Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Šaffova ostroha

Propozície

25. ročník

 postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov

v ľudovom tanci

Šaffova ostroha 2017

 

A.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

 

I. Charakteristika súťaže

 

Celoštátna postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetove centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetove centrum. Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je kultúrny subjekt vybraný komisiou dotačného systému Fondu na podporu umenia. Národné osvetove centrum je odborný konzultant pre vyber uchádzača.

 

II. Ciele súťaže

 

Cieľom súťaže je:

1. podnietiť interpretov ľudového tanca a tanečných pedagógov v oblasti ľudového tanca na

    vyhľadávanie a poznanie tradičného tanečného materiálu; 

2. podnietiť interpretov na hlbšie vyhľadávanie, poznanie a osvojenie si ľudového tanca a    

    jeho zákonitosti (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci 

    motivických radov či tanečných sledov);

3. podnietiť interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca;

4. prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými

    hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a s jeho

    nositeľmi a interpretmi.

 

III. Riadenie súťaže

 

Vyhlasovateľ: Národné osvetove centrum

Odborný garant: Národné osvetove centrum

Organizátori: obec Dlhe Klčovo, Hornozemplinske osvetove stredisko

Organizačný garant celoštátneho kola: obec Dlhe Klčovo

 

B.

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

 

Súťaž sa uskutočňuje každoročne a je postupová. Základným stupňom je kraj. Krajské postupové súťaže sa musia uskutočniť do 15. apríla 2017. Z krajskej postupovej súťaže môže za každú kategóriu postúpiť na celoštátnu úroveň jeden súťažný výkon. V odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje pravo postup neudeliť. Rovnako v  odôvodnených prípadoch môže realizátor a organizačný garant postupovej súťaže na základe odporúčania príslušných odborných porôt pozvať na celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z predchádzajúcich kol. Vyber sa v tomto prípade uskutočni na základe DVD nahrávok z krajských súťaži. Výnimky termínov schvaľuje a povoľuje vyhlasovateľ súťaže.

2

Organizátor krajskej prehliadky je povinný zabezpečiť videozáznam podujatia a dodať jeden exemplár pre archív NOC najneskôr 1 mesiac pred termínom konania celoštátneho kola súťaže.

C.

ORGANIZAČNÉ A ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 

I. Organizačné zabezpečenie

Na súťaži sa môžu zúčastniť tanečnici, ktorí v roku konania sa súťaže dovŕšili 10 rokov a sú občanmi Slovenskej republiky alebo sú držiteľmi štatútu Slováka žijúceho v zahraničí. Držitelia štatútu Slováka žijúceho v zahraničí majú možnosť súťažiť v kategóriách A B. Videozáznamy pramenného tanečného materiálu i súťažných výstupov sú povinní zaslať najneskôr do konca apríla príslušného roku vyhlasovateľovi a odbornému garantovi súťaže. Účasť na celoštátnom kole na základe záznamov vyhodnotí odborná porota celoštátneho kola súťaže.

 

Súťažiť môžu:

– sólista, sólistka,

– tanečný par,

– trojica, pokiaľ to príslušný tanec vyžaduje.

 

Vek interpretov muší byť v intenciách rokov určených v jednotlivých kategóriách. Dĺžka súťažného vystúpenia: 2 – 4 minutý (tanečný materiál z územia Slovenskej republiky a presahujúcich hraničných regiónov, ako aj z území historicky obývaných slovenskými komunitami v zahraničí).

 

Súťažné kategórie

Kategória A – tanečnici interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných  osobnosti  

                       (A1: sólisti, A2: pary alebo trojice)

 

Súťažiaci kategórii A1 a A2 musia absolvovať obe súťažné časti kategórie A:

a) povinná časť: interpretácia konkrétneho tanca vybraného vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže;

b) voliteľná časť: interpretácia súťažiacim vybraného typu tanca z vybranej lokality. Povinný tanec každoročne určujú členovia poradného zboru NOC pre tanec. V každom piatom ročníku súťaže bude povinným tancom tanec podľa Juraja Šaffu. Súťažiaci v kategórii A sú povinní zaslať videozáznam pramenného tanečného materiálu organizátorovi krajskej súťaže najneskôr 3 týždne pred termínom krajskej súťaže. Organizátor krajskej súťaže je povinný tento materiál zaslať členom odbornej poroty krajskej súťaže najneskôr 2 týždne pred krajským kolom súťaže. Organizátor celoštátneho kola je povinný zaslať videozáznam pramenného materiálu členom celoštátnej odbornej poroty a vyhlasovateľovi súťaže najneskôr 2 týždne pred celoštátnym kolom súťaže.

Súťažiaci v kategórii A, ktorí postúpili do celoštátneho kola, sú povinní zaslať vyhlasovateľovi súťaže upravený videozáznam pramenného materiálu (max. 1,30 min.) najneskôr 2 týždne pred termínom celoštátneho kola.

V roku 2017 – pre kategóriu A1 sólisti tanečnici je povinným tancom tanec Juraja Šafľu (odkaz na záznam tanca je zverejnený na webovej stránke NOC).

V roku 2017 – pre kategóriu A2 par je povinným tancom čardáš podľa Juraja Šafľu a Gizely

Fredovej (odkaz na záznam je zverejnený na webovej stránke NOC).

Okrem tohto povinného tanca sa súťažiaci v kategórii A predstaví aj svojim vybraným typom

tanca.

 

Poznámka: Súťažiacim v kategórii A1 a A2 vyhlasovateľ a odborný garant súťaže odporúča

použiť lokálny variant tradičného odevu z určenej lokality, lebo čiastočne determinuje tanečný štýl.

Kategória B – tanečnici interpretujúci lokálnu tanečnú tradíciu z vlastného regiónu. Súťažiaci sú povinní zaslať informácie o zdroji naštudovania tanca (údaje o nositeľoch a informátoroch, opis tanca, príležitosť, pri ktorej sa tancoval, záznam, v prípade, že je dostupný).

 

Kategória D – interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov. Súťažiaci interpretujú typ tanca podľa vlastného výberu.

 

Kategória N – nositelia Ľudových tanečných tradícii (nesúťažná kategória).

Upozornenie: Na súťaži sa vo vybranej kategórii môžu zúčastniť i tanečnici zo Zlatého fondu

súťaže.

 

Hudobný sprievod môžu tvoriť

– sólisti inštrumentalisti (akordeón, heligónka, gajdica, gajdy a pod.);

– Ľudova hudba (pri celoštátnom kole zabezpečuje organizátor súťaže)

s možnosťou naštudovania včas zaslaných sprievodných melódii k tancom.

V prípade požiadavky je potrebne včas zaslať notový zápis, CD, audionahrávku súťažného

tanca;

– zvukový nosič CD.

 

Hudobný sprievod každého súťažiaceho musí vopred schváliť organizátor. Ak organizátor krajskej súťaže nebude mať možnosť na krajskej súťaži zabezpečiť adekvátny hudobný sprievod pre povinnú časť súťaže, môže v krajnom prípade využiť playback melódii, ktorý zabezpečí vyhlasovateľ súťaže.

 

II. Odborné zabezpečenie

Celoštátnu súťaž bude hodnotiť sedemčlenna odborná porota, ktorú vymenuje generálny riaditeľ NOC najneskôr do konca februára príslušného roku, vzhľadom na podmienky realizácie krajských súťaži. Členmi poroty na celoštátnom kole súťaže sú aktívni odborníci z

oblasti etnochoreologie, tanečnej pedagogiky, etnomuzikologie a etnológie s adekvátnou, min. 10-ročnou praxou.

Krajskú súťaž bude hodnotiť paťčlenna odborná porota, ktorú na návrh organizátora vymenuje VUC. V odbornej porote na krajskej úrovni musí byť najmenej jeden člen poroty s tanečným zameraním, vymenovaný vyhlasovateľom – Národným osvetovým centrom, ktorý

bude i členom poroty celoštátneho kola súťaže.

 

Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného či bronzového pásma. Najlepším interpretom v jednotlivých kategóriách bude udelený titul laureáta. Podľa odporúčania poroty môžu byť v jednej kategórii i dvaja laureáti.

V odôvodnených prípadoch môže odborná porota udeliť zvláštne ceny. Všetci súťažiaci získajú diplomy a najlepší v každej kategórii vecne ceny. Na základe návrhu odbornej poroty bude udelená Cena Petra Homolku.

Na jubilejných ročníkoch súťaže môžu vyhlasovateľ a realizátor súťaže udeliť Poctu Šaffovej

ostrohy za osobitný prínos na poli interpretačnom, organizačnom, realizačnom či metodickom.

Laureáti jednotlivých kategórii budú prezentovaní v programe Folklórneho festivalu Východná v príslušnom roku.

 

Kritéria hodnotenia:

a) objavnosť tanečného materiálu;

b) rešpektovanie zákonitosti daného typu tanca (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov, etiketa tanečného prejavu –privolanie partnerky, ukončenie tanca, správanie a roly partnerov v tanci, hlasové prejavy – pokriky, ujúkanie...);

c) vhodný vyber hudobného repertoáru viazaného na daný typ tanca;

d) štýlové, technické a výrazové zvládnutie daného typu tanca;

e) celkový dojem a presvedčivé zažitie tanca.

 

Program súťaže pozostáva zo súťažnej, prezentačnej a vzdelávacej časti. Vyhlasovateľ a realizátor súťaže môžu v prípade potreby do nesúťažnej časti podujatia prizvať i vynikajúce tanečne osobnosti zo zahraničia, ktoré môžu byť inšpiračným zdrojom pre naše prostredie.

Pri zostavovaní odborných porôt organizátorov súťaže zohľadňujú a uprednostňujú predovšetkým odbornosť a dlhoročne skúsenosti. Člen odbornej poroty nesmie byť v konflikte záujmov.

Za prácu jednotlivých odborných porôt zodpovedajú organizátori a predseda poroty, ktorý spracúva a odovzdáva usporiadateľom výsledky súťaže vo forme protokolu, ktorý obsahuje odbornú analýzu a zdôvodnenie rozhodnutia poroty.  Organizátori nižšieho stupňa súťaže odovzdávajú výsledky súťaže usporiadateľom vyššieho stupňa súťaže bezprostredne po skončení súťaže.

 

D.

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 

Na celoštátnom stupni sú podujatia finančne zabezpečene v rozpočte hlavného organizátora z dotačného systému Fondu na podporu umenia, rozpočtu NOC a z finančných príspevkov spoluorganizátorov a sponzorov.   Na krajskom stupni sa realizujú podujatia s garanciou VUC a dotačného systému Fondu na podporu umenia.

 

E.

TERMÍNY A KONTAKTY

I. Celoštátne kolo

Miesto konania: Dlhe Klčovo

Dátum konania: 26. – 28. mája 2017

Vyhlasovateľ o odborný garant: Národné osvetove centrum

Kontakt: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, nocka@nocka.sk, 02/20471202

Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Babčakova, PhD., katarina.babcakova@nocka.sk,

02/20471257, Mgr. Jozef Burič, jozef.buric@nocka.sk

Organizačný garant celoštátneho kola: Obec Dlhe Klčovo

Zodpovedná osoba: Andrej Kulik, 0915871368, kulik@dlheklcovo.sk

 

II. Krajská súťaž

Miesto konania: Vranov nad Topľou

Dátum konania: 25. 3. 2017

Organizátor: Hornozemplinske osvetove stredisko, Vranov nad Topľou

Kontakt: Hornozemplinske osvetove stredisko, hzos@stonline.sk, 057/44 228 71

Zodpovedná osoba: Emília Krištanová, hzos.kristanova@gmail.com, 0940322237

 

F.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

 

DODATOK:  Pre jubilejný 25. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografii

folklórnych kolektívov sa na základe rozhodnutia GR NOC do súťaže zaraďuje kategória C –

interpreti vo veku 16 – 60 rokov (voľný vyber). Kritéria hodnotenia pre tuto kategóriu sú:

a) technická úroveň súťažiaceho;

b) interpretačne majstrovstvo;

c) osobný vklad súťažiaceho.

 

 

 

 

 

 

 

Záväzná prihláška

na  postupovú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom

tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2017

 

Súťažiaci (jednotlivec)

Meno a priezvisko:......................................................................................................................

Kategória:....................................................................................................................................

Dátum narodenia:.......................................................................................................................

Adresa – trvale bydlisko:.............................................................................................................

Kontakt (telefón , e-mail):............................................................................................................

Kraj..............................................................................................................................................

Zaradený (FS, DFS, Fsk)/nezaradený: …..................................................................................

Súťažiaci 2 (v prípade páru)

Meno a priezvisko:......................................................................................................................

Kategória:....................................................................................................................................

Dátum narodenia:.......................................................................................................................

Adresa – trvale bydlisko:.............................................................................................................

Kontakt (telefón , e-mail):............................................................................................................

Kraj..............................................................................................................................................

Zaradený (FS, DFS, Fsk)/nezaradený: …..................................................................................

Súťažiaci 3 (v prípade trojice)

Meno a priezvisko:......................................................................................................................

Kategória:...................................................................................................................................

Dátum narodenia:.......................................................................................................................

Adresa – trvale bydlisko:.............................................................................................................

Kontakt (telefón , e-mail):............................................................................................................

Kraj..............................................................................................................................................

Zaradený (FS, DFS, Fsk)/nezaradený: …..................................................................................

Zákonný zástupca (v prípade súťažiacich do 15 rokov)

Meno a priezvisko:......................................................................................................................

Dátum narodenia:.......................................................................................................................

Adresa – trvale bydlisko:.............................................................................................................

Kontakt (telefón , e-mail):............................................................................................................

Informácie o súťažnom tanci:

Názov typu tanca:.......................................................................................................................

Lokalita a tanečná oblasť: …......................................................................................................

Charakteristika pramenného materiálu (záznam, pasportizačné údaje, terénny výskum - údaje o informátorovi - nositeľovi/nositeľoch tanečných tradícii, bibliografické údaje ublikovaného opisu tanca a pod.)

 ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Charakteristika tanca (štruktúra, funkcia, tanečná príležitosť atď.)     ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Hudobný sprievod:......................................................................................................................

Usporiadateľ si vyhradzuje právo audio, video nahrávok z priebehu súťažných a sprievodných podujatí, ktoré môžu byť použité na metodické, propagačné a dokumentačné účely.  Súťažiaci sa záväzne prihlasuje na postupovú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 2017 a prehlasuje, že je oboznámený s propozíciami súťaže.

 

 

V.......................... dňa.....................

                                                                                                      ..........................................

                                                                                                                      Podpis

 

 

Prihlášku pošlite na adresu HOS Vranov hzos.kristanova@gmail.com  do 1. 3. 2017 !

G.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Záverečné ustanovenia

1. Pripadne zmeny, doplnky a spresnenia organizačného poriadku a propozícii vydáva Národné osvetove centrum.

2. Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využití na propagačne a spoločenské sprievodne vystúpenia v mieste konania podujatia i v blízkom okolí.

3. Finančne zabezpečenie, priebeh a finančná participácia účastníkov podujatia závisí od výšky finančných prostriedkov získaných z dotačného systému Fondu na podporu umenia a z iných zdrojov.

4. Pripadne nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazane na súhlas výkonných umelcov, bez

nároku na odmenu.

5. Všetci súťažiaci dávajú prihlásením do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na dokumentačne, edukačne a propagačne nekomerčne účely NOC (vrátané zverejnenia kultúrnej produkcie súťažiacich na webovej stránke NOC).

6. Súťažiaci (kolektív, jednotlivec) svojim prihlásením do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s verejným predvádzaním súťažného diela.

7. Súťažiaci (kolektív, jednotlivec) sa zaväzuje uhradiť škodu, ktorá by vznikla porušením štatútu (propozícii) celoštátnej postupovej súťaže.

 

Práva a povinnosti súťažiacich

8. Súťažiaci sú povinní:

a) akceptovať pravidla a podmienky súťaže;

b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže;

c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v

základnom kole súťaže.

9. Súťažiaci majú pravo:

a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;

b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, pripadne o umiestnení v súťaži.  Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže. Deti do 15 rokov sú povinne prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (choreografa, pedagóga, organizačného vedúceho súboru alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2017. Zmeny propozícii na základe rozhodnutia poradného zboru NOC pre tanec uskutočňuje vyhlasovateľ a odborný garant súťaže – Národné osvetove centrum.

 

Poznámka: V prípade nejasností kontaktujte odborného pracovníka / odbornú pracovníčku

NOC:

Mgr. Jozef Burič

Národné osvetove centrum

Nám. SNP 12

812 34 BRATISLAVA 1

E-mail: jozef.buric@nocka.sk

Mgr. Katarína Babčakova, PhD.

Národné osvetove centrum

Nám. SNP 12

812 34 BRATISLAVA 1

02/204 71 257

katarina.babcakova@nocka.sk


 

Šaffova ostroha 2016 - propozície a prihláška kraj

Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídl. 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou

 

Propozície

Tancuj, tancuj... 2016

krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

 

A.

Základné údaje

 

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

 

Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je kultúrny subjekt vybraný komisiou dotačného systému Fondu na podporu umenia. Národné osvetové centrum je odborný konzultant pre výber uchádzača.

 

Krajskú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov v ľudovom tanci v Prešovskom kraji zabezpečuje Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou z poverenia NOC a garanciou VÚC PSK.

 

Termín krajského kola: 10. apríl 2016

 

Miesto: MsDK Vranov nad Topľou

 

Charakteristika

 

Krajská postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je prvým stupňom vrcholného podujatia tejto kategórie na Slovensku.

 

Poslanie súťaže

 

Cieľom súťaže je:

 

podnietiť interpretov ľudového tanca a tanečných pedagógov v oblasti ľudového tanca na vyhľadávanie a poznanie tradičného tanečného materiálu;

 

podnietiť interpretov na hlbšie vyhľadávanie, poznanie a osvojenie si ľudového tanca a jeho zákonitostí (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov);

 

3.   podnietiť interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca;

 

4. prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a s jeho nositeľmi a interpretmi.

 

B.

Priebeh súťaže

 

Zásady a priebeh súťaže

 

Súťaž je postupová. Základným stupňom je kraj. Výbery súťažiacich vykonáva Národné osvetové centrum na krajských stupňoch prostredníctvom odbornej poroty, ktorú na návrh organizátora vymenuje VÚC. V odbornej porote na krajskej úrovni musí byť najmenej jeden člen poroty s tanečným zameraním vymenovaný vyhlasovateľom – Národným osvetovým centrom, ktorý bude i členom poroty

celoštátneho kola súťaže. Organizátor krajskej prehliadky je povinný zabezpečiť videozáznam podujatia a dodať jeden exemplár pre archív NOC najneskôr 1 mesiac pred termínom konania celoštátneho kola súťaže.

 

Krajské postupové súťaže sa musia uskutočniť do 17. apríla 2016. Z krajskej postupovej súťaže môže za každú kategóriu postúpiť na celoštátnu úroveň jeden súťažný výkon. Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo postup neudeliť. Rovnako vo výnimočných prípadoch môže realizátor a organizačný garant postupovej súťaže na základe odporúčania príslušných odborných porôt pozvať na celoštátnu súťaž aj ďalších ocenených z predchádzajúcich kôl. Výber sa v tomto prípade uskutoční na základe DVD nahrávok z krajských súťaží.

 

Výnimky termínov schvaľuje a povoľuje vyhlasovateľ súťaže.

 

 

Podmienky súťaže

 

Na súťaži sa môžu zúčastniť tanečníci, ktorí v roku konania sa súťaže dovŕšili 12 rokov a sú občanmi Slovenskej republiky alebo sú držiteľmi štatútu Slováka žijúceho v zahraničí.

 

 

Súťažiť môžu

 

·         sólista, sólistka,

tanečný pár,

·         trojica, pokiaľ to príslušný tanec vyžaduje.

 

Vek interpretov musí byť v intenciách rokov určených v jednotlivých kategóriách.

 

Dĺžka súťažného vystúpenia: 2 – 4 minúty (tanečný materiál z územia Slovenskej republiky a presahujúcich hraničných regiónov, ako aj z území historicky obývaných slovenskými komunitami v zahraničí).

 

Súťažné kategórie:

 

Kategória A – tanečníci interpretujúci ľudový tanec podľa významných tanečných osobností (A1: sólisti, A2: páry alebo trojice)

 

Súťažiaci kategórií A1 a A2 musia absolvovať obe súťažné časti kategórie A:

 

a)  povinná časť: interpretácia určeného typu tanca z určenej lokality;

 

b)  voliteľná časť: interpretácia vybraného typu tanca z vybranej lokality.

 

Ak organizátor krajskej súťaže nebude mať možnosť na krajskej súťaži zabezpečiť adekvátny hudobný sprievod pre povinnú časť súťaže, môže v krajnom prípade využiť playback melódií, ktorý zabezpečí vyhlasovateľ súťaže.

 

Súťažiaci v kategórii A sú povinní zaslať upravený videozáznam (max. 1,30 min.)  pramenného tanečného materiálu organizátorovi krajskej súťaže najneskôr 2 týždne pred termínom krajskej súťaže. Organizátor krajskej súťaže je povinný tento materiál zaslať vyhlasovateľovi súťaže najneskôr 1 týždeň pred krajským kolom súťaže.

 

V roku 2016 – pre kategóriu A1 sólisti tanečníci je určeným povinným tancom verbunk podľa Jána Fidricha z Rudníka (záznam tanca je zverejnený na webovej stránke NOC).

 

V roku 2016 – pre kategóriu A2 pár je určeným povinným tancom čardáš zo Zvolenskej Slatiny (odkaz na záznam je zverejnený na webovej stránke NOC).

 

Okrem tohto povinného tanca sa súťažiaci v kategórii A predstaví aj so svojím ľubovoľne vybraným typom tanca z lokality, ktorú si sám zvolí. Je nevyhnutné zaslať záznam, z ktorého čerpal.

 

Poznámka: Súťažiaci v kategórii A1 a A2 vzhľadom na malú dostupnosť krojového vybavenia nemajú povinnosť prezentovať súťažný tanec v lokálne príslušnom kroji. Hodnotené bude štýlové, technické a výrazové zvládnutie daného typu tanca, resp. ďalšie aspekty súťažného výstupu podľa kritérií uvedených v propozíciách súťaže.

 

Kategória B – tanečníci interpretujúci vlastnú lokálnu či regionálnu tanečnú tradíciu

 

– súťažiaci sú povinní zaslať informácie o zdroji naštudovania tanca (údaje o nositeľovi, od ktorého sa daný tanec učili, názov tanca, opis tanca, príležitosť, pri ktorej sa tancoval, záznam, v prípade, že je dostupný)

 

Kategória D – interpreti ľudového tanca vo veku od 12 do 16 rokov – ľubovoľne zvolený typ tanca z nimi vybranej lokality

 

Kategória N – nositelia ľudových tanečných tradícií (nesúťažná kategória) – interpretácia vybraného typu tanca z vybranej lokality

 

Kategória Z – zahraniční interpreti ľudového tanca (nesúťažná kategória) – interpretácia vybraného typu tanca z vybranej lokality

 

Upozornenie: Na súťaži sa vo vybranej kategórii môžu zúčastniť i tanečníci zo Zlatého fondu.

 

Hudobný sprievod môžu tvoriť:

 

· sólisti inštrumentalisti (akordeón, heligónka, gajdica, gajdy a pod.);

 

·   ľudová hudba (pri celoštátnom kole zabezpečuje organizátor súťaže) s možnosťou naštudovania včas zaslaných sprievodných melódií k tancom. V prípade požiadavky je potrebné včas zaslať notový zápis, CD, audionahrávku súťažného tanca;

 

· zvukový nosič CD.

 

Hudobný sprievod každého súťažiaceho musí vopred schváliť organizátor.

 

Hodnotenie súťaže a ocenenie

 

Krajskú súťaž a prehliadku bude hodnotiť odborná porota, ktorú vymenuje vedúci Odboru kultúry PSK na návrh Riaditeľky ROS.

Hodnotenie bude prebiehať zaradením súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného či bronzového pásma. Najlepší interpreti v jednotlivých kategóriách postúpia do celoštátneho kola súťaže a prehliadky. Všetci súťažiaci získajú diplomy a najlepší v každej kategórii vecné ceny.

 

 

Kritériá hodnotenia:

 

a)    objavnosť tanečného materiálu;

 

rešpektovanie zákonitostí daného typu tanca (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov);

 

c)    vhodný výber hudobného repertoáru viazaného k danému typu tanca;

 

d)    štýlové, technické a výrazové zvládnutie daného typu tanca;

 

e)    celkový dojem.

 

Súťažné podmienky

 

Práva a povinnosti súťažiacich

 

1.    Súťažiaci sú povinní:

a)    akceptovať pravidlá a podmienky súťaže;

b)    rešpektovať pokyny organizátora súťaže;

2.    Súťažiaci majú právo:

a)    na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže

 

1.    Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže.

Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (choreografa, pedagóga, organizačného vedúceho súboru alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

 

Finančné zabezpečenie postupových súťaží

 

 

Na krajskom stupni sa realizujú podujatia s garanciou VÚC a dotačného systému Ministerstva kultúry SR.

 

Program súťaže

 

Program súťaže pozostáva zo súťažnej, prezentačnej a vzdelávacej časti.

 

 

C. Záverečné ustanovenia

 

1.    Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia organizačného poriadku a propozícií vydáva Národné osvetové centrum.

2.    Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania podujatia i v blízkom okolí.

3.    Finančné zabezpečenie, priebeh a finančná participácia účastníkov podujatia závisí od výšky finančných prostriedkov získaných z dotačného systému Fondu na podporu umenia a z iných zdrojov.

4.    Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu.

5.    Všetci súťažiaci dávajú prihlásením do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely NOC (vrátane zverejnenia kultúrnej produkcie súťažiacich na webovej stránke NOC).

6.    Súťažiaci (kolektív, jednotlivec) svojím prihlásením do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s verejným predvádzaním súťažného diela.

Súťažiaci (kolektív, jednotlivec) sa zaväzuje uhradiť škodu, ktorá by vznikla porušením štatútu (propozícií) celoštátnej postupovej súťaže.

 

Účinnosť propozícií

 

Propozície celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2016. Zmeny v jednotlivých ročníkoch môže na základe požiadaviek súťažiacich a organizátorov jednotlivých stupňov súťaže urobiť vyhlasovateľ a odborný garant súťaže – Národné osvetové centrum.

Organizátor súťaže vyhlásenej Národným osvetovým centrom uvádza v styku so súťažiacimi, verejnosťou a médiami logo NOC, ktoré je na webovej stránke www.nocka.sk.

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

 

Mgr. Katarína Tichá

HZOS Vranov nad Topľou

057/4422871, 0944 275767

hzos.ticha@gmail.com, hzos@stonline.sk,

 

Mgr. Jozef Burič                                          Mgr. Katarína Babčáková, PhD. (propozície)

Národné osvetové centrum                    Národné osvetové centrum

Nám. SNP 12                                              Nám. SNP 12

812 34 BRATISLAVA 1                              812 34 Bratislava 1

E-mail: jozef.buric@nocka.sk                   E-mail: katarina.babcakova@nocka.sk

 

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Sídl. I. mája 74

093 01 Vranov nad Topľou

www.osvetavranov.sk

 

                                                  

 

 

Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Tancuj, tancuj... 2016

 

 

Súťažiaci (jednotlivec)

Meno a priezvisko ………………………………………………………………………………...............................

Kategória …………………………………………………………………………...............................................

Dátum narodenia ............…………………………………………….………….......................................

Adresa – trvalé bydlisko s PSČ ………………………………………………………………….........................

Telefón (mobil) ………………….........……………………………………..............................................

E-mail ………………………………….....................................................................................

Kraj.......................................................................................................................

Zaradení (uveďte názov folkl. kolektívu a lokalitu)/ nezaradení: ............................................................................................................................

 

 

Súťažiaci 2 (v prípade páru)

Meno a priezvisko ………………………………………………………………………………...............................

Kategória …………………………………………………………………………...............................................

Dátum narodenia ............…………………………………………….………….......................................

Adresa – trvalé bydlisko s PSČ ………………………………………………………………….........................

Telefón (mobil) ………………….........……………………………………..............................................

E-mail ………………………………….....................................................................................

Kraj.......................................................................................................................

Zaradení (uveďte názov folkl. kolektívu a lokalitu)/ nezaradení: ............................................................................................................................

 

 

Súťažiaci 3 (v prípade trojice)

Meno a priezvisko ………………………………………………………………………………...............................

Kategória …………………………………………………………………………...............................................

Dátum narodenia ............…………………………………………….………….......................................

Adresa – trvalé bydlisko s PSČ ………………………………………………………………….........................

Telefón (mobil) ………………….........……………………………………..............................................

E-mail ………………………………….....................................................................................

Kraj.......................................................................................................................

Zaradení (uveďte názov folkl. kolektívu a lokalitu)/ nezaradení: ............................................................................................................................

 

 

Zákonný zástupca (v prípade súťažiacich do 15 rokov)

Meno a priezvisko ………………………………………………………………………………...............................

Dátum narodenia ............…………………………………………….………….......................................

Adresa – trvalé bydlisko s PSČ ………………………………………………………………….........................

Telefón (mobil) ………………….........……………………………………..............................................

E-mail ………………………………….....................................................................................

 

 

Informácie o súťažnom type tanca:

Názov tanca a lokality…..……………………………………….......................................................

Opis tanca.............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Záznam (v kateg. B - ak je dostupný a čerpali ste zo záznamu, uveďte identifikačné údaje záznamu a pošlite kópiu záznamu. V kateg. A je zaslanie záznamu povinné!).............................................................................................................. 

Údaje o nositeľovi, od ktorého ste sa tanec učili (v kat. B).……………………………………………....

...........................................................................................................................

Bibliografické údaje knihy/časopisu/archívneho záznamu (v kateg. B – ak ste čerpali z týchto prameňov) .........…………………………………………………………………………………………………...

............................................................................................................................

Príležitosť, pri ktorej sa tancoval………………………...........................................................

Prihlášku zašlite na adresu HOS Vranov hzos.ticha@gmail.com, hzos@stonline.sk,

do 15.3.2016!

 


 

výsledky 2014

Z Tatranského prameňa 2014 - výsledky

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po sedemnásty krát pripravilo pre priaznivcov folklóru podujatie pod názvom Z Tatranského prameňa. Súčasťou festivalu sú postupové súťaže vyhlásené v príslušnom roku metodickým zariadením Ministerstva kultúry - Národným osvetovým centrom v Bratislave.
V tomto roku to boli: 
- postupová súťaž hudobného folklóru detí - Spievaj že si , spievaj... súčasťou, ktorej je postupová súťaž sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb 
- súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha
- súťaž choreografií FS
POS v Poprade zrealizoval tieto postupové súťaže pre okresy Kežmarok, Levoča i Poprad za spolupráce s Mestským kultúrnym strediskom v Kežmarku a mestom Svit. V sobotu 22. marca 2014 sa v kežmarskom mestskom kultúrnom stredisku predstavili súbory z okresov Levoča a Kežmarok po obede v Dome kultúry vo Svite to boli zástupcovia okresu Poprad. Okolo 300 účinkujúcich  predstavilo niekoľko známych i neznámych ľudových piesní a nových tvorivých choreografií. Postupujúci sa predstavia na krajských súťažiach v Raslaviciach , Humennom a Vranove.
Hodnotiaca komisia menovaná riaditeľom POS Poprad  v zložení Ing. Ladislav Bačinsky choreograf z Košíc, Ladislav Varínsky hudobník z Košíc a Peter Mosoriak učiteľ ZUŠ Stará Ľubovňa vyhodnotili jednotlivé súťaže takto:

 

Súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha
Okres Poprad  - kategória D
Zlaté pásmo s postupom
- Matúš Barbierik, Barbora Šebestová, DFS Jánošíček Svit


 


6607666

Úvodná stránka