prezentácia              ...............................................................................................................

fotografií                  ...............................................................................................................

 

      Vyhlasujem,že všetky uvedené informácie sú správne a súhlasím s podmienkami súťaže.

 

 

                                                                                                            ......................................

                                                                                                              dátum a podpis autora

 

.............................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 


 

Podtatranská fotografia 2015

Vyhodnotenie medziokresnej súťaže:

43. ročník Podtatranská fotografia 2015

 

Termín: 13.4 -30.4 2015

Porota: Ing. Miro Kováč – fotograf

                    Danka Rožárová – zástupca riaditeľa POS PP

                    Vladimír Vlado – pracovník ZUČ POS PP

Vyhlasovateľ: NOC Bratislava /AMFO /

 

Prihlásení autori: 13 / 8 nových /

/Jeden autor súťažil  až s 32 prácami/

Zastúpené kategórie a skupiny: všetky

Skupina I: do 16 rokov : 3

Skupina II: do 21 rokov: 1

Skupina III: nad 21 rokov : 9

Kategórie: čiernobiela , farebná fotografia, multimediálna prezentácia

Práce: 105 fotografií, 1 multimediálna prezentácia

 

Porota hodnotila prihlásené práce trojstupňovo:

1.technická kvalita

2.výber prác na výstavu

3.určenie poradia a odporučenie na krajskú súťaž

 

Prihlásené boli práce s rôznymi námetmi s prevahou farebnej fotografie, jedna autorka bola prihlásená s multimediálnou prezenáciou. Práce, ktoré boli ocenené a práce odporúčané na AMFO v Starej Ľubovni – krajská súťaž, spľňajú požiadavky technickej, estetickej a etickej úrovne.

 

43. ročnik regionálnej postupovej prehliadky amatérskych fotografov mal ustálený počet autorov, ale s takmer dvojnásobným počtom prihlásených prác. Došlo k obmene až 8 autorov. Z okresu Levoča sa nezapojil nikto. Mladí autori do 16 a do 21 rokov boli z okresu Kežmarok. Najviac obsadenou skupinou nad 21 rokov tvorili autori z okresu Poprad. Jediná multimediálna prezentácia spľňa požiadavky vyhlasovateľa súťaže , jednotnej dejovej a výtvarnej línie s vhodným hudobným podfarbením a postupuje na vyššiu súťaž.

 

Každoročné vyhlasovanie a organizovanie tejto súťaže má svoj význam, pretože sa prihlasujú noví autori so záujmom vystavovať svoje fotografie  - práce . Porota autorov ocenila v jednotlivých vekových skupinách a kategóriách 1.2.3. miestom , čestnými uznaniami s postupom a čestným uznaním. Na krajskú súťaž sa pošlú  ocenené práce ako súčasť prihlásených kolekcií / do 5 prác  v danej  kategórii/.

Oceneným autorom želáme veľa tvorivých nápadov a dobré oko do ďalšej práce a záujem prezentovať svoju tvorbu . Nech táto ich záľuba vo fotografovaní prináša aj naďalej radosť, umelecký zážitok pre diváka a uspokojenie autorom.

 

Vyhodnotenie:

I.skupina do 16 rokov

Kategória: čiernobiela fotografia

1.miesto: Jozef Mačutek, Spišská Belá , „ Sám v búrke divokej „

 

Kategória : farebná fotografia

1. miesto: Matej Bašista, Kežmarok, „ Nočné plynutie času „ , „ Rýchly a malý náklad „

2.miesto: Lucia Mašlonková, Reľov, „ Moji ľudia „

 

II.skupina do 21 rokov

Kategória: čiernobiela fotografia

1. miesto: Natália Chovaňáková, Spišská Belá, „ Večnosť „, „Zúfalstvo“, „Nádej“

 

Kategória: multimediálna prezentácia

Natália Chovaňáková, Spišská Belá, „ Trápenie? Mám pre Teba riešenie...“

 

III. skupina nad 21 rokov

Kategória: čiernobiela fotografia

1.miesto: Ján Vernarec, Vernár, „ Kimmeridge Bay“, „ Unicycling „

2.miesto: Jirko Salzmann, Poprad, „ Ráno“, „Horizonty“, “Bez Pána a bez domova“

3.miesto: Dávid Tatarčiak,Hôrka, „Bez názvu“, „Začiatok“, „Mountains Rhapsody“

3.miesto: Tomáš Rázga, Poprad, „ Svetlo poznania“

Čestné uzanie s postupom: Michal Gurník, Poprad, „ Infračervený svet“, „ Reflexie“

Čestné uznanie s postupom: Pavol Ondruš , Poprad, „ Zamyslená“, „Ruža“, „Strach“

 

Kategória: farebná fotografia

1.miesto: Jirko Salzmann, Poprad za experimentálne využitie svetla a kompozíciu v: „ Začiatok Apokalypsy 1,2,4 „

1.miesto: Miroslav Bendík, Spišské Bystré, „Sieť“, „ Kvety jesene“, „Predzvesť Jari“

2.miesto: Ing. Karol Nowak, Poprad, „ Zimná krajina 2,3“ , „Krajina 3“

3.miesto: Ján Vernarec, Vernár, „ Dorset – U.K.“, „ Seven sisters – U.K.“, „ New Haven – U.K.“

Čestné uznanie s postupom: Pavol Ondruš, Poprad, „ Portrét“

Čestné uznanie: Slavomír Petrus, Poprad,“ Čas nezastavíš“

 

Porota doporučuje okrem ocenených prác postúpiť na krajskú súťaž aj vybrané práce od týchto autorov:

Mirko Salzmann – Večer nad vodou, Deň končí, Stonehenge – malé, ale naše, Trblietanie, Kúsok neba, Uväznená myšlienka, Cesta za svetlom, Prvý sneh, Jeseň v horách, Modré oči, V plnej rýchlosti

Michal Gurnik – Dita, Strom, Tatry z druhej strany, V sieti

Tomáš Rázga – Koža, Túžba

 

Krajská súťaž AMFO 2015 v Starej Ľubovni sa uskutoční 5.6.2015 – potrvá do 30.6.2015

 

V Poprade

POS PP                                                                     vypracoval: Vladimír Vlado

31.3.2015

 


 

Propozície regionálnej súťaže amatérskej fotografie 2014

PODTATRANSKÉ   OSVETOVÉ   STREDISKO   V POPRADE


PODTATRANSKÁ   FOTOGRAFIA      2014

Propozície regionálnej súťaže amatérskej fotografie


Termín konania: 10. apríla  2014
Miesto konania: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

Uzávierka súťaže: 28. marca 2014

Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

Poslanie súťaže:

   Podtatranská fotografia je nadregionálna súťaž a výstava, je prvým kolom súťaže na krajský výber AMFO 2014. Jej cieľom je konfrontovať tvorivé výsledky súčasnej tvorby amatérskych fotografov v podtatranskom regióne. Výstavnou prezentáciou súťažných fotografií je motivovať širokú verejnosť o fotografiu rôzneho tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického zamerania. Zväčšovať záujem u mladých ľudí a aktivovať záujem o estetické vnímanie a obrazové umenie.

Priebeh súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž sa člení podľa vekových a formálnych kritérií.

Skupiny súťažiacich:

I. skupina  – autori do 16 rokov
   -  čiernobiela fotografia
   - farebná fotografia
   - multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu
     /do 3 min./
II. skupine  –   autori do  21 rokov
súťažia v kategórii:
- čiernobiela fotografia
- farebná fotografia
- multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu
/do 3. min./
 
-III. skupina– amatéri – autori  od  21 rokov /okrem poslucháčov a absolventov študijného
                                                                              odboru fotografia/
   súťažia v kategórii:
- čiernobiela fotografia
- farebná fotografia
-     multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu
       /do 3 min./.


Organizačné zabezpečenie:

    Okresné kolo súťaže organizačne a finančne zabezpečuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.
Do okresnej súťaže môžete zaslať fotografie, ktoré sa nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka. Okresnú odbornú porotu pre Podtatranskú fotografiu menuje riaditeľ POS. Porota navrhuje ocenené a vystavené fotografie, predovšetkým umelecký hodnotné a technický výborne zvládnuté na postup do krajského kola.

Technické podmienky:

  Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30x40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany, ako i štvorcový rozmer 30x30 cm. Fotografie je vhodné zapaspartizovať.  Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia  DVD – video. Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút. Na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.
    Na rube súťažnej fotografie musí byť uvedené:
Meno a priezvisko, vek autora, e-mailová adresa,  názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória. Tieto údaje musí obsahovať obal nosiča multimediálnej prezentácie. Samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.
K zaslaným prácam  je potrebné priložiť vyplnený vstupný formulár s údajmi ako aj na fotografii a kontakt.
    

Súťažné fotografie je potrebné zaslať najneskôr do 28. marca  2014  na adresu:
      Podtatranské osvetové stredisko
             Sobotské nám. č. 4
     058 01  Poprad – Spišská Sobota

             Termín konania  vernisáže 10. apríla 2014 o 15.30 hod.
             Výstava prác: od 10.4. -30.4.2014

Uvedený dátum je zároveň aj pozvánkou na vernisáž !!!

Vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnej  súťaže bude uverejnené na stránke:
www.osvetapoprad.sk

             S pozdravom
         PaedDr. Peter ŠUCA, v.r.         riaditeľ  POS Poprad

Kontakt: Vladimír Vlado
             052/7722466SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" skype_menu_props="{"numberToCall":"+421527722466","isFreecall":false,"isMobile":false,"isRtl":false}" tabindex="-1">052/7722466
            e-mail: osvetapp@stonline.

 

 

 

********************

Prihláška
na regionálnu súťaž


Podtatranská fotografia 2014 

Meno a priezvisko: .....................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................
Vek autora:  ..............................                        č.tel.: .............................., mobil:....................
EMAIL:
PROSÍME  UVIESŤ EMAILOVÚ ADRESU  PRE RÝCHLEJŠIU KOMUNIKÁCIU

I. Skupina   autori  do 16 rokov
Farebná fotografia
Názov fotografie:                                                     miesto:                         rok vzniku:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Čiernobiela fotografia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FOTO – AUDIO – kolekcia fotografií na CD nosiči
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Skupina  –   autori do 21 rokov
III. Skupina  -    autori od 21 rokov
Názov fotografie:                                           miesto:                                    rok vzniku
Farebná fotografia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Čiernobiela fotografia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FOTO – AUDIO – kolekcia fotografií na CD nosiči
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


  Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a súhlasím s podmienkami súťaže.


       ........................................................
              dátum a podpis autora

 

 

 

********************

 

PODTATRANSKÉ   OSVETOVÉ   STREDISKO   V POPRADE
PODTATRANSKÁ   FOTOGRAFIA      2013

 

 

Propozície regionálnej súťaže amatérskej fotografie


Termín konania: 9. apríla  2013
Miesto konania: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

Uzávierka súťaže: 25. marca 2013

Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže: Podtatranské osvetové stredisko  Poprad

Poslanie súťaže:

   Podtatranská fotografia je nadregionálna súťaž a výstava, je prvým kolom súťaže na krajský výber AMFO 2013. Jej cieľom je konfrontovať tvorivé výsledky súčasnej tvorby amatérskych fotografov v podtatranskom regióne. Výstavnou prezentáciou súťažných fotografií je motivovať širokú verejnosť o fotografiu rôzneho tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického zamerania. Zväčšovať záujem u mladých ľudí a aktivovať záujem o estetické vnímanie a obrazové umenie.

Priebeh súťaže:
Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž sa člení podľa vekových a formálnych kritérií.

Skupiny súťažiacich:

I. skupina  – autori do 16 rokov
   -  čiernobiela fotografia
   - farebná fotografia
   - multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu
     /do 3 min./
II. skupine  –   autori do  21 rokov
súťažia v kategórii:
- čiernobiela fotografia
- farebná fotografia
- multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu
/do 3. min./
 
-III. skupina– amatéri – autori  od  21 rokov /okrem poslucháčov a absolventov študijného
                                                                              odboru fotografia/
   súťažia v kategórii:
- čiernobiela fotografia
- farebná fotografia
-     multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu
       /do 3 min./.


Organizačné zabezpečenie:

    Okresné kolo súťaže organizačne a finančne zabezpečuje Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.
Do okresnej súťaže môžete zaslať fotografie, ktoré sa nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka. Okresnú odbornú porotu pre Podtatranskú fotografiu menuje riaditeľ POS. Porota navrhuje ocenené a vystavené fotografie, predovšetkým umelecký hodnotné a technický výborne zvládnuté na postup do krajského kola.

Technické podmienky:

  Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30x40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany, ako i štvorcový rozmer 30x30 cm. Fotografie je vhodné zapaspartizovať.  Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia  DVD – video. Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút. Na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.
    Na rube súťažnej fotografie musí byť uvedené:
Meno a priezvisko, vek autora, e-mailová adresa,  názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória. Tieto údaje musí obsahovať obal nosiča multimediálnej prezentácie. Samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.
K zaslaným prácam  je potrebné priložiť vyplnený vstupný formulár s údajmi ako aj na fotografii a kontakt.
    

Súťažné fotografie je potrebné zaslať najneskôr do 25. marca  2013  na adresu:
      Podtatranské osvetové stredisko
             Sobotské nám. č. 4
     058 01  Poprad – Spišská Sobota

             Termín konania  vernisáže 9. apríla 2013 o 15.30 hod.
             Výstava prác: od 9.4. -26.4.2013

Vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnej  súťaže bude uverejnené na stránke:
www.osvetapoprad.sk

             S pozdravom
         PaedDr. Peter ŠUCA, v.r.         riaditeľ  POS Poprad

Kontakt: Vladimír Vlado
             052/7722466SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" skype_menu_props="{"numberToCall":"+421527722466","isFreecall":false,"isMobile":false,"isRtl":false}" tabindex="-1">052/7722466
            e-mail: osvetapp@stonline.


   Uvedený termín konania vernisáže je zároveň pozvánkou!!!

 

 

Prihláška  na regionálnu súťaž    Podtatranská fotografia 2013 

 

Meno a priezvisko: .....................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................
Vek autora:  ..............................                        č.tel.: .............................., mobil:....................
EMAIL:
PROSÍME  UVIESŤ EMAILOVÚ ADRESU  PRE RÝCHLEJŠIU KOMUNIKÁCIU

I. Skupina   autori  do 16 rokov
Farebná fotografia
Názov fotografie:                                                     miesto:                         rok vzniku:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Čiernobiela fotografia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FOTO – AUDIO – kolekcia fotografií na CD nosiči
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Skupina  –   autori do 21 rokov
III. Skupina  -    autori od 21 rokov
Názov fotografie:                                           miesto:                                    rok vzniku
Farebná fotografia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Čiernobiela fotografia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FOTO – AUDIO – kolekcia fotografií na CD nosiči
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


  Prehlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a súhlasím s podmienkami súťaže.


       ........................................................
              dátum a podpis autora

 

 

 

 

 

...........................................................

Vyhodnotenie Podtatranskej fotografie 2012

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnych fotografov
Podtatranská fotografia je medziokresná súťaž spojená s výstavou, zároveň je prvým krokom súťaže s postupom na krajskú, resp. aj na celoslovenskú súťaž. Poslaním súťaže je podnietiť tvorivé snaženie fotoamatérov rôzneho veku a ich výsledky tvorivého hľadania konfrontovať na výstave v podtatranskom regióne. Ocenené práce v tomto kole postupujú do krajskej súťaže. Tieto výstavy by mali motivovať ďalších autorov, najmä mladých k záujmu o estetické cítenie, obrazové vnímanie okolia a i vyjadrenie sa prostredníctvom umeleckej fotografie a tým k cieľavedomej, dlhodobej fotografickej tvorbe.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 11.4.2012 v priestoroch POS v Sp. Sobote a zrealizovala ho odborná porota v zložení:
František Žoldák – výtvarník, fotograf
Vladimír Vlado – odborný pracovník POS
Do súťaže sa prihlásilo 10 autorov so 63 čiernobielymi aj farebnými fotografiami. Porota konštatovala, že i v tomto roku sa do súťaže prihlásilo málo fotografov. Nezúčastnili sa starší úspešní autori a noví autori pribúdajú v malom počte. Porota taktiež konštatuje, že celková úroveň súťažných prác je štandartná, s tradične známymi motívami. I keď sa autori snažili o svojské tvorivé videnie, nepriniesli osobité poňatie, vtipné či neobvyklé motívy, zaujímavé techniky a už viac rokov chýba pohotová reportáž, ktorá  sa nám dennodenne ponúka v ktoromkoľvek prostredí.
Z predložených prác porota ocenila týchto autorov:
SKUPINA B / autori do 21 rokov /
Diplom a postup na krajskú súťaž
Tatiana Džubasová – Morské vlny 1,2,5,8
SKUPINA A / autori nad 21 rokov / č.b. fotografia
diplom
1.miesto – Stanislav Dubik – Krajina so stromom, Posledný sprievod / technicky kvalitná, krajinkárska, graficky poňatá fotografia
2.cena – Jiří Salzmann -  Na hrane / tradičná, vysokohorská fotografia, žiadalo by sa motív umocniť ďalšou variáciou /
3.miesto – Gabriela Gajdová – Svetlo A, Svetlo C / technicky kvalitné fotografie, žiada sa pri variovaní tej istej figúry byť tvorivejší v kompozícii, pohybe i v osvetlení

SKUPINA A / autori nad 21 rokov / farebná fotografia
diplom
1.miesto – Ing. Martin Purtz – Ráno na Horehroní II, III / poetické videnie krajinárskeho motívu, tzv. úlovok jedinečnej nálady a atmosféry krajiny
1.miesto – Ján Vernarec- Lady Anna, Lady Anna impertinency / technicky kvalitná portrétna fotografia taktiež pri variovaní toho istého modelu porota odporúča tvorivejší prístup k mimike, celkovému postoju či pohybu i využitiu doplnkov
2.miesto – Jiří Salzmann – Psie záprahy II, Skiering / klasická reportážna fotografia zo športového prostredia
2.miesto – Matúš Michlík – Mokré tričko, Strašidielko / technicky kvalitná fotografia so snahou o svieže videnie farebného resp. figurálneho motívu
3.cena- Pavel Pollák- Večer, Fotograf / svojská snaha o netradičné podanie motívu, prispela by kvalitnejšia ostrosť objektívu
3. cena – František Manik – Variácie 4 / Hojdajúci koník /, Variácie 5 / Portrét /  / svojský pokus hľadania impresívnej kompozície v náhodilosti záblesku, svetla a pohybe objektívom

Čestné uznanie
Darka Salzmannová – Únava / tradičná fotografia detského portrétu, škoda, že autorka neumocnila tento žáner o ďalšie fotografie

Autori, ktorých fotografie postúpili do vyššieho kola, budú včas informovaní o termíne krajskej výstavy v Starej Ľubovni.

V Poprade.......13. apríl 2012

František Žoldák, Vladimír Vlado

SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" style="display: none;">
You'll need Skype CreditFree via Skype

 


 

Fotografia

vernisáž podtatranská fotografia 2012

vernisáž podtatranská fotografia 2012

vernisáž podtatranská fotografia 2012

vernisáž podtatranská fotografia 2012

vernisáž podtatranská fotografia 2012

vernisáž podtatranská fotografia 2012


 
 
Podtatranská fotografia 2015

Podtatranská fotografia 2015


 


7291764

Úvodná stránka