Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade - Kultúrne osvetové stredisko

Z Tatranského prameňa 2017

Vyhodnotenie

Posledná marcová nedeľa sa  pod Tatrami niesla v znamení folklóru.  V Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku sa doobeda stretli folklórni nadšenci na okresne súťaži detských folklórnych súborov Deti deťom za účasti súborov z okresov Kežmarok a Levoča a na súťaži choreografií folklórnych súborov Tancuj , tancuj.

Postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov je Národné osvetove centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov je Národné osvetove centrum.

Realizátorom a organizačným garantom okresnej  postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Deti deťom je Podtatranské osvetové stredisko  v Poprade .

Poslaním tejto súťaže je  podpora rozvoja detských folklórnych súborov, zvyšovanie ich  umeleckej úrovne, popularizácia výchovy ľudovým umením a poukazovanie na jej význam v komplexnej výchove a  viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblasti historicky obývaných Slovákmi.

Súťaž ma dvojročnú periodicitu a je postupová. Základným stupňom je region. Z regionálnej súťaže môže do krajského kola súťaže postúpiť za jeden okres jedno súťažné číslo s priamym postupom a v odôvodnených prípadoch ďalšie max. 2 čísla s návrhom na postup. O postupe rozhoduje krajská porota na základe DVD nahrávky z regionálnej súťaže, zaslanej jej členom najneskôr 2 týždne pred termínom krajskej súťaže. Porota tak učiní po dohode s organizátorom krajského kola súťaže. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje pravo postup neudeliť.

Z krajskej postupovej súťaže môže postúpiť na celoštátnu úroveň jedno súťažné číslo priamym postupom. V odôvodnených prípadoch môže odborná porota udeliť návrh na postup i ďalším dvom kolektívom. Vyber sa v tomto prípade uskutočni na základe DVD nahrávok z krajských súťaži prostredníctvom odbornej poroty celoštátnej súťaže. Rovnako v odôvodnených prípadoch si porota vyhradzuje pravo postup neudeliť. Výnimky termínov schvaľuje a povoľuje vyhlasovateľ súťaže.

Na súťaži sa môžu zúčastniť detské folklórne kolektívy so súťažným číslom spracúvajúcim tradičnú ľudovú kultúru z územia Slovenska a z oblasti historicky obývaných Slovákmi, ktoré v minulosti neboli prezentovane na tejto súťaži a nie sú staršie ako 5 rokov. Súťažiaci kolektív musí mať sídlo v Slovenskej republike, resp. na území historicky obývanom slovenskou menšinou v zahraničí.  Z toho istého folklórneho kolektívu môže byť prihlásená maximálne 1 choreografia. Členovia súboru môžu v roku konania festivalu dovŕšiť vek 15 rokov (nesmú prekročiť vek 16 rokov). Pri hudobnom sprievode je preferovaná detská Ľudova hudba. Súbory sa predstavia so  súťažnými číslami v časovom rozpätí 3 – 10 minúť, prezentujúcimi tradičný materiál vhodný pre detského interpreta.

Okresnú  súťaž hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorú vymenoval riaditeľ  POS Poprad. Predsedom poroty bol predseda Folklórnej únie na Slovensku Mgr. Štefan Zíma z Bratislavy, Ing. Ladislav Bačinsky a Emil Jasko z Košíc a hodnotili súbory podľa:

– výberu materiálu a jeho spracovanie vzhľadom na vek a interpretačne zručnosti deti

– tanečnej a hudobnej úrovni  interpretov

– celkového umeleckého dojmu a prirodzeného detského prejavu.

 

Na základe tohto hodnotenia zaradili jednotlivé súťažné čísla takto:

 

Okres Kežmarok:

Zlaté pásmo s postupom získal Detský folklórny súbor Maguráčik  Kežmarok za pásmo „Na stromy“,  ktoré choreograficky pripravil Juraj Švedlár.

Pásmo „Na stromy“  spracovaný podľa T. Klempárovej  znázorňuje hry detí goralskej oblasti Horného Spiša pri pasení dobytka, znázorňujúce spracovanie dreva pod Tatrami s ukážkami tradičných goralských tancov Kresaný, Viesna a Žeľona.

Zlaté pásmo s návrhom na postup získal Detský folklórny súbor Goralik Kežmarok  za pásmo „Ked roz bedym vjyľko“ v choreografickej úprave vedúcej Ľudmily Vdovjakovej.

Veľmi obľúbená téma, najmä pre deti, ktoré sa radi hrávajú na rôzne povolania či životné situácie. Chlapci skôr radi medzi sebou súťažia, no čo by neurobili pre tú zábavu s dievčatami.  To, čo deti spozorovali na dospelých, snažia sa napodobniť a takto sa spolu hrajú. Hoci si sem- tam urobia aj na zlosť, no nakoniec ... uvidíte sami.

 

Okres Levoča :

Zlaté pásmo s návrhom na postup získal Detský folklórny súbor Venček Levoča za pásmo „Regruci“ v úprave  pani  učiteľky Mgr. Márie Bariakovej.

Deti pri hre napodobňujú mládencov a dievčatá, ktoré sa lúčia pred odchodom na vojnu.

 

Okres Poprad:

 Zlaté pásmo s postupom získal Detský folklórny súbor Letnička Poprad s pásmom „Majáles“ v úprave vedúcej Bc. Niny Krigovskej.

Scénické spracovanie atmosféry tradičného školského majálesu- spevy, tance , hry na detskej majálesovej zábave.

Zlaté pásmo s návrhom na postup získal Detský folklórny súbor Venček Poprad s pásmom „Anička nám hrala od od maľučka mala“  v choreografii Márie Baranovej , Soňi Fördösovej.

Anička hrala od maľučka mala , až deti roztancovala.

Strieborné pásmo získal Detský folklórny súbor Popradčan Poprad s pásmom „Verbunk a lyžicový“ v choreografii vedúcej Mgr. Evi Oravcovej.

Kruhový verbunkový tanec mládencov, pôvodne verbovací tanec do armády. Lyžicový - používajú sa v ňom dve spojené lyžice, hra tanečníkov s rytmom.

Strieborné pásmo získal Detský folklórny súbor Jánošíček Svit s pásmom Radosť a hra v úprave vedúcej Bc. Vlasty Horňákovej DisArt.

Scénické spracovanie detských hier.

Bronzové pásmo získal Detský folklórny súbor Kochmaník z Hranovnice s pásmom „Tanec na lúke“ v úprave vedúcej Marty Valušovej.

Hry deti na lúke so spevom.

Jednotlivé pásma  súborov naznačili, že nie je potrebné sa obávať o tvorivú potenciu detí, tie  so svojimi vedúcimi pripravili niektoré dnes už zabudnuté hry detí počas pekných dní pod holým nebom. Je veľmi dobré, že v dnešnej dobe a pretechnizovanom svete sa nájde množstvo detí hrajúcich sa podľa dávnych pravidiel hry svojich predkov, aby aspoň takto zachovávali  spomienku na svojich prarodičov.   Podľa hodnotenia poroty bola úroveň týchto okresných súťaží veľmi vysoká, čo sa odzrkadlilo aj pri udeľovaní cien a postupe viacerých kolektívov na reprezentáciu svojho regiónu na krajskej súťaži. Naše kolektívy i v minulých rokoch predstavovali špičku detského folklóru v kraji, čo potvrdzujú ich výsledky. Veríme, že aj v tom to roku prehovoria do popredných ocenení.

Veľká vďaka patrí všetkým, deťom, rodičom a hlavne pedagógom za ich obetavú prácu pri výchove mladej generácie.

Tancuj, tancuj

V súťaži  choreografií folklórnych súborov Tancuj, tancuj sa predstavili iba kežmarské súbory Magura a Magurák.  Oba tieto kolektívy potvrdili svoju originalitu goralských tancov oblasti Horného Spiša a Podhalia. Magurák – súbor seniorov predstavil „Goralské trojky“ v choreografii Juraja Švedlára. Choreografia znázorňuje typické goralské prekáračky chlapov pri muzike v ojedinelej forme goralského párového tanca – goralskej trojky s jeho presnou výstavbou.  Za túto choreografiu získal súbor Magurák ocenenie v Zlatom pásme s návrhom na postup.

Magura predstavila jeden z tancov celovečerného programu o Sabalovi „Zagrojčes muzycy“ v choreografii manželov Jaroslava a Sylvie Pavligovcov. Typický obrázok zábavy znázorňujúci zručnosť goralov.  Táto choreografia bola ocenená Zlatým pásmom s postupom na krajskú súťaž choreografií vo Vranove.

V závere je potrebné konštatovať, že región pod tatrami patrí dlhé roky k špičke tradičnej kultúry na Slovensku, čo dokazujú i výsledky regionálnych súťaži v Kežmarku a Poprade.

 

 

                                                                                                          Juraj Švedlár, POS Poprad

 

 

 


 


6686271

Úvodná stránka